Rate this post

MongoDB có một trình bao JavaScript cho phép tương tác với cá thể MongoDB từ dòng lệnh.

Nếu bạn muốn tạo một bảng, bạn nên đặt tên cho bảng và xác định cột của nó và kiểu dữ liệu của mỗi cột.

Các bài viết liên quan:

Shell rất hữu ích để thực hiện các chức năng quản trị và các phiên bản đang chạy.

Khái niệm về Shell trong MongoDB

Shell trong MongoDB là một công cụ tương tác dòng lệnh mạnh mẽ được cung cấp bởi MongoDB để quản lý và thao tác với cơ sở dữ liệu MongoDB. Nó cho phép người dùng thực thi các lệnh MongoDB mà không cần sử dụng giao diện người dùng đồ họa.

Shell cung cấp một môi trường tương tác để thực hiện các tác vụ như tạo, cập nhật, xóa và truy vấn dữ liệu, quản lý chỉ mục, hiển thị thông tin cơ sở dữ liệu và nhiều tính năng khác. Người dùng có thể nhập lệnh trực tiếp vào Shell và nhận kết quả trả về để thực hiện các tác vụ quản lý và truy vấn dữ liệu một cách linh hoạt.

Xem thêm Ánh xạ SQL sang MongoDB

Shell trong MongoDB được viết bằng JavaScript và hỗ trợ các lệnh tương tự như ngôn ngữ truy vấn của MongoDB. Người dùng có thể sử dụng cú pháp MongoDB Query Language (MQL) để thao tác với cơ sở dữ liệu MongoDB.

Với Shell, người dùng có thể kiểm tra và tùy chỉnh cấu trúc cơ sở dữ liệu, thực hiện các truy vấn phức tạp, quản lý chỉ mục và xem xét hiệu suất truy vấn. Nó cung cấp một công cụ mạnh mẽ cho các nhà phát triển và quản trị viên cơ sở dữ liệu để làm việc với MongoDB một cách hiệu quả.

Sử dụng Shell, người dùng có thể tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu MongoDB, thực hiện các tác vụ quản lý và truy vấn dữ liệu, và kiểm tra kết quả truy vấn một cách nhanh chóng. Điều này giúp người dùng dễ dàng thực hiện các thao tác và phân tích dữ liệu một cách linh hoạt và hiệu quả.

Xem thêm Thuật toán Shell Sort là gì ?

Cú pháp và chức năng cơ bản của Shell trong MongoDB

Shell trong MongoDB cung cấp cú pháp và chức năng cơ bản để tương tác với cơ sở dữ liệu MongoDB. Dưới đây là một số cú pháp và chức năng cơ bản của Shell trong MongoDB:

 1. Cú pháp:
  • Bắt đầu Shell: Gõ mongo vào dòng lệnh để bắt đầu phiên làm việc với Shell MongoDB.
  • Thực thi lệnh: Gõ các lệnh MongoDB hoặc lệnh JavaScript trực tiếp trong Shell để thực hiện các tác vụ như truy vấn, cập nhật, xóa dữ liệu và quản lý cơ sở dữ liệu.
 2. Chức năng cơ bản:
  • Truy vấn dữ liệu: Sử dụng các lệnh như find() để truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MongoDB. Ví dụ: db.collection.find().
  • Cập nhật dữ liệu: Sử dụng các lệnh như updateOne() hoặc updateMany() để cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Ví dụ: db.collection.updateOne().
  • Xóa dữ liệu: Sử dụng lệnh deleteOne() hoặc deleteMany() để xóa dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Ví dụ: db.collection.deleteOne().
  • Thêm dữ liệu: Sử dụng lệnh insertOne() hoặc insertMany() để thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Ví dụ: db.collection.insertOne().
  • Hiển thị dữ liệu: Sử dụng lệnh pretty() để hiển thị kết quả truy vấn dữ liệu dễ đọc hơn. Ví dụ: db.collection.find().pretty().
  • Sử dụng biểu thức điều kiện: Sử dụng biểu thức điều kiện như $eq, $gt, $lt, $in để tìm kiếm dữ liệu theo tiêu chí cụ thể. Ví dụ: db.collection.find({ age: { $gt: 18 } }).
  • Sử dụng các toán tử logic: Sử dụng các toán tử logic như $and, $or, $not để kết hợp và lọc dữ liệu theo các điều kiện phức tạp. Ví dụ: db.collection.find({ $and: [{ age: { $gt: 18 } }, { gender: "male" }] }).

Thông qua cú pháp và chức năng cơ bản này, Shell trong MongoDB cho phép người dùng thực hiện các tác vụ quản lý và truy vấn dữ liệu một cách linh hoạt và tiện lợi.

Xem thêm Truy vấn Plan Cache Commands trong MongoDB

Các lệnh và tính năng nâng cao của Shell trong MongoDB

Dưới đây là một số lệnh và tính năng nâng cao trong Shell của MongoDB:

 1. Aggregation Framework: Shell hỗ trợ việc sử dụng Aggregation Framework để thực hiện các phép tính toán và xử lý dữ liệu phức tạp. Điều này cho phép bạn thực hiện các phép tổng hợp, nhóm dữ liệu, lọc dữ liệu, tính toán trường mới và nhiều thao tác khác.
 2. Index Management: Shell cung cấp các lệnh để quản lý các chỉ mục trong cơ sở dữ liệu MongoDB. Bạn có thể tạo chỉ mục, xóa chỉ mục, hiển thị danh sách chỉ mục và kiểm tra hiệu suất của các chỉ mục.
 3. Text Search: MongoDB cung cấp khả năng tìm kiếm văn bản thông qua các chỉ mục toàn văn (text index). Shell cung cấp lệnh để tạo chỉ mục toàn văn và thực hiện các truy vấn tìm kiếm văn bản phù hợp với các chỉ mục này.
 4. Geospatial Queries: MongoDB hỗ trợ các truy vấn không gian để tìm kiếm dữ liệu dựa trên vị trí địa lý. Shell cung cấp các lệnh để tạo chỉ mục không gian và thực hiện các truy vấn không gian để tìm kiếm dữ liệu trong một khu vực hoặc gần một điểm nhất định.
 5. Scripting: Shell cho phép bạn viết và chạy các kịch bản JavaScript để tự động hóa các tác vụ và thao tác dữ liệu trong MongoDB. Điều này giúp bạn tăng tính linh hoạt và hiệu suất trong việc làm việc với cơ sở dữ liệu.
 6. Replication and Sharding: Shell cung cấp các lệnh để quản lý và điều khiển quá trình sao chép dữ liệu và phân tán dữ liệu trong mô hình replica set và cluster của MongoDB. Bạn có thể kiểm tra trạng thái sao chép, quản lý các thành viên replica set và thực hiện các hoạt động liên quan đến phân tán dữ liệu.
 7. Lệnh và truy vấn:
  • find(): Truy vấn và lấy dữ liệu từ một collection.
  • insertOne(), insertMany(): Chèn một hoặc nhiều tài liệu vào collection.
  • updateOne(), updateMany(): Cập nhật một hoặc nhiều tài liệu trong collection.
  • deleteOne(), deleteMany(): Xóa một hoặc nhiều tài liệu trong collection.
  • count(): Đếm số lượng tài liệu trong collection.
 8. Tạo và quản lý collection:
  • createCollection(): Tạo một collection mới.
  • drop(): Xóa một collection.
  • renameCollection(): Đổi tên collection.
 9. Truy cập và quản lý cơ sở dữ liệu:
  • use <database>: Chuyển đổi sang một cơ sở dữ liệu khác.
  • show dbs: Hiển thị danh sách các cơ sở dữ liệu.
  • show collections: Hiển thị danh sách các collection trong cơ sở dữ liệu hiện tại.
 10. Quản lý chỉ mục:
  • getIndexes(): Hiển thị danh sách chỉ mục của một collection.
  • createIndex(): Tạo chỉ mục cho một hoặc nhiều trường dữ liệu trong collection.
  • dropIndex(): Xóa một chỉ mục trong collection.
 11. Tương tác với server:
  • db.serverStatus(): Hiển thị trạng thái của server MongoDB.
  • db.stats(): Hiển thị thống kê về cơ sở dữ liệu hiện tại.

Đây chỉ là một số lệnh và tính năng phổ biến của Shell trong MongoDB. Shell cung cấp nhiều lệnh khác để quản lý và tương tác với cơ sở dữ liệu MongoDB.

Xem thêm Tạo Collection trong MongoDB

Cách chạy shell

Để khởi động trình bao, hãy mở dấu nhắc lệnh, chạy nó với tư cách quản trị viên rồi chạy tệp thực thi mongo:

$ mongo
MongoDB shell version: 2.4.0
Connecting to: test

Bạn nên khởi động mongoDB trước khi khởi động shell vì shell tự động cố gắng kết nối với máy chủ MongoDB khi khởi động.

Shell là một trình thông dịch JavaScript đầy đủ tính năng. Nó có khả năng chạy chương trình JavaScript tùy ý.

Hãy để chúng tôi sử dụng một chương trình toán học đơn giản:

>x= 100 
100 
>x/ 5; 
20 

Bạn cũng có thể sử dụng các thư viện JavaScript

> "Hello, World!".replace("World", "MongoDB"); 

Bạn thậm chí có thể định nghĩa và gọi các hàm JavaScript

> function factorial (n) { 
 
... if (n <= 1) return 1; 
 
... return n * factorial(n - 1); 
... } 
 
> factorial (5); 
 
120 

Lưu ý: Bạn có thể tạo nhiều lệnh.

Khi bạn nhấn “Enter”, trình bao sẽ phát hiện xem câu lệnh JavaScript đã hoàn chỉnh hay chưa.

Nếu câu lệnh chưa được hoàn thành, trình bao cho phép bạn tiếp tục viết nó trên dòng tiếp theo. Nếu bạn nhấn “Enter” ba lần liên tiếp, nó sẽ hủy lệnh đã tạo một nửa và đưa bạn trở lại dấu nhắc> -.

Xem thêm Drop collection trong MongoDB

Lợi ích và ứng dụng của Shell trong MongoDB

Lợi ích và ứng dụng của Shell trong MongoDB bao gồm:

 1. Tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu: Shell cung cấp một giao diện dòng lệnh cho phép bạn tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu MongoDB. Bạn có thể thực hiện các truy vấn, thêm, sửa, xóa dữ liệu và thao tác với các tài liệu MongoDB một cách dễ dàng.
 2. Kiểm tra và thử nghiệm truy vấn: Shell cho phép bạn kiểm tra và thử nghiệm các truy vấn MongoDB trước khi triển khai chúng trong ứng dụng. Bạn có thể xem kết quả truy vấn ngay lập tức và điều chỉnh truy vấn để đảm bảo tính chính xác và hiệu suất.
 3. Quản lý cơ sở dữ liệu: Shell cung cấp các lệnh để quản lý cơ sở dữ liệu MongoDB như tạo, xóa, đổi tên và sao chép cơ sở dữ liệu. Bạn có thể tạo mới các bộ sưu tập (collections) và quản lý các chỉ mục để tăng tốc độ truy vấn.
 4. Xem và kiểm tra thông tin hệ thống: Shell cung cấp các lệnh để xem và kiểm tra thông tin hệ thống MongoDB. Bạn có thể kiểm tra trạng thái của các nút replica set, thông tin về các quá trình MongoDB đang chạy và các hoạt động trên cơ sở dữ liệu.
 5. Automate tasks và tạo scripts: Shell cho phép bạn tự động hóa các tác vụ và thao tác dữ liệu bằng cách tạo và chạy các kịch bản JavaScript. Bạn có thể tạo các kịch bản tùy chỉnh để thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại, xử lý dữ liệu phức tạp và quản lý cơ sở dữ liệu một cách tự động.
 6. Hỗ trợ cho phát triển và gỡ lỗi: Shell cung cấp các công cụ hỗ trợ phát triển và gỡ lỗi ứng dụng MongoDB. Bạn có thể sử dụng lệnh print và console.log để hiển thị thông tin và kết quả trung gian trong quá trình phát triển và gỡ lỗi.

Tóm lại, Shell trong MongoDB là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn tương tác, quản lý và tự động hóa các tác vụ liên quan đến cơ sở dữ liệu MongoDB. Nó cung cấp sự linh hoạt và khả năng kiểm soát cao trong việc làm việc với dữ liệu MongoDB và hỗ trợ cho quá trình phát triển và quản lý ứng dụng MongoDB.

Xem thêm Hướng dẫn MongoDB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now