Rate this post

Hàm sqrt() là một function cung cấp sẵn trong  Python trả về giá trị căn bậc hai của một số dương.

Các bài viết liên quan:

Cú pháp:

math.sqrt(x)

Tham số:

 • x là một số bất kỳ sao cho x>=0

return:

 • Nó trả về căn bậc hai của số x
# import thư viện math
import math

# in ra căn bậc 2 của 0
print(math.sqrt(0))

# in ra căn bậc 2 của 4
print(math.sqrt(4))

# in ra căn bậc 2 của 3.5
print(math.sqrt(3.5))

Lỗi: Khi x<0 nó không thực thi do lỗi thời gian chạy.

#import thư viện math
import math

# in ra lỗi khi x <-1
print(math.sqrt(-1))
Traceback (most recent call last):
 File "/home/67438f8df14f0e41df1b55c6c21499ef.py", line 8, in 
  print(math.sqrt(-1)) 
ValueError: math domain error

Ứng dụng thực tế : Cho một số, kiểm tra xem số đó có phải là số nguyên tố hay không.

Cách tiếp cận: Chạy một vòng lặp từ 2 đến sqrt(n) và kiểm tra xem có bất kỳ số nào trong phạm vi (2-sqrt(n)) chia hết cho n hay không.

# import thư viện math
import math

# function kiểm tra số nguyên tố
def check_prime(n):
	if n == 1:
   #không phải số nguyên tố
		return False
		
		# lặp từ 1 đến căn bậc 2 của n
	for x in range(2, (int)(math.sqrt(n))+1):
		if n % x == 0:
     #không phải số nguyên tố
			return False
	return True

#testing code
n = 27
if check(n):
	print("prime")
else:
	print("not prime")

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now