Rate this post

Trong Laravel, Route đóng vai trò quan trọng trong việc định tuyến (routing) các yêu cầu HTTP đến ứng dụng web của bạn. Route cho phép bạn xác định các URL và ánh xạ chúng đến các hành động (actions) cụ thể trong ứng dụng của bạn, chẳng hạn như hiển thị trang chủ, xử lý form, hoặc truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

Route trong Laravel cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ như:

 1. Định nghĩa Route: Bạn có thể định nghĩa các Route bằng cách sử dụng các phương thức như get(), post(), put(), delete()any(). Mỗi Route được liên kết với một URL và một hành động cụ thể.
 2. Route Parameters: Bạn có thể xác định các tham số trong URL để truyền dữ liệu từ URL đến hành động của Route. Các tham số có thể là bắt buộc hoặc tùy chọn, và bạn cũng có thể áp dụng ràng buộc với chúng.
 3. Route Prefix: Bạn có thể xác định tiền tố (prefix) cho một nhóm Route để giảm thiểu việc lặp lại các phần URL chung.
 4. Middleware: Route Middleware cho phép bạn áp dụng các lớp trung gian (middleware) cho các Route nhất định. Điều này cho phép bạn kiểm tra, xác thực hoặc thực hiện các logic trước hoặc sau khi xử lý Route.
 5. Route Name: Bạn có thể đặt tên cho các Route để dễ dàng tham chiếu đến chúng trong mã nguồn khác, chẳng hạn như trong tạo URL hoặc tạo liên kết.
 6. Route Group: Bạn có thể nhóm các Route lại thành các nhóm để áp dụng các thuộc tính chung như tiền tố, middleware hoặc tên cho tất cả các Route trong nhóm.
 7. Route Resource: Bằng cách sử dụng Route Resource, bạn có thể tự động tạo ra các Route tiêu chuẩn (standard routes) cho một tài nguyên (resource) cụ thể, chẳng hạn như CRUD operations.

Các tính năng mạnh mẽ của Route trong Laravel giúp bạn xây dựng một hệ thống định tuyến linh hoạt và dễ dàng quản lý các yêu cầu và hành động trong ứng dụng web của bạn.

Xem thêm:

Cấu trúc cơ bản của một Route

Cấu trúc cơ bản của một Route trong Laravel bao gồm các phần sau:

 1. HTTP Method: Một Route xác định phương thức HTTP mà nó sẽ đáp ứng. Các phương thức HTTP phổ biến là GET, POST, PUT, DELETE, PATCH, v.v.
 2. URL Pattern: Một Route xác định mẫu URL mà nó sẽ phù hợp và xử lý. Mẫu URL có thể chứa các tham số động hoặc phần cố định. Ví dụ: “/users/{id}”.
 3. Action/Callback: Một Route xác định hành động (action) mà nó sẽ thực thi khi được kích hoạt. Hành động có thể là một hàm hoặc một phương thức trong một Controller. Hành động này xử lý yêu cầu và trả về phản hồi tương ứng.

Ví dụ về cấu trúc một Route đơn giản trong Laravel:

Route::get('/users', function () {
  // Xử lý logic và trả về phản hồi
});

Trong ví dụ trên:

 • HTTP Method: Sử dụng phương thức GET.
 • URL Pattern: “/users”.
 • Action/Callback: Một hàm vô danh (anonymous function) được sử dụng làm hành động. Trong hàm này, bạn có thể thực hiện logic xử lý và trả về phản hồi tương ứng.

Đây chỉ là một ví dụ cơ bản về cấu trúc Route trong Laravel. Bạn có thể thêm các tham số, middleware, đặt tên cho Route và sử dụng các tính năng khác của Laravel để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của ứng dụng của bạn.

Xem thêm Nhóm Router trong Laravel

Các loại Route trong Laravel

Trong Laravel, có các loại Route cơ bản sau:

 1. Route GET: Được sử dụng để xử lý yêu cầu GET từ người dùng. Ví dụ:
Route::get('/users', function () {
  // Xử lý logic và trả về phản hồi
});
 1. Route POST: Được sử dụng để xử lý yêu cầu POST từ người dùng. Ví dụ:
Route::post('/users', function () {
  // Xử lý logic và trả về phản hồi
});
 1. Route PUT/PATCH: Được sử dụng để xử lý yêu cầu PUT hoặc PATCH từ người dùng. Ví dụ:
Route::put('/users/{id}', function ($id) {
  // Xử lý logic và trả về phản hồi
});
 1. Route DELETE: Được sử dụng để xử lý yêu cầu DELETE từ người dùng. Ví dụ:
Route::delete('/users/{id}', function ($id) {
  // Xử lý logic và trả về phản hồi
});
 1. Route Resource: Được sử dụng để tạo các Route cho tài nguyên (resource) theo một mẫu chuẩn. Các Route trong tài nguyên bao gồm các phương thức CRUD (Create, Read, Update, Delete). Ví dụ:
Route::resource('/users', 'UserController');

Trong ví dụ trên, UserController là tên của một Controller được sử dụng để xử lý các yêu cầu liên quan đến người dùng.

 1. Route View: Được sử dụng để định nghĩa các Route chỉ để hiển thị giao diện người dùng (view). Ví dụ:
Route::view('/about', 'about');

Trong ví dụ trên, khi người dùng truy cập vào URL “/about”, Laravel sẽ trả về view có tên “about”.

Đây là một số loại Route cơ bản trong Laravel. Bạn cũng có thể sử dụng các tính năng khác như Route Group, Route Middleware để tạo các Route phức tạp và điều chỉnh quyền truy cập.

Xem thêm Controller Resource trong Laravel

Route Parameters trong Laravel

Trong Laravel, Route Parameters cho phép bạn truyền các giá trị biến đến các Route để sử dụng trong xử lý yêu cầu. Cú pháp để định nghĩa Route Parameters là {parameter} trong URL. Ví dụ:

Route::get('/users/{id}', function ($id) {
  // Xử lý logic với giá trị của parameter $id
});

Trong ví dụ trên, Route có URL “/users/{id}” sẽ khớp với bất kỳ URL nào có cấu trúc tương tự, ví dụ “/users/1” hoặc “/users/2”. Giá trị của tham số {id} sẽ được truyền vào hàm xử lý dưới dạng một tham số.

Bạn có thể định nghĩa nhiều Route Parameters trong một URL. Ví dụ:

Route::get('/users/{id}/posts/{post}', function ($id, $post) {
  // Xử lý logic với giá trị của các parameter $id và $post
});

Trong ví dụ trên, Route có URL “/users/{id}/posts/{post}” sẽ khớp với URL có cấu trúc “/users/1/posts/5”. Cả hai giá trị {id}{post} sẽ được truyền vào hàm xử lý.

Các giá trị của Route Parameters cũng có thể được ràng buộc bằng các biểu thức chính quy (regular expressions) để xác định các quy tắc hợp lệ. Ví dụ:

Route::get('/users/{id}', function ($id) {
  // Xử lý logic với giá trị của parameter $id
})->where('id', '[0-9]+');

Trong ví dụ trên, chỉ các giá trị {id} là số từ 0 đến 9 mới được chấp nhận.

Đó là cách sử dụng Route Parameters trong Laravel. Chúng cho phép bạn tạo các Route linh hoạt và xử lý các giá trị biến động trong ứng dụng của bạn.

Route Groups

Route Groups trong Laravel cho phép bạn nhóm các Route liên quan lại với nhau dựa trên một điều kiện chung, chẳng hạn như tiền tố URL, Middleware, Namespace, Middleware Group, và nhiều hơn nữa. Điều này giúp tạo ra một cấu trúc tổ chức và quản lý Route dễ dàng hơn.

Để định nghĩa một Route Group, bạn có thể sử dụng phương thức group() trong file route (web.php, api.php,…). Ví dụ:

Route::group(['prefix' => 'admin', 'middleware' => 'auth'], function () {
  // Các Route trong nhóm này sẽ có tiền tố '/admin' và sử dụng Middleware 'auth'
  Route::get('/dashboard', 'AdminController@dashboard');
  Route::get('/users', 'AdminController@users');
  // ...
});

Trong ví dụ trên, tất cả các Route bên trong Group sẽ có tiền tố ‘/admin’ và sử dụng Middleware ‘auth’. Điều này có nghĩa là các URL của Route sẽ bắt đầu bằng ‘/admin’, ví dụ ‘/admin/dashboard’, ‘/admin/users’,… và trước khi thực hiện các action của Route, Middleware ‘auth’ sẽ được áp dụng.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Group để định nghĩa Namespace cho các Controller, đặt Middleware Group, ràng buộc Route Parameters và thực hiện nhiều tác vụ khác. Group cho phép bạn tổ chức và quản lý Route một cách hiệu quả trong ứng dụng Laravel của bạn.

Đó là một ví dụ về việc sử dụng Route Groups trong Laravel. Bằng cách nhóm các Route liên quan lại với nhau, bạn có thể quản lý và tổ chức cấu trúc Route trong ứng dụng của mình một cách dễ dàng và linh hoạt.

Xem thêm Controller trong Express.js

Route Prefix

Trong Laravel, Route Prefix là một tính năng cho phép bạn thiết lập một tiền tố chung cho một nhóm Route. Tiền tố này được thêm vào đầu URL của tất cả các Route trong nhóm đó.

Để định nghĩa một Route Prefix, bạn có thể sử dụng phương thức prefix() trong phần khai báo Route Group. Ví dụ:

Route::prefix('admin')->group(function () {
  Route::get('/dashboard', 'AdminController@dashboard');
  Route::get('/users', 'AdminController@users');
  // ...
});

Trong ví dụ trên, toàn bộ các Route bên trong Route Group sẽ có tiền tố ‘/admin’. Điều này có nghĩa là URL của các Route sẽ bắt đầu bằng ‘/admin’, ví dụ ‘/admin/dashboard’, ‘/admin/users’,…

Việc sử dụng Route Prefix giúp bạn tổ chức và quản lý các Route có liên quan trong ứng dụng của mình. Nó cung cấp một cách thuận tiện để xác định một tiền tố chung cho các Route, giúp tạo ra một cấu trúc URL rõ ràng và dễ đọc.

Route Name

Trong Laravel, Route Name là một cách đặt tên cho một Route để tham chiếu đến nó trong mã nguồn khác. Đặt tên cho Route giúp bạn truy cập vào Route một cách dễ dàng và linh hoạt từ các phần khác của ứng dụng.

Để đặt tên cho một Route, bạn có thể sử dụng phương thức name() khi khai báo Route. Ví dụ:

Route::get('/users', 'UserController@index')->name('users.index');

Trong ví dụ trên, Route /users được đặt tên là 'users.index'. Bằng cách đặt tên này, bạn có thể tham chiếu đến Route này từ nhiều nơi khác trong ứng dụng, chẳng hạn như trong các hàm helper như route() hoặc url().

Ví dụ:

// Truy cập Route thông qua tên
$route = route('users.index');

// Sử dụng Route trong view
<a href="{{ route('users.index') }}">Users</a>

Việc sử dụng Route Name giúp giảm sự phụ thuộc vào các URL cụ thể và tạo ra một cách linh hoạt để thay đổi URL trong tương lai mà không cần sửa đổi nhiều mã nguồn. Nó cũng làm cho mã nguồn dễ đọc hơn và dễ bảo trì hơn.

Route Model Binding

Route Model Binding trong Laravel là một tính năng cho phép bạn liên kết một Model với một Route mà không cần viết mã xử lý phức tạp. Khi sử dụng Route Model Binding, Laravel sẽ tự động truy vấn và trả về Model tương ứng với giá trị của Route Parameter.

Để sử dụng Route Model Binding, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Định nghĩa Route: Trước tiên, bạn cần định nghĩa Route và chỉ định tên Parameter cho Model. Ví dụ:
Route::get('/users/{user}', 'UserController@show');
 1. Định nghĩa Controller: Trong Controller, bạn cần khai báo tham số tương ứng với tên Parameter đã định nghĩa trong Route. Laravel sẽ tự động tìm và trả về Model dựa trên giá trị của tham số. Ví dụ:
public function show(User $user)
{
  // Sử dụng $user làm Model đã truy vấn được
  // ...
}
 1. Tận hưởng Model Binding: Khi bạn gọi URL tương ứng với Route và cung cấp giá trị cho tên Parameter, Laravel sẽ tự động truy vấn và trả về Model tương ứng. Bạn có thể sử dụng Model này trong phương thức Controller như một đối số.

Route Model Binding có thể được sử dụng với nhiều loại dữ liệu, bao gồm cả các Model, cảnh báo (Eloquent Model), hoặc bất kỳ đối tượng nào mà bạn muốn liên kết với Route.

Điều này giúp tăng hiệu suất và giảm sự phức tạp trong việc viết mã xử lý truy vấn và xác thực dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now