Rate this post

stringstream trong C++ là một lớp trong thư viện <sstream> của C++, cho phép chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu khác nhau và chuỗi. Nó cung cấp các hàm hỗ trợ như <<, >>, getline()str() để chuyển đổi dữ liệu và làm việc với chuỗi. stringstream cũng có thể dùng để đọc hoặc ghi dữ liệu từ hoặc vào một luồng (stream).

Bài viết liên quan

stringstream có thể dùng để chuyển đổi các kiểu dữ liệu cơ bản như int, float, double và char thành chuỗi, và ngược lại. Ví dụ, bạn có thể sử dụng stringstream để chuyển đổi một số nguyên sang chuỗi, hoặc chuyển đổi một chuỗi về số nguyên. Nó cũng có thể dùng để tách một chuỗi thành các phần khác nhau, hoặc kết hợp các chuỗi vào một chuỗi duy nhất.

stringstream cũng có thể dùng để đọc hoặc ghi dữ liệu từ hoặc vào một luồng (stream) như một file hoặc một socket. Ví dụ, bạn có thể đọc dữ liệu từ một file và chuyển đổi nó thành các biến khác nhau sử dụng stringstream.

Ví dụ về sử dụng stringstream:

Copy code#include <iostream>
#include <sstream>
using namespace std;

int main() {
  string s = "123 456 789";
  stringstream ss(s);
  int a, b, c;
  ss >> a >> b >> c;
  cout << a << ' ' << b << ' ' << c << endl;
  return 0;
}

Kết quả: 123 456 789

Trong ví dụ trên, chúng ta tạo một đối tượng stringstream với chuỗi s và sử dụng toán tử >> để tách chuỗi thành 3 số nguyên a, b, c riêng biệt.

mr.doraemon0101@gmail.com

so sánh stringstream và string trong c++

stringstreamstring là hai thành phần khác nhau trong thư viện C++.

 • string là một lớp trong thư viện <string> cung cấp các chức năng về xử lý chuỗi. Nó cho phép bạn tạo, xóa, thay đổi, truy cập và làm việc với các chuỗi.
 • stringstream là một lớp trong thư viện <sstream> cung cấp các chức năng về chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu khác nhau và chuỗi. Nó cung cấp các hàm hỗ trợ như <<, >>, getline()str() để chuyển đổi dữ liệu và làm việc với chuỗi.

Như vậy, string chủ yếu dùng để xử lý chuỗi, còn stringstream dùng để chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu và chuỗi.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng string để tạo một chuỗi, sau đó sử dụng stringstream để chuyển đổi chuỗi thành số nguyên hoặc chuyển đổi số nguyên thành chuỗi.

Copy codestring s = "123";
stringstream ss(s);
int a;
ss >> a;
cout << a << endl; // 123
Copy codeint a = 123;
stringstream ss;
ss << a;
string s = ss.str();
cout << s << endl; // "123"

Như vậy, chúng ta có thể sử dụng cả hai thành phần stringstringstream đ

mr.doraemon0101@gmail.com

tiếp đi

ể xử lý chuỗi trong C++, nhưng chúng có mục đích và cách sử dụng khác nhau.

string là một cấu trúc dữ liệu chuỗi cơ bản cung cấp các chức năng xử lý chuỗi như tạo, xóa, thay đổi, truy cập và làm việc với các chuỗi. Nó có thể dùng để lưu trữ và xử lý dữ liệu chuỗi tĩnh.

stringstream là một cấu trúc dữ liệu hỗ trợ chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu khác nhau và chuỗi. Nó cung cấp các hàm hỗ trợ như <<, >>, getline()str() để chuyển đổi dữ liệu và làm việc với chuỗi. Nó có thể dùng để chuyển đổi dữ liệu động giữa các kiểu dữ liệu và chuỗi.

Vì vậy, nếu bạn chỉ cần lưu trữ và xử lý dữ liệu chuỗi tĩnh, bạn nên sử dụng string. Nếu bạn cần chuyển đổi dữ liệu giữa các kiểu dữ liệu và chuỗi, bạn nên sử dụng stringstream.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now