Rate this post

NumPy chứa các hàm sau đây cho các hoạt động trên các mảng của chuỗi dtype.

stthàmmô tả
1add () Nó được sử dụng để nối các phần tử mảng (chuỗi) tương ứng.
2Multiple ()Nó trả về nhiều bản sao của chuỗi được chỉ định, tức là nếu chuỗi ‘hello’ được nhân với 3 thì sẽ trả về một chuỗi ‘hello hello’.
3center ()Nó trả về bản sao của chuỗi trong đó chuỗi gốc được căn giữa với phần đệm bên trái và bên phải chứa đầy số ký tự điền được chỉ định.
4capitalize ()Nó trả về một bản sao của chuỗi gốc trong đó chữ cái đầu tiên của chuỗi gốc được chuyển đổi thành Chữ hoa.
5title ()Nó trả về phiên bản in nghiêng tiêu đề của chuỗi, tức là, ký tự đầu tiên của mỗi từ trong chuỗi được chuyển đổi thành chữ hoa.
6Lower ()Nó trả về một bản sao của chuỗi trong đó tất cả các chữ cái được chuyển đổi thành chữ thường.
7upper ()Nó trả về một bản sao của chuỗi trong đó tất cả các chữ cái được chuyển thành chữ hoa.
8split ()Nó trả về một danh sách các từ trong chuỗi.
9splitlines ()Nó trả về danh sách các dòng trong chuỗi, ngắt ở ranh giới dòng.
10strip()Trả về bản sao của chuỗi đã xóa bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối.
11 join ()Nó trả về một chuỗi là sự ghép nối của tất cả các chuỗi được chỉ định trong chuỗi đã cho.
12Replace () Nó trả về một bản sao của chuỗi bằng cách thay thế tất cả các lần xuất hiện của một chuỗi con cụ thể bằng chuỗi được chỉ định.
13decode () Nó được sử dụng để giải mã phần tử chuỗi được chỉ định một cách khôn ngoan bằng cách sử dụng codec được chỉ định.
14encode () Nó được sử dụng để mã hóa phần tử chuỗi đã giải mã.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ về phương thức numpy.char.add ()

import numpy as np  
print("Concatenating two string arrays:") 
print(np.char.add(['welcome','Hi'], [' to hello', ' read python'] )) 

Ví dụ về phương thức numpy.char.multiply ()

import numpy as np  
print("Printing a string multiple times:") 
print(np.char.multiply("hello ",3)) 

Ví dụ về phương thức numpy.char.center ()

import numpy as np  
print("Padding the string through left and right with the fill char *"); 
#np.char.center(string, width, fillchar) 
print(np.char.center("hello", 20, '*')) 

Ví dụ về phương thức numpy.char.capitalize ()

import numpy as np  
print("Capitalizing the string using capitalize()...") 
print(np.char.capitalize("welcome to NumPy")) 

Ví dụ về phương thức numpy.char.title ()

import numpy as np  
print("Converting string into title cased version...") 
print(np.char.title("welcome to NumPy")) 

Ví dụ về phương thức numpy.char.lower ()

import numpy as np  
print("Converting all the characters of the string into lowercase...") 
print(np.char.lower("WELCOME TO JAVATPOINT"))

Ví dụ về phương thức numpy.char.upper ()

import numpy as np  
print("Converting all the characters of the string into uppercase...") 
print(np.char.upper("Welcome To NumPy")) 

Ví dụ về phương thức numpy.char.split ()

import numpy as np  
print("Splitting the String word by word..") 
print(np.char.split("Welcome To Javatpoint"),sep = " ") 

Ví dụ về phương thức numpy.char.splitlines ()

import numpy as np  
print("Splitting the String line by line..") 
print(np.char.splitlines("Welcome\nTo\nJavatpoint")) 

Ví dụ về phương thức numpy.char.strip ()

import numpy as np  
str = "   welcome to NumPy   " 
print("Original String:",str) 
print("Removing the leading and trailing whitespaces from the string") 
print(np.char.strip(str)) 

Ví dụ về phương thức numpy.char.join ()

import numpy as np  
print(np.char.join(':','HM')) 

Ví dụ về phương thức numpy.char.replace ()

import numpy as np 
str = "Welcome to NumPy" 
print("Original String:",str) 
print("Modified String:",end=" ") 
print(np.char.replace(str, "Welcome to","www.")) 

Ví dụ về phương thức numpy.char.encode () và decode ()

import numpy as np 
enstr = np.char.encode("welcome to NumPy", 'cp500') 
dstr =np.char.decode(enstr, 'cp500') 
print(enstr) 
print(dstr) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now