Rate this post

Trong Java, Scanner là một lớp cung cấp các phương thức để đọc dữ liệu từ các nguồn khác nhau, chẳng hạn như từ một tập tin, một bộ đệm hoặc một socket. Nó cung cấp các phương thức để đọc các kiểu dữ liệu cơ bản như int, double, và String, và cũng có thể đọc dữ liệu theo các regex.

Các bài viết liên quan:

Để sử dụng Scanner, bạn cần khởi tạo một đối tượng Scanner với một nguồn dữ liệu nhất định (chẳng hạn như System.in để đọc từ stdin hoặc một đường dẫn tập tin để đọc từ tập tin). Sau đó, bạn có thể sử dụng các phương thức của Scanner để đọc dữ liệu. Ví dụ về một chương trình Java sử dụng Scanner để đọc một số nguyên từ stdin:

Scanner scanner = new Scanner(System.in);
System.out.print("Nhap vao mot so nguyen: ");
int a = scanner.nextInt();
System.out.println("So vua nhap la: " + a);
scanner.close();

Lưu ý rằng nên gọi scanner.close() sau khi sử dụng scanner, nếu bạn không gọi nó sẽ có những vấn đề về tài nguyên.

Tại sao cần sử dụng scanner

Scanner là một công cụ rất hữu ích trong Java khi bạn cần đọc dữ liệu từ nguồn nhập vào khác nhau, chẳng hạn như từ một tập tin, một bộ đệm hoặc một socket. Nó cung cấp các phương thức để đọc các kiểu dữ liệu cơ bản như int, double, và String, và cũng có thể đọc dữ liệu theo các regex.

Ví dụ, nếu bạn cần xử lý dữ liệu từ một tập tin văn bản, bạn có thể sử dụng Scanner để đọc từng dòng trong tập tin và xử lý dữ liệu từng dòng đó.

Hoặc nếu bạn cần viết một chương trình để đọc dữ liệu từ stdin, bạn có thể sử dụng Scanner để đọc dữ liệu từ người dùng và xử lý nó.

Tổng quan, nếu bạn cần đọc dữ liệu từ nguồn nhập vào và xử lý nó trong Java, sử dụng Scanner là một cách tuyệt vời để làm điều đó.

Các ví dụ về sử dụng scanner

Vậy đây là một vài ví dụ về cách sử dụng Scanner trong Java:

  1. Đọc một số nguyên từ stdin:
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
System.out.print("Nhap vao mot so nguyen: ");
int a = scanner.nextInt();
System.out.println("So vua nhap la: " + a);
scanner.close();

  1. Đọc một chuỗi từ tập tin:
Scanner scanner = new Scanner(new File("example.txt"));
String line = scanner.nextLine();
System.out.println("Dong dau tien trong tap tin: " + line);
scanner.close();

  1. Đọc nhiều dòng từ tập tin:
Scanner scanner = new Scanner(new File("example.txt"));
while (scanner.hasNextLine()) {
    String line = scanner.nextLine();
    System.out.println(line);
}
scanner.close();
  1. Sử dụng regex để đọc dữ liệu cấu trúc:
Scanner scanner = new Scanner("2022-12-24 12:34:56");
scanner.useDelimiter("[- :]");
int year = scanner.nextInt();
int month = scanner.nextInt();
int day = scanner.nextInt();
int hour = scanner.nextInt();
int minute = scanner.nextInt();
int second = scanner.nextInt();
System.out.println("Nam: " + year);
System.out.println("Thang: " + month);
System.out.println("Ngay: " + day);
System.out.println("Gio: " + hour);
System.out.println("Phut: " + minute);
System.out.println("Giay: " + second);
scanner.close();

Lưu ý: Trong các ví dụ trên, Nó được gợi ý để gọi scanner.close() sau khi sử dụng scanner để đóng tài nguyên liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now