Rate this post

str_replace trong PHP là một hàm dùng để thay thế một chuỗi hoặc một ký tự trong một chuỗi cho một chuỗi hoặc một ký tự khác. Hàm này sẽ tìm kiếm toàn bộ chuỗi đầu vào và thay thế những chuỗi hoặc ký tự khớp với chuỗi hoặc ký tự mà bạn muốn thay thế bằng chuỗi hoặc ký tự mới.

Các bài viết liên quan:

Cú pháp của hàm str_replace trong PHP như sau:

str_replace(search, replace, subject);

Trong đó, “search” là chuỗi hoặc ký tự cần tìm kiếm, “replace” là chuỗi hoặc ký tự thay thế, và “subject” là chuỗi mà bạn muốn thay thế.

str_replace trong php có thể dùng trong nhiều trường hợp, ví dụ như thay thế ký tự đặc biệt, thay thế chuỗi trong một đoạn văn bản, thay thế chuỗi trong các mảng và các trường hợp khác.

tại sao nên sử  dụng str_replace trong php ? 

Có nhiều lý do tại sao bạn nên sử dụng hàm str_replace trong PHP:

 • Thay thế chuỗi hoặc ký tự: Hàm str_replace cho phép bạn thay thế một chuỗi hoặc ký tự trong một chuỗi cho một chuỗi hoặc ký tự khác. Điều này có thể hữu ích khi bạn muốn thay đổi một số từ hoặc ký tự trong một đoạn văn bản.
 • Tìm kiếm và thay thế tất cả các vị trí: Hàm str_replace sẽ tìm kiếm toàn bộ chuỗi đầu vào và thay thế tất cả các chuỗi hoặc ký tự khớp với chuỗi hoặc ký tự mà bạn muốn thay thế. Điều này có thể hữu ích khi bạn muốn loại bỏ một số ký tự hoặc thay đổi một số từ trong một đoạn văn bản.
 • Tìm kiếm và thay thế chuỗi trong các trường hợp đặc biệt: Hàm str_replace có thể sử dụng để loại bỏ các ký tự đặc biệt, thay đổi các ký tự hoa thành ký tự thường hoặc ngược lại, v.v.
 • Tìm kiếm và thay thế chuỗi trong các trường hợp dữ liệu đầu vào: Hàm str_replace có thể sử dụng để kiểm tra và chỉnh sửa dữ liệu đầu vào từ người dùng hoặc từ một nguồn khác, ví dụ như thay thế ký tự đặc biệt hoặc loại bỏ các ký tự không hợp lệ.
 • Tìm kiếm và thay thế chuỗi trong các trường hợp xử lý dữ liệu: Hàm str_replace có thể sử dụng để xử lý dữ liệu trước khi gửi đến cơ sở dữ liệu hoặc trước khi hiển thị lên trình duyệt.
 • Tìm kiếm và thay thế chuỗi trong các trường hợp làm việc với chuỗi: Hàm str_replace có thể sử dụng trong các trường hợp làm việc với chuỗi như xử lý chuỗi dữ liệu, xử lý chuỗi đường dẫn, xử lý chuỗi địa chỉ email, v.v.
 • Tìm kiếm và thay thế chuỗi trong các trường hợp xử lý ngôn ngữ: Hàm str_replace có thể sử dụng để xử lý ngôn ngữ như chuyển đổi chuỗi sang chữ hoa hoặc chữ thường, tách từ, v.v.

sử dụng str_replace trong php như thế nào ? 

Sử dụng hàm str_replace trong PHP rất đơn giản, bạn có thể sử dụng nó để thay thế một chuỗi hoặc một ký tự trong một chuỗi khác.

Cú pháp cơ bản của hàm str_replace là:

str_replace(search, replace, subject);

 • search: chuỗi hoặc ký tự mà bạn muốn tìm kiếm
 • replace: chuỗi hoặc ký tự mà bạn muốn thay thế
 • subject: chuỗi mà bạn muốn thực hiện thay thế trong đó

Ví dụ:

$original = "Hello World";

$new = str_replace("World", "PHP", $original);

echo $new; // sẽ in ra "Hello PHP"

Bạn cũng có thể sử dụng hàm str_replace để thay thế nhiều chuỗi hoặc ký tự cùng một lúc bằng cách truyền vào một mảng các chuỗi hoặc ký tự cần tìm kiếm và một mảng các chuỗi hoặc ký tự cần thay thế.

$original = "Hello World";

$search = array("Hello", "World");

$replace = array("Goodbye", "PHP");

$new = str_replace($search, $replace, $original);

echo $new; // sẽ in ra "Goodbye PHP"

những lưu ý khi sử dụng str_replace trong php 

 1. Phân biệt chữ hoa, chữ thường: Hàm str_replace chỉ tìm kiếm chuỗi hoặc ký tự theo chữ hoa hoặc chữ thường, nếu bạn muốn tìm kiếm chuỗi hoặc ký tự không phân biệt chữ hoa chữ thường, bạn có thể sử dụng hàm str_ireplace.
 2. Tìm kiếm và thay thế chuỗi trong các trường hợp xử lý ngôn ngữ: Hàm str_replace có thể sử dụng để xử lý ngôn ngữ như chuyển đổi chuỗi sang chữ hoa hoặc chữ thường, tách từ, v.v.
 3. Nếu bạn muốn thay thế tất cả các chuỗi hoặc ký tự trùng, bạn có thể sử dụng hàm str_replace nhiều lần hoặc chuyển thành mảng và sử dụng hàm str_replace_all.
 4. Hãy chú ý kiểm tra trả về của hàm, nếu bạn muốn lưu lại chuỗi gốc, hãy tạo một biến mới để lưu giá trị mới sau khi thay thế
 5. Nếu bạn muốn thay thế chuỗi hoặc ký tự trong một phần của chuỗi, hãy sử dụng hàm substr_replace để thay thế chuỗi hoặc ký tự trong một khoảng nhất định của chuỗi.
 6. Khi sử dụng hàm str_replace với chuỗi có nhiều dấu cách, hãy chú ý đến việc loại bỏ các khoảng trắng thừa hoặc thay thế chuỗi có dấu cách để tránh lỗi xử lý dữ liệu.
 7. Khi sử dụng hàm str_replace với chuỗi có chứa ký tự đặc biệt, hãy chú ý đến việc chuyển đổi ký tự đặc biệt sang dạng thích hợp hoặc sử dụng hàm addslashes để tránh lỗi xử lý dữ liệu.

ví dụ 

 1. Thay thế một chuỗi trong một chuỗi:
$original = "Hello World";

$new = str_replace("World", "PHP", $original);

echo $new; // sẽ in ra "Hello PHP"
 1. Thay thế nhiều chuỗi trong một chuỗi:
$original = "Hello World, welcome to PHP";

$search = array("Hello", "World", "PHP");

$replace = array("Goodbye", "Universe", "JavaScript");

$new = str_replace($search, $replace, $original);

echo $new; // sẽ in ra "Goodbye Universe, welcome to JavaScript"
 1. Thay thế chuỗi trong một mảng:
$original = array("Hello World", "Hello PHP", "Hello JavaScript");

$new = str_replace("Hello", "Goodbye", $original);

print_r($new); 

/* sẽ in ra Array ( [0] => Goodbye World [1] => Goodbye PHP [2] => Goodbye JavaScript ) */
 1. Thay thế chuỗi và đếm số lần thay thế:
$original = "Hello World";

$count = 0;

$new = str_replace("l", "L", $original, $count);

echo "Số lần thay thế: " . $count . "\n";

echo $new; // sẽ in ra "HeLLo WorLd" và số lần thay th
 1. Thay thế chuỗi trong một đoạn văn bản:
$original = "Hello World, welcome to PHP";

$start = strpos($original, "World");

$end = strpos($original, "PHP");

$length = $end - $start;

$new = substr_replace($original, "Universe", $start, $length);

echo $new; // sẽ in ra "Hello Universe, welcome to PHP"
 1. Loại bỏ khoảng trắng thừa trong chuỗi:
$original = "  Hello  World   ";

$new = str_replace(" ", "", $original);

echo $new; // sẽ in ra "HelloWorld"
 1. Chuyển đổi ký tự đặc biệt sang dạng thích hợp:
$original = "Hello World, I'm a <strong>developer</strong>";

$new = str_replace("<", "&lt;", $original);

$new = str_replace(">", "&gt;", $new);

echo $new; // sẽ in ra "Hello World, I'm a &lt;strong&gt;developer&lt;/strong&gt;"

kết luận 

hàm str_replace trong PHP là một hàm rất hữu ích để thay thế các chuỗi hoặc ký tự trong một chuỗi hoặc mảng. Nó có thể sử dụng để thay thế một chuỗi hoặc nhiều chuỗi trong một chuỗi, xử lý ngôn ngữ, tách từ, v.v. Nhưng khi sử dụng hàm này, chúng ta cần chú ý đến việc phân biệt chữ hoa chữ thường, loại bỏ khoảng trắng thừa, chuyển đổi ký tự đặc biệt sang dạng thích hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now