Rate this post

Trong Java, String là một class được sử dụng để lưu trữ và làm việc với các chuỗi ký tự. Nó là một trong những class quan trọng nhất trong ngôn ngữ Java và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng thực tế.

Các bài viết liên quan:

String trong Java là một đối tượng, khác với các kiểu dữ liệu nguyên thủy của Java như int, float, hay boolean. Một đối tượng String có thể làm việc với các chuỗi ký tự, các phương thức và các thuộc tính có sẵn để thao tác với chuỗi, ví dụ như để lấy độ dài của chuỗi, tìm kiếm chuỗi con, thay đổi chuỗi, …

Ví dụ về cách sử dụng String trong Java:

String greeting = "Hello, World!";
int length = greeting.length();
System.out.println(length); //In ra : 13

Các chuỗi trong Java là immutable, tức là một khi tạo ra, chúng không thể thay đổi, mà chỉ có thể tạo mới một chuỗi mới để thay thế chuỗi cũ, nếu muốn thay đổi chuỗi đã tạo .

Khi nào nên sử dụng string trong java

Trong Java, String được sử dụng rộng rãi trong các tình huống sau:

 1. Lưu trữ và xử lý các chuỗi ký tự: String là một class chuyên dùng để lưu trữ và xử lý các chuỗi ký tự, ví dụ như lưu trữ tên của một người, địa chỉ của một địa điểm, hay một đoạn văn bản.
 2. Làm việc với các đầu vào và đầu ra: String được sử dụng để làm việc với các đầu vào và đầu ra của chương trình, ví dụ như lấy dữ liệu từ người dùng qua các Text Field, hay in ra thông tin trên console.
 3. Làm việc với các tập tin: String cũng được sử dụng để đọc và ghi dữ liệu từ các tập tin, ví dụ như đọc nội dung của một tập tin văn bản hay ghi dữ liệu vào một tập tin.
 4. Xử lý các chuỗi ký tự: String cung cấp rất nhiều phương thức hỗ trợ xử lý các chuỗi ký tự, ví dụ như tìm kiếm một chuỗi con trong một chuỗi, thay thế một chuỗi ký tự trong một chuỗi, hay chuyển đổi chuỗi thà

Đây là một vài ví dụ về cách sử dụng String trong Java:

 1. Tạo và gán giá trị cho một chuỗi:
String greeting = "Hello, World!";
 1. Concatenate (nối) chuỗi:
String firstName = "John";
String lastName = "Doe";
String fullName = firstName + " " + lastName;
 1. Lấy độ dài của chuỗi:
String text = "Hello, World!";
int length = text.length();
 1. Tìm kiếm và thay thế chuỗi con:
String text = "Hello, World!";
int index = text.indexOf("World");
String newText = text.replace("World", "Java");
 1. Chuyển đổi chuỗi thành chữ hoa hoặc chữ thường
String text = "Hello, World!";
String upperCase = text.toUpperCase();
String lowerCase = text.toLowerCase();
 1. Lấy một phần của chuỗi:
String text = "Hello, World!";
String subString = text.substring(7, 12);
 1. Chuyển đổi chuỗi thành một số:
String number = "123";
int i = Integer.parseInt(number);
 1. So sánh hai chuỗi:
String text1 = "Hello";
String text2 = "World";
boolean equals = text1.equals(text2);
 1. Convert the string to byte array
String text = "Hello World!";
byte[] byteArr = text.getBytes();

Đó là một số ví dụ về cách sử dụng String trong Java, có thể có rất nhiều cách khác cũng có thể sử dụng để làm việc với các chuỗi ký tự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now