Rate this post

stringstream trong C++ là một lớp trong thư viện <sstream> của C++, cho phép chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu khác nhau và chuỗi. Nó cung cấp các hàm hỗ trợ như <<, >>, getline()str() để chuyển đổi dữ liệu và làm việc với chuỗi. stringstream cũng có thể dùng để đọc hoặc ghi dữ liệu từ hoặc vào một luồng (stream).

Bài viết liên quan

Khái niệm về stringstream trong C++

stringstream trong C++ là một lớp được cung cấp bởi thư viện chuẩn <sstream>. Nó cho phép chúng ta thực hiện các hoạt động liên quan đến chuỗi dữ liệu, như chuyển đổi kiểu dữ liệu, tách và ghép chuỗi, và thao tác với các đối tượng chuỗi một cách linh hoạt.

stringstream có thể được sử dụng như một đối tượng stream để thao tác với dữ liệu trong bộ nhớ. Nó hoạt động như một bộ đệm, cho phép chúng ta thực hiện các thao tác đọc và ghi trên dữ liệu chuỗi tương tự như việc sử dụng các stream như cincout.

Xem thêm Nối chuỗi trong PHP là gì ?

Các phương thức chính của stringstream bao gồm:

 • str(): Trả về chuỗi dữ liệu hiện tại trong stringstream.
 • str(const string& s): Gán chuỗi dữ liệu mới cho stringstream.
 • operator<<: Sử dụng để ghi dữ liệu vào stringstream.
 • operator>>: Sử dụng để đọc dữ liệu từ stringstream.

stringstream rất hữu ích trong việc chuyển đổi kiểu dữ liệu, xử lý các định dạng dữ liệu phức tạp và thao tác với chuỗi. Nó giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và công sức khi làm việc với dữ liệu chuỗi trong C++.

stringstream có thể dùng để chuyển đổi các kiểu dữ liệu cơ bản như int, float, double và char thành chuỗi, và ngược lại. Ví dụ, bạn có thể sử dụng stringstream để chuyển đổi một số nguyên sang chuỗi, hoặc chuyển đổi một chuỗi về số nguyên. Nó cũng có thể dùng để tách một chuỗi thành các phần khác nhau, hoặc kết hợp các chuỗi vào một chuỗi duy nhất.

stringstream cũng có thể dùng để đọc hoặc ghi dữ liệu từ hoặc vào một luồng (stream) như một file hoặc một socket. Ví dụ, bạn có thể đọc dữ liệu từ một file và chuyển đổi nó thành các biến khác nhau sử dụng stringstream.

Ví dụ về sử dụng stringstream:

#include <iostream>
#include <sstream>
using namespace std;

int main() {
  string s = "123 456 789";
  stringstream ss(s);
  int a, b, c;
  ss >> a >> b >> c;
  cout << a << ' ' << b << ' ' << c << endl;
  return 0;
}

Kết quả: 123 456 789

Trong ví dụ trên, chúng ta tạo một đối tượng stringstream với chuỗi s và sử dụng toán tử >> để tách chuỗi thành 3 số nguyên a, b, c riêng biệt.

Xem thêm String to int trong c++

Sử dụng stringstream trong C++

Để sử dụng stringstream trong C++, bạn cần bao gồm thư viện <sstream>. Sau đó, bạn có thể khai báo một đối tượng stringstream và sử dụng các phương thức và toán tử để thực hiện các thao tác trên chuỗi dữ liệu. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng stringstream:

 1. Chuyển đổi kiểu dữ liệu:
#include <iostream>
#include <sstream>

int main() {
  int num = 123;
  std::stringstream ss;
  ss << num; // Ghi giá trị num vào stringstream
  std::string str = ss.str(); // Chuyển đổi stringstream thành chuỗi
  std::cout << "Chuoi: " << str << std::endl;
  
  return 0;
}
 1. Tách và ghép chuỗi:
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <vector>
#include <string>

int main() {
  std::string sentence = "Hello World, How are you?";
  std::vector<std::string> words;
  std::stringstream ss(sentence);
  std::string word;
  
  while (std::getline(ss, word, ' ')) { // Tách từng từ trong chuỗi
    words.push_back(word);
  }
  
  std::cout << "Cac tu trong cau: ";
  for (const std::string& w : words) {
    std::cout << w << " ";
  }
  
  return 0;
}
 1. Đọc dữ liệu từ stringstream:
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <string>

int main() {
  std::string data = "42 3.14 John";
  int num;
  float floatNum;
  std::string name;
  std::stringstream ss(data);
  
  ss >> num >> floatNum >> name; // Đọc giá trị từ stringstream
  
  std::cout << "So nguyen: " << num << std::endl;
  std::cout << "So thuc: " << floatNum << std::endl;
  std::cout << "Ten: " << name << std::endl;
  
  return 0;
}

Lưu ý rằng khi sử dụng stringstream, bạn có thể thực hiện nhiều thao tác khác nhau trên chuỗi dữ liệu trong cùng một đối tượng stringstream mà không cần tạo ra các biến trung gian khác.

Xem thêm String JavaScript

So sánh stringstream và string trong c++

stringstreamstring là hai thành phần khác nhau trong thư viện C++.

 • string là một lớp trong thư viện <string> cung cấp các chức năng về xử lý chuỗi. Nó cho phép bạn tạo, xóa, thay đổi, truy cập và làm việc với các chuỗi.
 • stringstream là một lớp trong thư viện <sstream> cung cấp các chức năng về chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu khác nhau và chuỗi. Nó cung cấp các hàm hỗ trợ như <<, >>, getline()str() để chuyển đổi dữ liệu và làm việc với chuỗi.

Như vậy, string chủ yếu dùng để xử lý chuỗi, còn stringstream dùng để chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu và chuỗi.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng string để tạo một chuỗi, sau đó sử dụng stringstream để chuyển đổi chuỗi thành số nguyên hoặc chuyển đổi số nguyên thành chuỗi.

string s = "123";
stringstream ss(s);
int a;
ss >> a;
cout << a << endl; // 123
int a = 123;
stringstream ss;
ss << a;
string s = ss.str();
cout << s << endl; // "123"

Như vậy, chúng ta có thể sử dụng cả hai thành phần stringstringstream để xử lý chuỗi trong C++, nhưng chúng có mục đích và cách sử dụng khác nhau.

string là một cấu trúc dữ liệu chuỗi cơ bản cung cấp các chức năng xử lý chuỗi như tạo, xóa, thay đổi, truy cập và làm việc với các chuỗi. Nó có thể dùng để lưu trữ và xử lý dữ liệu chuỗi tĩnh.

stringstream là một cấu trúc dữ liệu hỗ trợ chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu khác nhau và chuỗi. Nó cung cấp các hàm hỗ trợ như <<, >>, getline()str() để chuyển đổi dữ liệu và làm việc với chuỗi. Nó có thể dùng để chuyển đổi dữ liệu động giữa các kiểu dữ liệu và chuỗi.

Vì vậy, nếu bạn chỉ cần lưu trữ và xử lý dữ liệu chuỗi tĩnh, bạn nên sử dụng string. Nếu bạn cần chuyển đổi dữ liệu giữa các kiểu dữ liệu và chuỗi, bạn nên sử dụng stringstream.

Xem thêm Xử lý và sử dụng chuỗi trong ngôn ngữ SAS

Lợi ích và ưu điểm của stringstream trong C++

stringstream trong C++ mang lại nhiều lợi ích và ưu điểm quan trọng. Dưới đây là một số lợi ích và ưu điểm chính của stringstream:

 1. Chuyển đổi kiểu dữ liệu linh hoạt: stringstream cho phép bạn chuyển đổi kiểu dữ liệu dễ dàng. Bạn có thể ghi dữ liệu vào stringstream và chuyển đổi nó thành chuỗi hoặc ngược lại, chuyển đổi từ chuỗi sang các kiểu dữ liệu cơ bản như số nguyên, số thực, bool, vv.
 2. Xử lý chuỗi dễ dàng: stringstream cung cấp các phương thức và toán tử để tách và ghép chuỗi. Bạn có thể tách các từ riêng lẻ từ một chuỗi, ghép chuỗi cùng với các giá trị khác nhau, và thực hiện các thao tác xử lý chuỗi khác.
 3. Đọc và ghi dữ liệu dễ dàng: stringstream cung cấp các toán tử <<>> để ghi dữ liệu vào stringstream và đọc dữ liệu từ stringstream. Điều này giúp bạn dễ dàng thực hiện việc nhập và xuất dữ liệu từ và vào stringstream một cách tiện lợi.
 4. Tích hợp tốt với các thư viện và công cụ khác: stringstream có tính tương thích cao với các thư viện và công cụ khác trong C++. Bạn có thể sử dụng stringstream trong việc xử lý chuỗi trong các tác vụ phức tạp hơn, như định dạng chuỗi, ghi dữ liệu vào file, và nhiều hơn nữa.
 5. Hiệu suất tốt: stringstream được cài đặt hiệu quả trong C++, đảm bảo hiệu suất tốt và sử dụng ít tài nguyên hệ thống.

Tóm lại, stringstream là một công cụ mạnh mẽ trong C++ để xử lý và chuyển đổi dữ liệu chuỗi. Nó giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong việc làm việc với dữ liệu chuỗi, và cung cấp tính linh hoạt và tích hợp cao với các phần khác của chương trình.

Xem thêm Network Layer trong TCP/IP hay OSI

Lưu ý khi sử dụng stringstream trong C++

Khi sử dụng stringstream trong C++, có một số lưu ý quan trọng mà bạn nên xem xét:

 1. Xóa và đặt lại trạng thái: Trước khi sử dụng stringstream để xử lý dữ liệu mới, hãy đảm bảo rằng bạn đã xóa bất kỳ dữ liệu cũ hoặc đặt lại trạng thái của stringstream. Bạn có thể sử dụng phương thức str("") để xóa dữ liệu và đặt lại stringstream.
 2. Xử lý lỗi: Khi sử dụng toán tử >> để đọc dữ liệu từ stringstream, hãy đảm bảo rằng bạn kiểm tra và xử lý lỗi nếu có. Nếu dữ liệu không phù hợp với kiểu dữ liệu đính kèm, toán tử >> sẽ không thành công và stringstream sẽ ở trạng thái lỗi.
 3. Kiểm tra trạng thái: Sử dụng phương thức good(), eof(), fail(), và bad() để kiểm tra trạng thái của stringstream sau khi thực hiện các hoạt động đọc và ghi dữ liệu. Điều này giúp bạn phát hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến định dạng dữ liệu hoặc việc đọc/ghi không thành công.
 4. Kiểm soát độ dài: Khi ghi dữ liệu vào stringstream, hãy kiểm soát độ dài của chuỗi. Nếu chuỗi quá dài, stringstream có thể gặp phải vấn đề về hiệu suất hoặc sử dụng tài nguyên hệ thống không hiệu quả.
 5. Xử lý xóa bộ nhớ: Sau khi sử dụng stringstream, hãy chắc chắn giải phóng bộ nhớ đã cấp phát bằng cách gọi phương thức clear()str(""). Điều này giúp giải phóng tài nguyên và đảm bảo sự sạch sẽ khi sử dụng stringstream lại.
 6. Hiệu suất: Dù stringstream rất tiện lợi, nhưng nó có thể không phải là lựa chọn tối ưu trong mọi trường hợp. Trong một số tình huống đặc biệt, sử dụng các phương pháp khác như sprintf() hoặc printf() có thể hiệu quả hơn stringstream. Hãy xem xét yêu cầu của ứng dụng và kiểm tra hiệu suất để lựa chọn phương pháp tốt nhất.

Tóm lại, khi sử dụng stringstream trong C++, hãy chú ý đến việc xóa và đặt lại trạng thái, xử lý lỗi, kiểm tra trạng thái, kiểm soát độ dài, giải phóng bộ nhớ và hiệu suất. Điều này giúp bạn sử dụng stringstream một cách hiệu quả và tránh các vấn đề tiềm ẩn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now