Rate this post

Các bài viết liên quan:

Trong C++ có nhiều cách để chuyển đổi từ chuỗi sang số nguyên, một số trong số đó là:

  1. Sử dụng hàm stoi(): Hàm này là một hàm của thư viện <string> trong C++11, nó nhận vào một chuỗi và chuyển nó sang kiểu int.
std::string str = "123";
int num = std::stoi(str);
std::cout << num << std::endl; // Output: 123
  1. Sử dụng hàm atoi(): Hàm này là một hàm của thư viện <cstdlib>, nó nhận vào một chuỗi và chuyển nó sang kiểu int.
std::string str = "123";
int num = atoi(str.c_str());
std::cout << num << std::endl; // Output: 123
  1. Sử dụng số nguyên trong C++11:
std::string str = "123";
int num = std::stoi(str);
  1. Sử dụng stringstream:
std::string str = "123";
std::stringstream ss(str);
int num;
ss >> num;
std::cout << num << std::endl; // Output: 123
  1. Sử dụng sscanf()
std::string str = "123";
int num;
sscanf(str.c_str(),"%d", &num);
std::cout << num << std::endl; // Output: 123

Các cách trên là các cách đơn giản và phổ biến để chuyển đổi từ chuỗi sang số nguyên trong C++. Tuy nhiên, khi sử dụng các hàm như stoi()atoi(), bạn cần chú ý đến việc kiểm tra lỗi để đảm bảo chuỗi chuyển đổi là hợp lệ. Ví dụ, nếu chuỗi chứa ký tự không phải là số thì hàm sẽ trả về giá trị ngoại lệ và gây ra lỗi trong chương trình.

Còn nếu sử dụng sscanf() và stringstream, bạn cần chú ý đến việc kiểm tra giá trị trả về của hàm để đảm bảo chuyển đổi thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now