Rate this post

Trong Java, Set là một interface trong thư viện Collections Framework. Nó cung cấp một cách để lưu trữ các phần tử duy nhất và không có thứ tự. Các phần tử trong Set được lưu trữ dưới dạng key-value, với key là phần tử và value là giá trị của phần tử.

Các bài viết liên quan:

Java cung cấp một số lớp để implement interface Set, như HashSet, LinkedHashSet, và TreeSet. Mỗi lớp có cách hoạt động và tính năng khác nhau.

Ví dụ về cách sử dụng Set trong Java:

import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Set<String> colors = new HashSet<String>();
  colors.add("Red");
  colors.add("Green");
  colors.add("Blue");
  // không thể thêm
	colors.add("Red");
	System.out.println(colors);
 }
}
// Xóa phần tử khỏi Set
colors.remove("Green");
System.out.println(colors); //In ra: [Blue, Red]

// Kiểm tra một phần tử có tồn tại trong Set hay không
boolean contain = colors.contains("Blue");
System.out.println(contain); //In ra: true

// Lấy số lượng phần tử trong Set
int size = colors.size();
System.out.println(size); //In ra: 2

Các lớp HashSet, LinkedHashSet và TreeSet tất cả implements the Set interface với một số khác biệt trong cách lưu trữ và sắp xếp các phần các phần tử.

 • HashSet lưu trữ các phần tử dưới dạng hashtable và không có thứ tự nào định sẵn. Nó cung cấp thời gian truy cập O(1) và không được sắp xếp.
 • LinkedHashSet lưu trữ các phần tử dưới dạng hashtable và liên kết, có thứ tự theo thứ tự thêm vào. Nó cung cấp thời gian truy cập O(1) và sắp xếp theo thứ tự thêm vào.
 • TreeSet lưu trữ các phần tử dưới dạng cây và được sắp xếp theo thứ tự tự nhiên. Nó cung cấp thời gian truy cập O(log n) và được sắp xếp.

Nó tùy thuộc vào mục tiêu của bạn và cách sử dụng mà bạn sẽ lựa chọn một trong các lớp này.

Các ví dụ về sử dụng set trong Java

Trong Java, Set là một interface trong thư viện java.util, nó cung cấp một cách để lưu trữ một tập hợp các phần tử không trùng nhau. Interface này có một số lớp cài đặt chính, bao gồm HashSet, TreeSet và LinkedHashSet.

Ví dụ 1: Tạo một HashSet

import java.util.HashSet;

HashSet<String> set = new HashSet<String>();
set.add("Java");
set.add("Python");
set.add("C++");
set.add("Java"); // Không thêm vào set vì nó đã tồn tại

System.out.println(set); 
// Output: [Python, C++, Java]

Ví dụ 2: Tạo một TreeSet

import java.util.TreeSet;

TreeSet<Integer> set = new TreeSet<Integer>();
set.add(3);
set.add(1);
set.add(2);
set.add(2); // Không thêm vào set vì nó đã tồn tại

System.out.println(set); 
// Output: [1, 2, 3]

Ví dụ 3: Tạo một LinkedHashSet

import java.util.LinkedHashSet;

LinkedHashSet<String> set = new LinkedHashSet<String>();
set.add("Java");
set.add("Python");
set.add("C++");
set.add("Java"); // Không thêm vào set vì nó đã tồn tại

System.out.println(set);
// Output: [Java, Python, C++]

Các lớp cài đặt của Set đều có các phương thức tương tự như add, remove, contains để thao tác với set.

HashSet sắp xếp các phần tử theo thứ tự bất kỳ, TreeSet sắp xếp theo thứ tự tăng dần và LinkedHashSet sắp xếp theo thứ tự thêm vào.

Đối với mục đích sử dụng, bạn có thể chọn lớp cài đặt của Set phù hợp. Nếu bạn muốn lưu trữ một tập hợp các phần tử và không quan tâm đến thứ tự của chúng, HashSet sẽ là lựa chọn tốt. Trong trường hợp bạn muốn sắp xếp các phần tử theo thứ tự, bạn có thể sử dụng TreeSet. Nếu bạn muốn lưu giữ thứ tự thêm vào của các phần tử, LinkedHashSet là một lựa chọn tốt.

Cũng có thể lưu trữ đối tượng bất kỳ trong Set, nhưng các đối tượng đó phải implement interface Comparable hoặc bạn phải cung cấp một Comparator để sắp xếp các đối tượng trong set.

Việc sử dụng set có thể giúp bạn loại bỏ các phần tử trùng lặp, dễ dàng quản lý và tìm kiếm các phần tử trong tập hợp, nó là một công cụ hữu ích cho rất nhiều tình huống và các ứng dụng khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now