Rate this post

Phương thức rstrip() trong Python String trả về một bản sao của chuỗi đã loại bỏ các ký tự ở cuối (dựa trên đối số chuỗi đã truyền). Nếu không có đối số nào được thông qua, nó sẽ xóa các khoảng trắng ở cuối.

Các bài viết liên quan:

Cú pháp phương thức rstrip()

 • Cú pháp: string.rstrip([ký tự])
 • Tham số: ký tự (tùy chọn) – một chuỗi chỉ định bộ ký tự sẽ bị xóa.
 • Trả về: Trả về một bản sao của chuỗi với các ký tự ở cuối bị xóa

Ví dụ phương thức chuỗi rstrip() của Python

# chuỗi sẽ bị strip
string = "test rstrip"
print(string.rstrip('s'))

Ví dụ 1: Xóa bất kỳ ký tự phù hợp nào từ bên phải Chuỗi

Ở đây, trong đối số của hàm rstrip() trong Python String, chúng ta đã truyền vào một Chuỗi có nhiều hơn một ký tự. Trong trường hợp này, rstrip() sẽ cố gắng tách chuỗi gốc của các ký tự được cung cấp khỏi phía bên phải miễn là các ký tự khớp với bất kỳ ký tự nào trong đối số đã cho.

# chuỗi sử dụng để stripped
string = "test for rstripske"

# Xóa bộ ký tự đã cho khỏi
# đúng.
print(string.rstrip('ske'))

Ví dụ 2: Xóa khoảng trắng ở cuối chuỗi bằng Phương thức rstrip()

string = "testforstrip	 "
print(string.rstrip())

Ví dụ 3: Chuỗi Python rstrip() trả về Chuỗi ban đầu nếu chuỗi không thể bị tước các ký tự được cung cấp

# chuỗi sẽ bị strip
string = "test for srtrips"

# chuỗi không có đuôi 'e' hoặc 'k'
# do đó, phương thức rstrip() không cập nhật chuỗi
print(string.rstrip('ek'))

Xem thêm Delete documents trong MongoDB

Lợi ích của việc sử dụng rstrip() trong Python

Tối ưu hóa chuỗi: Loại bỏ các ký tự không cần thiết từ phải

Khi làm việc với dữ liệu đầu vào hoặc xử lý các chuỗi trong Python, việc loại bỏ các ký tự không cần thiết từ phải của chuỗi có thể mang lại nhiều lợi ích. Dưới đây là một số lợi ích chính của việc sử dụng hàm rstrip():

 1. Loại bỏ khoảng trắng dư thừa: Rstrip() cho phép loại bỏ các khoảng trắng không cần thiết từ phải của chuỗi. Điều này rất hữu ích trong việc xử lý dữ liệu đầu vào, như khi nhập liệu từ người dùng, nơi có thể có các khoảng trắng dư thừa. Bằng cách sử dụng rstrip(), ta có thể đảm bảo rằng dữ liệu đã nhập được làm sạch và không chứa khoảng trắng thừa.
 2. Chuẩn hóa dữ liệu: Rstrip() giúp chuẩn hóa dữ liệu bằng cách loại bỏ các ký tự không mong muốn từ phải. Ví dụ, khi làm việc với các danh sách hoặc bảng dữ liệu, ta có thể sử dụng rstrip() để xóa các ký tự không cần thiết như dấu cách, dấu phẩy hoặc ký tự xuống dòng từ các giá trị trong danh sách, đảm bảo rằng dữ liệu là đồng nhất và dễ dàng để xử lý.
 3. Xử lý dữ liệu văn bản: Rstrip() hữu ích trong việc xử lý dữ liệu văn bản, như khi đọc và xử lý tệp tin. Nếu các dòng trong tệp tin có dấu xuống dòng (line break) từ phải, rstrip() giúp loại bỏ các ký tự xuống dòng này và đảm bảo rằng dữ liệu được xử lý chính xác.

Tóm lại, việc sử dụng rstrip() trong Python giúp tối ưu hóa chuỗi, loại bỏ các ký tự không cần thiết từ phải và chuẩn hóa dữ liệu. Điều này giúp làm sạch dữ liệu, tăng tính nhất quán và dễ dàng trong quá trình xử lý và phân tích dữ liệu.

Xem thêm Traversing Binary Trees

Các tham số tùy chọn trong rstrip() của Python

Hàm rstrip() trong Python cung cấp một tham số tùy chọn cho phép bạn chỉ định các ký tự cụ thể mà bạn muốn xóa từ phải của chuỗi. Dưới đây là một số tham số tùy chọn mà bạn có thể sử dụng khi sử dụng rstrip():

 1. characters (tùy chọn): Đây là một chuỗi chứa các ký tự mà bạn muốn xóa từ phải của chuỗi. Khi rstrip() được gọi với tham số characters, nó sẽ loại bỏ tất cả các ký tự trong chuỗi characters từ phải của chuỗi gốc. Ví dụ, nếu bạn muốn xóa các ký tự ‘!’, ‘.’, và ‘?’ từ phải của chuỗi, bạn có thể sử dụng string.rstrip("!?.").

Giá trị trả về:

 • Hàm rstrip() trả về một chuỗi mới sau khi đã xóa các ký tự từ phải của chuỗi gốc.

Lưu ý rằng tham số characters không chỉ giới hạn cho các ký tự đơn lẻ. Bạn có thể chỉ định một chuỗi bất kỳ các ký tự mà bạn muốn xóa từ phải. Điều này cho phép bạn tùy chỉnh quy tắc xóa các ký tự không mong muốn từ phải của chuỗi để phù hợp với yêu cầu cụ thể của bạn.

Ví dụ:

string = "Hello!!!"
new_string = string.rstrip("!")
print(new_string) # Kết quả: "Hello"

Trong ví dụ trên, hàm rstrip(“!”) sẽ xóa tất cả các ký tự ‘!’ từ phải của chuỗi “Hello!!!”, và trả về chuỗi mới “Hello”.

Xem thêm Binary Search Trees

Lưu ý khi sử dụng rstrip() trong Python

Rstrip() chỉ xóa các ký tự từ phải, không ảnh hưởng đến các ký tự từ trái

Khi sử dụng hàm rstrip() trong Python, có một số điều cần lưu ý để đảm bảo bạn sử dụng nó đúng cách. Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng rstrip():

 1. Rstrip() chỉ xóa các ký tự từ phải của chuỗi, không ảnh hưởng đến các ký tự từ trái. Điều này có nghĩa là rstrip() chỉ loại bỏ các ký tự không mong muốn từ cuối chuỗi mà không làm thay đổi các ký tự ở vị trí khác. Nếu bạn muốn xóa các ký tự từ trái, bạn có thể sử dụng hàm lstrip().
 2. Rstrip() không thay đổi chuỗi gốc, mà trả về một chuỗi mới sau khi đã xóa các ký tự từ phải. Điều này có nghĩa là bạn cần gán giá trị trả về từ rstrip() cho một biến mới hoặc sử dụng nó trong một ngữ cảnh tương ứng.
 3. Lưu ý rằng khi không chỉ định tham số characters, rstrip() sẽ loại bỏ tất cả các khoảng trắng từ phải của chuỗi. Điều này có thể hữu ích trong việc loại bỏ các khoảng trắng dư thừa. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ muốn xóa các ký tự cụ thể, hãy chắc chắn chỉ định tham số characters với các ký tự mong muốn.
 4. Lưu ý rằng rstrip() không thay đổi chuỗi gốc. Điều này có nghĩa là bạn cần gán kết quả trả về từ rstrip() cho một biến mới hoặc sử dụng nó trong ngữ cảnh tương ứng.
 5. Nếu chuỗi không chứa các ký tự cần xóa từ phải, rstrip() sẽ không thay đổi chuỗi và trả về chuỗi gốc.

Ví dụ:

string = "Hello!!!"
new_string = string.rstrip("!")
print(new_string) # Kết quả: "Hello"

print(string) # Kết quả: "Hello!!!"

Trong ví dụ trên, rstrip(“!”) sẽ trả về chuỗi mới “Hello” sau khi đã xóa các ký tự ‘!’ từ phải của chuỗi ban đầu “Hello!!!”. Tuy nhiên, chuỗi gốc “Hello!!!” không bị thay đổi và vẫn giữ nguyên giá trị của nó.

Xem thêm DELETE trong SQL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now