Rate this post

String JavaScript là một Object đại diện cho một String ký tự.

Có 2 cách để tạo String trong JavaScript

 • Theo String ký tự
 • Theo Object String (sử dụng từ khóa mới)

Các bài viết liên quan:

Theo String ký tự

String ký tự được tạo bằng cách sử dụng dấu ngoặc kép. Cú pháp tạo String sử dụng ký tự được đưa ra dưới đây:

var string="value"; 

Hãy xem ví dụ đơn giản về cách tạo String ký tự.

<script> 
var str="This is string"; 
document.write(str); 
</script> 

Theo Object String (sử dụng từ khóa mới)

Cú pháp tạo Object String sử dụng từ khóa mới được đưa ra dưới đây:

var stringname = new String ("String ");

Ở đây, từ khóa mới được sử dụng để tạo phiên bản của String.

Hãy xem ví dụ về cách tạo String trong JavaScript bằng từ khóa mới.

<script> 
var stringname=new String("Object string"); 
document.write(stringname); 
</script> 

Phương thức String JavaScript

Hãy xem danh sách các phương thức String JavaScript với các ví dụ.

 • charAt () Nó cung cấp giá trị char có tại chỉ mục được chỉ định.
 • charCodeAt () Nó cung cấp giá trị Unicode của một ký tự có tại chỉ mục được chỉ định.
 • concat () Nó cung cấp sự kết hợp của hai hoặc nhiều String.
 • indexOf () Nó cung cấp vị trí của một giá trị char có trong String đã cho.
 • lastIndexOf () Nó cung cấp vị trí của một giá trị char có trong String đã cho bằng cách tìm kiếm một ký tự từ vị trí cuối cùng.
 • search () Nó tìm kiếm một biểu thức chính quy được chỉ định trong một String nhất định và trả về vị trí của nó nếu một kết quả khớp xảy ra.
 • match () Nó tìm kiếm một biểu thức chính quy được chỉ định trong một String nhất định và trả về biểu thức chính quy đó nếu một trận đấu xảy ra.
 • Replace () Nó thay thế một String đã cho bằng String thay thế được chỉ định.
 • substr () Nó được sử dụng để tìm nạp một phần của String đã cho trên cơ sở vị trí và độ dài bắt đầu được chỉ định.
 • substring () Nó được sử dụng để tìm nạp một phần của String đã cho trên cơ sở chỉ mục được chỉ định.
 • Slice () Nó được sử dụng để tìm nạp một phần của String đã cho. Nó cho phép chúng tôi chỉ định chỉ số tích cực cũng như tiêu cực.
 • toLowerCase () Nó chuyển đổi String đã cho thành chữ thường.
 • toLocaleLowerCase () Nó chuyển đổi String đã cho thành chữ thường trên cơ sở ngôn ngữ hiện tại của máy chủ.
 • toUpperCase () Nó chuyển đổi String đã cho thành chữ hoa.
 • toLocaleUpperCase () Nó chuyển đổi String đã cho thành chữ hoa trên cơ sở ngôn ngữ hiện tại của máy chủ.
 • toString () Nó cung cấp một String đại diện cho một Object cụ thể.
 • valueOf () Nó cung cấp giá trị nguyên thủy của Object String.
 • split () Nó chia một String thành mảng String con, sau đó trả về mảng mới tạo đó.
 • trim () Nó cắt bỏ khoảng trắng từ bên trái và bên phải của String.

Các ví dụ phương thức String

 1. Phương thức String ký tự charAt (chỉ mục) JavaScript

Phương thức JavaScript String charAt () trả về ký tự tại chỉ mục đã cho.

<script> 
var str="javascript charAt"; 
document.write(str.charAt(2)); 
</script> 
 1. Phương thức String JavaScript concat (str)

Phương thức String concat (str) nối hoặc nối hai String.

<script> 
var s1="javascript concat"; 
var s2="concat example"; 
var s3=s1.concat(s2); 
document.write(s3); 
</script> 
 1. Phương thức String JavaScript indexOf (str)

Phương thức String JavaScript indexOf (str) trả về vị trí chỉ mục của String đã cho.

<script> 
var s1="javascript indexof"; 
var n=s1.indexOf("from"); 
document.write(n); 
</script> 
 1. Phương thức String JavaScript lastIndexOf (str)

Phương thức JavaScript String lastIndexOf (str) trả về vị trí chỉ mục cuối cùng của String đã cho.

<script> 
var s1="javascript from lastIndexof"; 
var n=s1.lastIndexOf("java"); 
document.write(n); 
</script>
 1. Phương thức String JavaScript toLowerCase ()

Phương thức JavaScript String toLowerCase () trả về String đã cho ở dạng chữ thường.

<script> 
var s1="JavaScript toLowerCase"; 
var s2=s1.toLowerCase(); 
document.write(s2); 
</script> 
 1. Phương thức String JavaScript toUpperCase ()

Phương thức JavaScript String toUpperCase () trả về String đã cho bằng chữ hoa.

<script> 
var s1="JavaScript toUpperCase"; 
var s2=s1.toUpperCase(); 
document.write(s2); 
</script> 
 1. Phương thức String JavaScript Slice(beginIndex, endIndex)

Phương thức JavaScript String Slice (beginIndex, endIndex) trả về các phần của String từ beginIndex cho trước đến endIndex. Trong phương thức slice (), beginIndex là bao gồm và endIndex là độc quyền.

<script> 
var s1="abcdefgh"; 
var s2=s1.slice(2,5); 
document.write(s2); 
</script> 
 1. Phương thức JavaScript String trim ()

Phương thức JavaScript String trim () loại bỏ các khoảng trắng ở đầu và cuối từ String.

<script> 
var s1="   javascript trim example  "; 
var s2=s1.trim(); 
document.write(s2); 
</script> 
 1. Phương thức tách String JavaScript ()
<script> 
var str="This is example split"; 
document.write(str.split(" ")); //splits the given string. 
</script> 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now