Rate this post

Session Laravel là một cách lưu trữ thông tin người dùng qua nhiều yêu cầu của người dùng. Nó theo dõi tất cả những người dùng truy cập ứng dụng.

Các bài viết liên quan:

Khái niệm về Session trong Laravel

Session trong Laravel là một cơ chế lưu trữ dữ liệu tạm thời giữa các yêu cầu HTTP. Nó cho phép lưu trữ thông tin liên quan đến người dùng trong suốt phiên làm việc, như thông tin đăng nhập, giỏ hàng, cài đặt ngôn ngữ và các dữ liệu tùy chỉnh khác. Session giúp duy trì trạng thái của ứng dụng và cung cấp khả năng tương tác và truyền thông giữa các yêu cầu.

Trong Laravel, Session được quản lý bởi một mã định danh duy nhất (session ID), được lưu trữ trong cookie hoặc trường hidden của mỗi yêu cầu. Dữ liệu của Session được lưu trữ trên máy chủ và có thể truy cập và sử dụng trong suốt quá trình phiên làm việc của người dùng.

Session trong Laravel cung cấp các phương thức dễ sử dụng để thiết lập, lưu trữ và truy xuất dữ liệu session. Nó cũng hỗ trợ nhiều loại lưu trữ cho session data, bao gồm file, cơ sở dữ liệu, Redis và nhiều hơn nữa. Điều này giúp tăng khả năng mở rộng và tùy chỉnh của ứng dụng.

Việc sử dụng Session trong Laravel cho phép lưu trữ dữ liệu người dùng và tạo trải nghiệm tương tác và cá nhân hóa. Nó cung cấp khả năng duy trì trạng thái của ứng dụng và lưu trữ thông tin liên quan đến người dùng trong suốt phiên làm việc.

Sử dụng Session để lưu trữ dữ liệu trong Laravel

Trong Laravel, bạn có thể sử dụng Session để lưu trữ và truy xuất dữ liệu trong suốt quá trình phiên làm việc của người dùng. Dưới đây là một số cách sử dụng Session trong Laravel:

 1. Lưu trữ dữ liệu trong Session:
// Thiết lập giá trị cho session
session(['key' => 'value']);

// Lưu trữ dữ liệu trong session chỉ trong phiên hiện tại
$request->session()->put('key', 'value');

// Lưu trữ dữ liệu trong session và chỉ định thời gian sống (tính theo phút)
$request->session()->put('key', 'value', 60);
 1. Truy xuất dữ liệu từ Session:
// Truy xuất giá trị từ session
$value = session('key');

// Truy xuất giá trị từ session và trả về giá trị mặc định nếu không tồn tại
$value = session('key', 'default');

// Truy xuất giá trị từ session và xóa khỏi session
$value = $request->session()->pull('key');
 1. Kiểm tra sự tồn tại của dữ liệu trong Session:
// Kiểm tra sự tồn tại của một key trong session
if (session()->has('key')) {
  // Dữ liệu tồn tại trong session
}

// Kiểm tra sự tồn tại của nhiều key trong session
if (session()->has(['key1', 'key2'])) {
  // Cả hai key tồn tại trong session
}
 1. Xóa dữ liệu từ Session:
// Xóa một key trong session
$request->session()->forget('key');

// Xóa nhiều key trong session
$request->session()->forget(['key1', 'key2']);

// Xóa toàn bộ dữ liệu trong session
$request->session()->flush();
 1. Ghi lại hoạt động trong Session:
// Lưu trữ một thông báo trong session để hiển thị sau khi chuyển trang
$request->session()->flash('message', 'Thông báo thành công!');

Laravel cung cấp nhiều phương thức và tính năng mạnh mẽ để làm việc với Session. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Session trong Laravel trong tài liệu chính thức của Laravel để tận dụng đầy đủ khả năng của nó.

Xem thêm Pages per session là gì?

Quản lý Session trong Laravel

Trong Laravel, quản lý Session rất dễ dàng nhờ vào các lớp và phương thức được cung cấp sẵn. Dưới đây là một số cách quản lý Session trong Laravel:

 1. Bắt đầu phiên làm việc: Khi một người dùng truy cập vào ứng dụng Laravel của bạn, phiên làm việc sẽ bắt đầu tự động. Bạn không cần phải thực hiện bất kỳ điều gì, Laravel sẽ tự động khởi tạo và quản lý phiên cho bạn.
 2. Lưu trữ dữ liệu trong Session: Bạn có thể sử dụng cú pháp sau để lưu trữ dữ liệu vào Session:
// Lưu trữ dữ liệu trong Session
session(['key' => 'value']);
 1. Truy xuất dữ liệu từ Session: Để truy xuất dữ liệu từ Session, bạn có thể sử dụng các phương thức sau:
// Truy xuất giá trị từ Session
$value = session('key');

// Truy xuất giá trị từ Session và trả về giá trị mặc định nếu không tồn tại
$value = session('key', 'default');
 1. Xóa dữ liệu từ Session: Để xóa một hoặc nhiều dữ liệu từ Session, bạn có thể sử dụng các phương thức sau:
// Xóa một key từ Session
$request->session()->forget('key');

// Xóa nhiều key từ Session
$request->session()->forget(['key1', 'key2']);

// Xóa toàn bộ dữ liệu từ Session
$request->session()->flush();
 1. Kiểm tra sự tồn tại của dữ liệu trong Session: Để kiểm tra xem một key có tồn tại trong Session hay không, bạn có thể sử dụng phương thức has như sau:
// Kiểm tra sự tồn tại của một key trong Session
if (session()->has('key')) {
  // Dữ liệu tồn tại trong Session
}

Laravel cung cấp nhiều tính năng hữu ích khác để quản lý Session như Flash Session, kiểm tra sự tồn tại của dữ liệu trong Session và nhiều hơn nữa. Bạn có thể tìm hiểu thêm về quản lý Session trong Laravel tại tài liệu chính thức của Laravel để hiểu rõ hơn và sử dụng Session một cách hiệu quả trong ứng dụng của bạn.

Các phương thức và thuộc tính quan trọng của Session trong Laravel

Trong Laravel, có một số phương thức và thuộc tính quan trọng được sử dụng để làm việc với Session. Dưới đây là một số phương thức và thuộc tính quan trọng của Session trong Laravel:

 1. session(): Đây là một hàm trợ giúp để truy cập vào đối tượng Session. Bạn có thể sử dụng session() để gọi các phương thức và truy cập thuộc tính của đối tượng Session.
 2. put(key, value): Phương thức này được sử dụng để lưu trữ một giá trị vào Session với một key cụ thể. Ví dụ: session()->put('key', 'value').
 3. get(key, default): Phương thức này được sử dụng để truy xuất giá trị từ Session với một key cụ thể. Nếu key không tồn tại trong Session, giá trị mặc định sẽ được trả về. Ví dụ: session()->get('key', 'default').
 4. has(key): Phương thức này được sử dụng để kiểm tra xem một key có tồn tại trong Session hay không. Nếu key tồn tại, phương thức trả về true, ngược lại trả về false. Ví dụ: session()->has('key').
 5. forget(key): Phương thức này được sử dụng để xóa một key và giá trị tương ứng khỏi Session. Ví dụ: session()->forget('key').
 6. flush(): Phương thức này được sử dụng để xóa toàn bộ dữ liệu trong Session. Nó sẽ làm rỗng Session và xóa hết các key và giá trị. Ví dụ: session()->flush().
 7. flash(key, value): Phương thức này được sử dụng để lưu trữ một giá trị vào Session nhưng chỉ tồn tại trong một request duy nhất. Giá trị này sẽ tồn tại trong Session cho đến khi request tiếp theo được gửi đi, sau đó sẽ bị xóa. Ví dụ: session()->flash('key', 'value').
 8. reflash(): Phương thức này được sử dụng để giữ lại tất cả các giá trị flash trước đó trong Session. Điều này cho phép giữ lại các thông báo flash và sử dụng chúng trong nhiều request. Ví dụ: session()->reflash().
 9. all(): Phương thức này trả về toàn bộ dữ liệu có trong Session dưới dạng một mảng. Ví dụ: session()->all().
 10. token(): Thuộc tính này trả về mã token của phiên hiện tại. Mã token được sử dụng để bảo vệ ứng dụng chống lại tấn công CSRF (Cross-Site Request Forgery).

Các phương thức và thuộc tính trên chỉ là một số ví dụ quan trọng và phổ biến trong Laravel Session. Laravel cung cấp nhiều tính năng và khả năng khác để làm việc với Session, bạn có thể tìm hiểu thêm thông qua tài liệu chính thức của Laravel để khám phá thêm.

Xem thêm Triển khai Tin nhắn Flash với Laravel 5.7

Bảo mật và xử lý lỗi Session trong Laravel

Bảo mật và xử lý lỗi Session trong Laravel là một phần quan trọng để đảm bảo an toàn và tin cậy của ứng dụng. Dưới đây là một số lưu ý và thực hành tốt để bảo mật và xử lý lỗi Session trong Laravel:

 1. Kích hoạt mã hóa Session: Laravel hỗ trợ mã hóa dữ liệu Session bằng cách sử dụng mã hóa đối xứng hoặc mã hóa đơn chiều. Điều này giúp đảm bảo rằng dữ liệu trong Session được bảo mật và không thể đọc được bởi người khác.
 2. Thiết lập thời gian sống (lifetime) cho Session: Xác định thời gian sống cho Session giúp hạn chế thời gian phiên làm việc và giảm nguy cơ tấn công Session hijacking. Laravel cho phép bạn thiết lập thời gian sống cho Session thông qua tùy chọn ‘lifetime’ trong tệp cấu hình session.php.
 3. Sử dụng HTTPS: Sử dụng kết nối HTTPS để mã hóa dữ liệu truyền đi giữa máy khách và máy chủ. Điều này giúp ngăn chặn tấn công Man-in-the-Middle và bảo vệ dữ liệu Session khỏi việc bị gián đoạn.
 4. Kiểm tra xác thực: Đảm bảo rằng chỉ những người dùng xác thực mới có quyền truy cập vào dữ liệu Session. Laravel cung cấp các tính năng xác thực mạnh mẽ như middleware, xác thực người dùng và xác thực Role-based để kiểm soát quyền truy cập.
 5. Kiểm tra tích hợp: Đảm bảo rằng ứng dụng của bạn được kiểm tra tích hợp kỹ lưỡng để phát hiện và khắc phục các lỗi bảo mật liên quan đến Session. Sử dụng các công cụ kiểm thử bảo mật như OWASP ZAP hoặc Burp Suite để tìm ra các lỗ hổng và sửa chúng.
 6. Xử lý lỗi Session: Nắm vững cách xử lý các lỗi liên quan đến Session như Session expired, Session hijacking, hoặc Session fixation. Laravel cung cấp các cơ chế để xử lý lỗi này, bao gồm tự động phát hiện và đăng xuất người dùng khi Session hết hạn hoặc bị thay đổi.
 7. Tìm hiểu về các lỗ hổng bảo mật mới: Theo dõi các thông báo và bản vá bảo mật của Laravel để biết về các lỗ hổng bảo mật mới và áp dụng các bản vá kịp thời. Cập nhật phiên bản Laravel và các gói phụ thuộc để đảm bảo rằng ứng dụng của bạn luôn được bảo mật.

Lưu ý rằng bảo mật Session là một phần quan trọng của toàn bộ hệ thống bảo mật của ứng dụng. Ngoài việc áp dụng các biện pháp bảo mật cơ bản, nên xem xét và thực hiện các phương pháp bảo mật bổ sung như xác thực hai yếu tố (2FA), kiểm tra đầy đủ các thao tác của người dùng, và kiểm tra bảo mật định kỳ để đảm bảo an toàn tối đa cho ứng dụng của bạn.

Xem thêm Kiểm tra lỗ hổng Session Fixation

Tối ưu hóa và cải thiện hiệu suất Session trong Laravel

Để tối ưu hóa và cải thiện hiệu suất của Session trong Laravel, bạn có thể áp dụng một số phương pháp sau:

 1. Sử dụng Database Session Driver: Laravel cung cấp nhiều driver để lưu trữ Session data, bao gồm file, database, cache và Redis. Sử dụng Database Session Driver có thể cải thiện hiệu suất bằng cách lưu trữ dữ liệu Session trong cơ sở dữ liệu. Điều này giúp giảm tải cho máy chủ và cho phép quản lý dữ liệu Session một cách hiệu quả hơn.
 2. Thiết lập thời gian sống (lifetime) hợp lý: Xác định thời gian sống cho Session phù hợp với yêu cầu ứng dụng. Thiết lập thời gian sống quá ngắn có thể làm tăng lưu lượng ghi và đọc Session, trong khi thiết lập quá dài có thể tiềm ẩn rủi ro bảo mật. Điều chỉnh thời gian sống để đáp ứng đúng nhu cầu của ứng dụng.
 3. Sử dụng Lazy Loading: Khi lấy dữ liệu từ Session, hãy sử dụng cơ chế Lazy Loading để chỉ lấy dữ liệu khi thực sự cần thiết. Điều này giúp tránh việc tải toàn bộ dữ liệu Session vào bộ nhớ khi không cần thiết.
 4. Sử dụng Flash Session: Flash Session được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời và tự động xóa sau khi được truy cập. Sử dụng Flash Session cho các thông báo hoặc dữ liệu tạm thời có thể giúp giảm kích thước dữ liệu Session và cải thiện hiệu suất.
 5. Sử dụng Cache: Nếu dữ liệu Session không thay đổi thường xuyên, bạn có thể lưu trữ nó trong Cache thay vì Session. Điều này giúp giảm tải cho cơ sở dữ liệu và cải thiện hiệu suất truy xuất dữ liệu.
 6. Giảm kích thước dữ liệu Session: Hạn chế lượng dữ liệu được lưu trữ trong Session để giảm tải cho máy chủ và cải thiện tốc độ truy cập. Hãy xác định xem dữ liệu nào thực sự cần thiết để lưu trữ trong Session và loại bỏ các dữ liệu không cần thiết.
 7. Sử dụng phiên bản PHP mới nhất: Luôn cập nhật phiên bản PHP mới nhất để tận dụng các cải tiến hiệu suất và bản vá bảo mật trong phiên bản mới nhất của PHP.
 8. Tối ưu hóa cấu hình máy chủ: Thiết lập cấu hình máy chủ phù hợp để đáp ứng yêu cầu hiệu suất của ứng dụng. Điều chỉnh cấu hình máy chủ, bao gồm tài nguyên phần cứng và cấu hình mạng, có thể giúp cải thiện hiệu suất của ứng dụng Laravel.

Lưu ý rằng việc tối ưu hóa Session phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của ứng dụng và môi trường triển khai. Hãy đánh giá và thử nghiệm hiệu suất sau khi áp dụng các phương pháp tối ưu hóa để đảm bảo rằng hiệu suất của ứng dụng được cải thiện một cách đáng kể.

Xem thêm Session Hijacking là gì? Kiến thức cơ bản

Sử dụng Flash Session trong Laravel

Trong Laravel, Flash Session được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời trong Session và tự động xóa sau khi được truy cập. Đây là một cách tiện lợi để truyền thông tin hoặc thông báo giữa các yêu cầu HTTP.

Để sử dụng Flash Session trong Laravel, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 1. Lưu trữ dữ liệu vào Flash Session:
$request->session()->flash('key', 'value');

Trong đó, ‘key’ là tên của dữ liệu bạn muốn lưu trữ và ‘value’ là giá trị tương ứng.

 1. Truy xuất dữ liệu từ Flash Session:
$value = $request->session()->get('key');

Bạn có thể truy xuất dữ liệu từ Flash Session bằng cách sử dụng phương thức get với tên ‘key’ tương ứng.

 1. Hiển thị thông tin từ Flash Session trong View:
@if(session()->has('key'))
  <div class="alert alert-success">
    {{ session()->get('key') }}
  </div>
@endif

Trong View, bạn có thể kiểm tra xem dữ liệu có tồn tại trong Flash Session không thông qua phương thức has và hiển thị thông tin tương ứng.

Lưu ý rằng dữ liệu trong Flash Session chỉ tồn tại cho một yêu cầu HTTP kế tiếp và sau đó sẽ bị xóa. Điều này giúp bạn truyền thông tin tạm thời giữa các yêu cầu mà không cần lưu trữ lâu dài trong Session.

Flash Session là một công cụ hữu ích trong việc truyền thông tin giữa các yêu cầu và hiển thị thông báo ngắn gọn cho người dùng.

Sử dụng Database Session trong Laravel

Trong Laravel, bạn có thể sử dụng Database Session để lưu trữ session data trong cơ sở dữ liệu thay vì lưu trữ trong phiên trình duyệt như Session mặc định. Việc sử dụng Database Session giúp bạn có khả năng quản lý và lưu trữ session data dễ dàng hơn, đồng thời cung cấp tính năng mở rộng cho ứng dụng Laravel.

Để sử dụng Database Session trong Laravel, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 1. Tạo bảng session trong cơ sở dữ liệu: Sử dụng lệnh tạo bảng Artisan để tạo bảng session trong cơ sở dữ liệu:
php artisan session:table
php artisan migrate

Lệnh trên sẽ tạo bảng session với các cột cần thiết trong cơ sở dữ liệu.

 1. Cấu hình session driver là database: Mở file config/session.php và chỉnh sửa giá trị driver thành database:
'driver' => 'database',
 1. Lưu trữ và truy xuất dữ liệu session: Bạn có thể lưu trữ và truy xuất dữ liệu session giống như sử dụng session mặc định của Laravel. Ví dụ:
// Lưu trữ dữ liệu session
session(['key' => 'value']);

// Truy xuất dữ liệu session
$value = session('key');

Khi sử dụng Database Session, Laravel sẽ tự động lưu trữ dữ liệu session vào bảng session trong cơ sở dữ liệu. Mỗi lần yêu cầu, Laravel sẽ truy xuất và ghi lại dữ liệu session từ cơ sở dữ liệu. Điều này giúp bạn có thể quản lý và truy xuất dữ liệu session một cách linh hoạt và tin cậy.

Lưu ý rằng để sử dụng Database Session, bạn cần đảm bảo rằng đã cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu chính xác trong file .envconfig/database.php của Laravel.

Xem thêm session trong php là gì ?

Ví dụ về session trong laravel

Chúng ta hãy hiểu Session thông qua một ví dụ.

Đầu tiên, chúng tôi tạo một biểu mẫu mà chúng tôi áp dụng các thuộc tính của Session.

form.blade.php

 • Bây giờ, chúng ta xác định hàm store () trong tệp FormController.php.
 • Cuối cùng, chúng tôi xác định tuyến đường trong web.php.

Đầu ra

Khi chúng ta nhấp vào nút gửi, sau đó màn hình xuất hiện như hình dưới đây:

Lưu trữ dữ liệu trong một Session

Để lưu trữ tên người dùng trong một Session, chúng tôi sử dụng phương thức put () của Session như hình dưới đây:

$ request-> session () -> put (‘user’, $ request-> input (‘username’));

Để truy xuất Session, chúng tôi sử dụng phương thức get () của Session như hình dưới đây:

echo $ request-> session () -> get (‘user’);

Đầu ra

Trình trợ giúp Session toàn cục

Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm Session toàn cầu để lưu trữ và truy xuất giá trị trong một Session. Khi hàm Session được truyền với một tham số duy nhất, thì nó sẽ trả về giá trị của khóa. Nếu Session được chuyển với một mảng các cặp khóa / giá trị, thì các giá trị được lưu trữ trong Session.

// Lấy dữ liệu từ khóa Session.

$ data = session (‘key’);

// Cung cấp giá trị mặc định cho khóa Session.

$ data = session (‘key’, ‘default’);

// Lưu trữ giá trị trong khóa Session.

session ([‘key’ => ‘value’]);

Chúng ta hãy hiểu thông qua một ví dụ.

FormController.php

Đầu ra

Truy xuất tất cả dữ liệu của Session

Nếu chúng ta muốn truy xuất tất cả dữ liệu Session, thì chúng ta có thể sử dụng phương thức all () như hình dưới đây:

$ session_data = $ request-> session () -> all ();

Hãy hiểu qua một ví dụ:

FormController.php

Bây giờ, chúng tôi xác định tuyến đường trong tệp web.php.

Route :: get (‘/ show’, ‘FormController @ store’);

Đầu ra

Xóa Session

Bây giờ, chúng ta sẽ xem cách xóa dữ liệu khỏi Session. Chúng ta có thể xóa Session bằng cách sử dụng phương thức quên ().

Chúng ta hãy hiểu thông qua một ví dụ.

FormController.php

Đầu ra

Trong ảnh chụp màn hình ở trên, chúng ta có thể thấy rằng user1 không được hiển thị, do đó, điều đó có nghĩa là user1 đã bị xóa khỏi Session.

Để xóa tất cả dữ liệu khỏi Session, chúng ta sẽ sử dụng phương thức flush ().

$ request-> session () -> flush ();

Hãy hiểu phương thức flush () thông qua một ví dụ.

Đầu ra

Trong ảnh chụp màn hình ở trên, chúng ta thấy rằng tất cả dữ liệu đã bị xóa khỏi Session và nó trả về một mảng trống.

Dữ liệu nhấp nháy

Dữ liệu flash hữu ích khi chúng ta muốn lưu trữ dữ liệu trong Session cho yêu cầu hiện tại vì dữ liệu flash sẽ bị xóa trong yêu cầu tiếp theo.

Hãy hiểu dữ liệu nhấp nháy thông qua một ví dụ.

Đầu ra

Khi chúng ta xóa hàm flash () khỏi mã, thì mã sẽ trông giống như sau:

Khi chúng tôi làm mới trang hai lần, thì ở lần làm mới thứ hai, dữ liệu Session sẽ bị xóa.

Ghi chú:

Nếu bạn muốn giữ dữ liệu flash cho một số yêu cầu, thì chúng tôi sử dụng phương thức reflash ().

session () -> reflash ();

Nếu bạn muốn giữ dữ liệu cụ thể cho một số yêu cầu, thì chúng tôi sử dụng phương thức keep ().

$ request-> session () -> keep (‘message’);

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now