Rate this post

Trong C++, string là một kiểu dữ liệu chuỗi cung cấp cho người dùng một cách để lưu trữ và truy xuất các chuỗi kí tự. Nó được cung cấp bởi thư viện STL (Standard Template Library) và có thể sử dụng như một đối tượng thông thường.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ:

#include <iostream>
#include <string>

int main() {
  // tạo một chuỗi
  std::string myString = "Hello, world!";

  // in ra chuỗi
  std::cout << myString << std::endl;

  // lấy độ dài của chuỗi
  std::cout << "String length: " << myString.length() << std::endl;

  // thay đổi một phần của chuỗi
  myString.replace(7, 5, "C++");

  // in ra chuỗi sau khi thay đổi
	std::cout << myString << std::endl;
 // tìm kiếm một chuỗi con trong chuỗi
  size_t found = myString.find("C++");
  if (found != std::string::npos) {
    std::cout << "Found substring at index: " << found << std::endl;
  } else {
    std::cout << "Substring not found" << std::endl;
  }

  // nối hai chuỗi
  std::string str1 = "Hello";
  std::string str2 = "World";
  std::string str3 = str1 + ", " + str2;
  std::cout << str3 << std::endl;

  return 0;
}

Với C++ string, bạn có thể thực hiện các thao tác chuỗi thông thường như tìm kiếm, thay đổi, nối và lấy độ dài của chuỗi, nó cung cấp các hàm tiện ích để quản lý và thao tác với chuỗi.

Ưu điểm của string trong c++

Có nhiều ưu điểm khi sử dụng string trong C++:

 1. Tiện lợi: C++ string được cung cấp bởi thư viện STL, giúp cho việc lập trình chuỗi kí tự trở nên dễ dàng hơn.
 2. Tự động quản lý bộ nhớ: C++ string tự động quản lý bộ nhớ, có thể tự động mở rộng kích thước khi cần thêm kí tự mới và thu gọn kích thước khi xóa kí tự.
 3. Cung cấp các hàm tiện ích: C++ string cung cấp nhiều hàm tiện ích như tìm kiếm, thay đổi, nối và lấy độ dài của chuỗi, giúp cho việc quản lý và thao tác với chuỗi trở nên dễ dàng hơn.
 4. An toàn với bộ nhớ: C++ string được thiết kế với các thuộc tính an toàn với bộ nhớ, giúp tránh lỗi bộ nhớ trong quá trình lập trình.
 5. Tiêu chuẩn: C++ string là một kiểu dữ liệu chuẩn trong C++, được sử dụng rộng rãi trong các dự án lập trình.
 6. Hiệu suất t

Một số toán tử trong string trong c++

Trong C++, string cung cấp một số toán tử cho phép bạn thực hiện các thao tác với chuỗi. Một số toán tử thông dụng nhất là:

 1. Toán tử +: Sử dụng toán tử + để nối hai chuỗi với nhau. Ví dụ: string str1 = “Hello”; string str2 = “World”; string str3 = str1 + “, ” + str2;
 2. Toán tử +=: Sử dụng toán tử += để thêm một chuỗi vào cuối chuỗi hiện tại. Ví dụ: string str1 = “Hello”; str1 += ” World”;
 3. Toán tử [] : Sử dụng toán tử [] để truy cập tới một kí tự trong chuỗi. Ví dụ: string str1 = “Hello”; cout << str1[1];
 4. Toán tử == : So sánh hai chuỗi có bằng nhau hay không. Ví dụ: string str1 = “Hello”; string str2 = “World”; if (str1 == str2) { /* code */ }
 5. Toán tử <, >, <=, >= : So sánh hai chuỗi với nhau theo thứ tự từ A-Z. Ví dụ: string str1 = “Hello”; string str2 = “World”; if (str1 < str2) { /* code */ }
 6. Toán tử << : Sử dụng toán tử << để in ra màn hình chuỗi. Ví dụ: string str1 = “Hello”; cout << str1;

Chú ý rằng các toán tử này chỉ áp dụng cho chuỗi string của C++, các chuỗi của C thì

các toán tử trên không áp dụng, các chuỗi trong C thì sẽ phải sử dụng các hàm của thư viện chuỗi hoặc các hàm tự viết để thực hiện các thao tác với chuỗi, ví dụ như sử dụng hàm strcmp để so sánh hai chuỗi, hàm strcat để nối hai chuỗi với nhau.

Một số ví dụ sử dụng string trong c++

 1. Tạo và in ra màn hình chuỗi:
#include <iostream>
#include <string>

int main() {
  std::string myString = "Hello, world!";
  std::cout << myString << std::endl;
  return 0;
}
 1. Nối hai chuỗi với nhau:
#include <iostream>
#include <string>

int main() {
  std::string str1 = "Hello";
  std::string str2 = "World";
  std::string str3 = str1 + ", " + str2;
  std::cout << str3 << std::endl;
  return 0;
}
 1. Tìm kiếm một chuỗi con trong chuỗi:
#include <iostream>
#include <string>

int main() {
  std::string myString = "Hello, world!";
  size_t found = myString.find("world");
  if (found != std::string::npos) {
    std::cout << "Found substring at index: " << found << std::endl;
  } else {
    std::cout << "Substring not found" << std::endl;
  }
  return 0;
}
 1. Thay đổi một phần của chuỗi:
#include <iostream>
#include <string>

int main() {
  std::string myString = "Hello, world!";
  myString.replace(7, 5, "C++");
  std::cout << myString << std::endl;
  return 0;
}
 1. Lấy độ dài của chuỗi:
#include <iostream>
#include <string>

int main() {
  std::string myString = "Hello, world!";
  std::cout << "String length: " << myString.length() << std::endl;
  return 0;
}

Các ví dụ trên chỉ là một số ví dụ đơn giản về việc sử dụng chuỗi trong C++, bạn có thể tìm hiểu thêm các hàm và toán tử khác của chuỗi để sử dụng trong các dự án lập trình của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now