Rate this post

Hàm sqrt() là một function cung cấp sẵn trong  Python trả về giá trị căn bậc hai của một số dương.

Giới thiệu về hàm Sqrt() trong Python

Hàm Sqrt() là một hàm tích hợp sẵn trong ngôn ngữ lập trình Python, được sử dụng để tính căn bậc 2 của một số. Căn bậc 2 của một số là giá trị mà khi được nhân với chính nó sẽ cho ra kết quả bằng số đó. Hàm Sqrt() giúp ta dễ dàng tính toán căn bậc 2 một cách hiệu quả trong Python.

Để sử dụng hàm Sqrt() trong Python, ta cần import module math. Module math cung cấp nhiều hàm toán học tiện ích, bao gồm hàm Sqrt() để tính căn bậc 2. Sau khi import module math, ta có thể gọi hàm Sqrt() bằng cách sử dụng cú pháp: math.sqrt(x), trong đó x là số cần tính căn bậc 2.

Ví dụ, để tính căn bậc 2 của số 25, ta có thể sử dụng hàm Sqrt() như sau:

import math

x = 25
result = math.sqrt(x)
print("Căn bậc 2 của", x, "là", result)

Kết quả sẽ được in ra màn hình là: “Căn bậc 2 của 25 là 5.0”. Điều này cho thấy hàm Sqrt() đã tính toán đúng căn bậc 2 của số 25.

Hàm Sqrt() trong Python cũng có thể được áp dụng cho các biểu thức số học phức tạp hơn. Ngoài ra, module math còn cung cấp các hàm toán học khác như sin(), cos(), tan(), log(),… để thực hiện các phép toán toán học khác trong Python.

Xem thêm Các phép math Python

Với hàm Sqrt() trong Python, bạn có thể dễ dàng tính toán căn bậc 2 của các số và sử dụng nó trong các tình huống thực tế như tính toán khoa học, kỹ thuật, phân tích dữ liệu và nhiều lĩnh vực khác.

Cú pháp:

math.sqrt(x)

Tham số:

 • x là một số bất kỳ sao cho x>=0

return:

 • Nó trả về căn bậc hai của số x
# import thư viện math
import math

# in ra căn bậc 2 của 0
print(math.sqrt(0))

# in ra căn bậc 2 của 4
print(math.sqrt(4))

# in ra căn bậc 2 của 3.5
print(math.sqrt(3.5))

Lỗi: Khi x<0 nó không thực thi do lỗi thời gian chạy.

#import thư viện math
import math

# in ra lỗi khi x <-1
print(math.sqrt(-1))
Traceback (most recent call last):
 File "/home/67438f8df14f0e41df1b55c6c21499ef.py", line 8, in 
  print(math.sqrt(-1)) 
ValueError: math domain error

Ứng dụng thực tế : Cho một số, kiểm tra xem số đó có phải là số nguyên tố hay không.

Cách tiếp cận: Chạy một vòng lặp từ 2 đến sqrt(n) và kiểm tra xem có bất kỳ số nào trong phạm vi (2-sqrt(n)) chia hết cho n hay không.

# import thư viện math
import math

# function kiểm tra số nguyên tố
def check_prime(n):
	if n == 1:
   #không phải số nguyên tố
		return False
		
		# lặp từ 1 đến căn bậc 2 của n
	for x in range(2, (int)(math.sqrt(n))+1):
		if n % x == 0:
     #không phải số nguyên tố
			return False
	return True

#testing code
n = 27
if check(n):
	print("prime")
else:
	print("not prime")

Xem thêm Module DNS Node.js

Một số lưu ý khi sử dụng hàm Sqrt() trong Python

Khi sử dụng hàm Sqrt() trong Python, có một số lưu ý quan trọng mà bạn cần lưu ý để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của phép tính căn bậc 2. Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng hàm Sqrt() trong Python:

 1. Đầu vào phải là một số không âm: Hàm Sqrt() trong Python chỉ hoạt động với các số không âm. Nếu bạn cố gắng tính căn bậc 2 của một số âm, sẽ xảy ra lỗi ValueError. Vì vậy, trước khi sử dụng hàm Sqrt(), hãy đảm bảo rằng số đầu vào của bạn không âm.
 2. Sử dụng module math: Hàm Sqrt() thuộc về module math, do đó bạn cần import module math trước khi sử dụng hàm này trong chương trình Python của mình. Cú pháp import math sẽ giúp bạn có thể sử dụng hàm Sqrt() và các hàm toán học khác từ module math.
 3. Sử dụng kết quả của hàm Sqrt(): Khi gọi hàm Sqrt(), bạn cần gán kết quả trả về cho một biến hoặc sử dụng trực tiếp trong các phép tính khác. Kết quả trả về là một số thực, nên bạn có thể lưu nó vào một biến để sử dụng sau này hoặc in trực tiếp ra màn hình.
 4. Sử dụng độ chính xác: Khi tính căn bậc 2 của một số trong Python, hàm Sqrt() sẽ trả về kết quả với độ chính xác nhất định, thường là số thập phân với một số chữ số sau dấu thập phân. Độ chính xác này phụ thuộc vào cấu hình máy tính và phiên bản Python được sử dụng. Nếu bạn cần độ chính xác cao hơn, hãy xem xét sử dụng các phương pháp tính toán căn bậc 2 khác hoặc thư viện bên ngoài.
 5. Sử dụng căn bậc 2 trong các phép tính khác: Kết quả của hàm Sqrt() có thể được sử dụng trong các phép tính khác như cộng, trừ, nhân hoặc chia. Bạn có thể sử dụng kết quả của hàm Sqrt() như một biến trong các phép tính tiếp theo để thực hiện các phép toán phức tạp hơn.

Lưu ý rằng đây chỉ là những lưu ý cơ bản khi sử dụng hàm Sqrt() trong Python. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm này và tận dụng các tính năng khác của Python, bạn nên tham khảo tài liệu chính thức của Python hoặc các nguồn tài liệu phù hợp.

Xem thêm Module Node.js Crypto

Một số câu hỏi phổ biến về Sqrt trong python

 1. Làm thế nào để tính căn bậc hai trong Python?

Python cung cấp hàm sqrt() trong module math để tính căn bậc hai của một số. Để sử dụng hàm này, bạn cần import module math và sau đó gọi hàm sqrt() với đối số là số cần tính căn bậc hai.

Ví dụ:

import math

# Tính căn bậc hai của 16
sqrt_result = math.sqrt(16)

print(sqrt_result) # Kết quả: 4.0
 1. Làm thế nào để làm tròn kết quả của căn bậc hai trong Python?

Hàm sqrt() trong module math trả về một số thực, do đó nó có thể có rất nhiều chữ số thập phân. Để làm tròn kết quả của căn bậc hai đến một số cụ thể của chữ số thập phân, bạn có thể sử dụng hàm round().

Ví dụ:

import math

# Tính căn bậc hai của 7 và làm tròn đến 2 chữ số thập phân
sqrt_result = round(math.sqrt(7), 2)

print(sqrt_result) # Kết quả: 2.65
 1. Làm thế nào để tính căn bậc ba hoặc căn bậc n trong Python?

Python không cung cấp hàm tính căn bậc ba hoặc căn bậc n, nhưng bạn có thể sử dụng phương pháp Newton-Raphson để tính toán các căn bậc này. Phương pháp này yêu cầu một số lần lặp để tính toán kết quả chính xác.

Ví dụ tính căn bậc ba của 27 bằng phương pháp Newton-Raphson:

def cuberoot(n):
  x = n
  y = (x + n / x) / 2
  while y < x:
    x = y
    y = (x + n / x) / 2
  return x

# Tính căn bậc ba của 27
cbrt_result = cuberoot(27)

print(cbrt_result) # Kết quả: 3.0
 1. Làm thế nào để xử lý trường hợp nhập số âm vào hàm sqrt()?

Hàm sqrt() trong module math chỉ chấp nhận đối số là số không âm. Nếu bạn nhập số âm vào hàm này, Python sẽ ném ra một ngoại lệ ValueError. Để xử lý trường hợp này, bạn có thể sử dụng điều kiện để kiểm tra đầu vào trước khi gọi hàm sqrt().

Ví dụ:

import math

# Tính căn bậc hai của một số âm
num = -16

if num < 0: 
 print("Số nhập vào phải là số không âm") 
 else: sqrt_result = math.sqrt(num) 
  print(sqrt_result) # Kết quả: ValueError: math domain error

Trong ví dụ này, chúng ta kiểm tra trước đầu vào bằng cách sử dụng điều kiện if để xác định xem số nhập vào có lớn hơn hoặc bằng 0 hay không. Nếu số nhập vào là số âm, chúng ta in ra một thông báo lỗi. Nếu số nhập vào là số không âm, chúng ta tính căn bậc hai của nó bằng cách sử dụng hàm sqrt() và in ra kết quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now