Rate this post

Câu lệnh SELECT TOP trong SQL hiển thị số lượng bản ghi hoặc hàng giới hạn từ bảng cơ sở dữ liệu. Mệnh đề TOP trong câu lệnh chỉ định có bao nhiêu hàng được trả về.

Nó hiển thị số hàng N trên cùng từ các bảng trong kết quả đầu ra. Mệnh đề này được sử dụng khi có hàng nghìn bản ghi được lưu trữ trong các bảng cơ sở dữ liệu.

Các bài viết liên quan:

Hãy lấy một ví dụ đơn giản: Nếu một bảng Sinh viên có một lượng lớn dữ liệu về sinh viên, câu lệnh select TOP xác định lượng dữ liệu sinh viên sẽ được truy xuất từ ​​bảng đã cho.

Lưu ý: Tất cả các hệ thống cơ sở dữ liệu không hỗ trợ từ khóa TOP để lựa chọn số lượng bản ghi có hạn. Oracle hỗ trợ từ khóa ROWNUM và MySQL hỗ trợ từ khóa LIMIT.

Cú pháp của mệnh đề TOP trong SQL

Trong cú pháp, số biểu thị số hàng được hiển thị từ trên cùng trong đầu ra. column_Name biểu thị cột có bản ghi mà chúng tôi muốn hiển thị trong đầu ra. Chúng ta cũng có thể chỉ định điều kiện bằng mệnh đề WHERE.

Ví dụ về mệnh đề TOP trong SQL

Bốn ví dụ SQL sau đây sẽ giúp bạn cách sử dụng Số và Phần trăm trong mệnh đề TOP của SQL trong truy vấn:

Car NameCar ColorCar Cost
Hyundai CretaWhite10,85,000
Hyundai VenueWhite9,50,000
Hyundai i20Red9,00,000
Kia SonetWhite10,00,000
Kia SeltosBlack8,00,000
Swift DezireRed7,95,000

Giả sử, bạn muốn hiển thị ba Tên và Màu xe đầu tiên từ bảng trên. Để thực hiện việc này, bạn phải nhập truy vấn sau vào SQL:

Truy vấn này hiển thị bảng sau trên màn hình:

Car_NameCar_Color
Hyundai CretaWhite
Hyundai VenueWhite
Hyundai i20Red
Stu_IDStu_NameStu_Marks
1001Abhay85
1002Ankit75
1003Bheem60
1004Ram79
1005Sumit80

Giả sử, bạn muốn hiển thị chi tiết của bốn học sinh đầu tiên trong kết quả từ bảng trên. Để thực hiện việc này, bạn phải nhập truy vấn sau vào SQL:

Truy vấn này hiển thị bảng sau trên màn hình trong đầu ra SQL:

Stu_IDStu_NameStu_Marks
1001Abhay85
1002Ankit75
1003Bheem60
1004Ram79
Emp_IdEmp_NameEmp_SalaryEmp_City
201Abhay25000Goa
202Ankit45000Delhi
203Bheem30000Goa
204Ram29000Goa
205Sumit40000Delhi

Giả sử, bạn muốn hiển thị chi tiết của bốn nhân viên đầu tiên có thành phố là Goa từ bảng trên. Để thực hiện việc này, bạn phải nhập truy vấn sau vào SQL:

Truy vấn này hiển thị bảng sau trên màn hình trong đầu ra SQL:

Emp_IdEmp_NameEmp_SalaryEmp_City
201Abhay25000Goa
203Bheem30000Goa
204Ram29000Goa
Bike_NameBike_ColorBike_Cost
KTM DUKEBlack185,000
Royal EnfieldBlackNULL
PulsarRed90,0000
ApacheWhiteNULL
LivoBlack80,000
KTM RCRed195,000

Giả sử, bạn muốn hiển thị 50 phần trăm dữ liệu từ bảng trên. Để thực hiện việc này, bạn phải nhập truy vấn sau vào SQL:

Truy vấn này hiển thị bảng sau trên màn hình:

Bike_NameBike_ColorBike_Cost
KTM DUKEBlack185,000
Royal EnfieldBlackNULL
PulsarRed90,0000

Cú pháp của mệnh đề LIMIT trong MySQL

Trong cú pháp, chúng ta phải chỉ định giá trị sau từ khóa LIMIT. Giá trị biểu thị số hàng được hiển thị từ trên cùng trong đầu ra.

Ví dụ về mệnh đề LIMIT trong MySQL

Ví dụ SQL sau đây sẽ giúp bạn cách sử dụng mệnh đề LIMIT trong truy vấn.

Car NameCar ColorCar Cost
Hyundai CretaWhite10,85,000
Hyundai VenueWhite9,50,000
Hyundai i20Red9,00,000
Kia SonetWhite10,00,000
Kia SeltosBlack8,00,000
Swift DezireRed7,95,000

Giả sử, bạn muốn hiển thị ba bản ghi đầu tiên của Xe bằng mệnh đề LIMIT trong MySQL. Để làm điều này, bạn phải nhập truy vấn sau vào MySQL:

Truy vấn này hiển thị bảng sau trên màn hình:

Car NameCar ColorCar Cost
Hyundai CretaWhite10,85,000
Hyundai VenueWhite9,50,000
Hyundai i20Red9,00,000

Cú pháp của từ khóa ROWNUM trong Mệnh đề WHERE trong cơ sở dữ liệu Oracle

Trong cú pháp, chúng ta phải gán giá trị cho ROWNUM trong mệnh đề WHERE. Giá trị biểu thị số hàng được hiển thị từ trên cùng trong đầu ra.

Ví dụ về từ khóa ROWNUM trong Mệnh đề WHERE trong Oracle

Ví dụ SQL sau đây sẽ giúp bạn cách sử dụng từ khóa ROWNUM trong truy vấn. 

Car NameCar ColorCar Cost
Hyundai CretaWhite10,85,000
Hyundai VenueWhite9,50,000
Hyundai i20Red9,00,000
Kia SonetWhite10,00,000
Kia SeltosBlack8,00,000
Swift DezireRed7,95,000

Giả sử, bạn muốn hiển thị ba bản ghi đầu tiên của Xe bằng từ khóa ROWNUM trong Oracle. Để thực hiện việc này, bạn phải nhập truy vấn sau vào cơ sở dữ liệu Oracle:

Truy vấn này hiển thị bảng sau trên màn hình:

Car NameCar ColorCar Cost
Hyundai CretaWhite10,85,000
Hyundai VenueWhite9,50,000
Hyundai i20Red9,00,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now