Rate this post

Trong Java, phương thức split() là một phương thức của lớp String cho phép chúng ta tách một chuỗi thành một mảng các chuỗi con dựa trên một ký tự hoặc một chuỗi định danh. Ví dụ, chuỗi “Hello, World!” có thể được tách thành mảng các chuỗi con [“Hello,”,”World!”] bằng cách sử dụng phương thức split(“,”).

Các bài viết liên quan:

Cách sử dụng split trong java

Để sử dụng phương thức split() trong Java, bạn cần làm như sau:

 1. Tạo một đối tượng String mà bạn muốn tách.
 2. Gọi phương thức split() trên đối tượng String và truyền vào ký tự hoặc chuỗi định danh mà bạn muốn sử dụng để tách chuỗi.
 3. Phương thức split() sẽ trả về một mảng các chuỗi con.

Ví dụ:

Kết quả sẽ in ra:

Bạn cũng có thể sử dụng phương thức split() với tham số tùy chọn để xác định số lần tách chuỗi.

Số 2 trong tham số tùy chọn cho biết chỉ tách chuỗi tối đa 2 lần.

Một vài ví dụ về split trong java

 1. Tách chuỗi dựa trên dấu phẩy:
String input = "Hello, World!";
String[] result = input.split(",");
for (String s : result) {
  System.out.println(s);
}
 1. Tách chuỗi dựa trên khoảng trắng:
String input = "Hello World";
String[] result = input.split(" ");
for (String s : result) {
  System.out.println(s);
}

 1. Tách chuỗi dựa trên dấu chấm:
String input = "www.google.com";
String[] result = input.split(".");
for (String s : result) {
  System.out.println(s);
}
 1. Tách chuỗi dựa trên ký tự đặc biệt:
String input = "Hello#World";
String[] result = input.split("#");
for (String s : result) {
  System.out.println(s);
}
 1. Tách chuỗi tối đa 2 lần:
String input = "Hello, World!";
String[] result = input.split(",", 2);
for (String s : result) {
  System.out.println(s);
}

Các ví dụ trên chỉ là một số ví dụ cơ bản về sử dụng phương thức split() trong Java. Bạn có thể tùy chỉnh và sử dụng nó theo nhu cầu của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now