Rate this post

Python round() hàm số làm tròn dấu phẩy động từ giá trị thập phân đến bội số gần nhất của 10.

Giá trị int với bội số gần nhất của 10 mũ trừ n chữ số, trong đó n chữ số là độ chính xác sau dấu thập phân. Nếu hai bội số gần bằng nhau, thì việc làm tròn được thực hiện đối với lựa chọn chẵn.

Các bài viết liên quan:

round() Cú pháp:

round(number, number of digits)

Tham số round() của Python:

  • number : số cần làm tròn
  • number of digits(Tùy chọn): số chữ số mà số đã cho sẽ được làm tròn đến đó.

Nếu tham số thứ hai bị thiếu, thì hàm round() trả về:

  • nếu chỉ một số nguyên được đưa ra, ví dụ 15, thì nó sẽ tự làm tròn thành 15.
  • nếu một số thập phân được đưa ra, thì nó sẽ làm tròn thành bội số gần nhất của 10 thành lũy thừa trừ n chữ số

Python round() ví dụ:

Ví dụ 1: Hàm round() trong Python nếu thiếu tham số thứ hai

# khi tham số là integers
print(round(15))

# khi tham số là floating
print(round(51.6))
print(round(51.5))
print(round(51.4))

Khi tham số thứ hai xuất hiện, nó sẽ trả về:

Chữ số thập phân cuối cùng mà nó được làm tròn sẽ tăng lên 1 khi (nchữ số+1) chữ số thứ >=5, nếu không thì nó giữ nguyên.

Ví dụ 2: Hàm round() trong Python nếu có tham số thứ hai

# khi chữ số thứ (nchữ số + 1) là = 5
print(round(2.6653, 2))

# khi chữ số thứ (nchữ số+1)>=5
print(round(2.6762, 2))

# khi chữ số thứ (ndigit+1) là <5
print(round(2.6731, 2))

Ví dụ 3: Python round() up

print(round(12))
print(round(12.71))

Ví dụ 4: Python round() down

print(round(12))
print(round(12.21))
print(round(12.14))
print(round(12.15))

Lỗi và ngoại lệ

TypeError: Lỗi này xảy ra trong trường hợp có bất kỳ thứ gì khác ngoài số trong các tham số.

print(round("a", 2))

Đầu ra:

Traceback (most recent call last):
  File "<string>", line 1, in <module>
TypeError: type str doesn't define __round__ method
> 

Ứng dụng thực tế:

Một trong những cách sử dụng phổ biến của làm tròn hàm là Xử lý sự không khớp giữa phân số và số thập phân.

Một cách sử dụng làm tròn số là rút ngắn cả ba số ở bên phải dấu thập phân khi chuyển đổi 1/3 thành số thập phân. Hầu hết thời gian, bạn sẽ sử dụng các số được làm tròn 0,33 hoặc 0,333 khi bạn cần làm việc với 1/3 ở số thập phân. Trên thực tế, bạn thường chỉ làm việc với hai hoặc ba chữ số ở bên phải dấu thập phân khi không có số chính xác tương đương với phân số ở dạng thập phân. Làm thế nào bạn sẽ hiển thị 1/6 trong số thập phân? Nhớ làm tròn số nhé!

# làm tròn số 1/3
b = 1/3
print(b)
print(round(b, 2))

Lưu ý: Trong python, nếu chúng ta làm tròn số thành floor hoặc ceil mà không đưa ra tham số thứ hai, chẳng hạn, nó sẽ trả về 15.0 và trong Python 3, nó trả về 15, vì vậy để tránh điều này, chúng ta có thể sử dụng chuyển đổi kiểu (int) trong python. Cũng cần lưu ý rằng hàm round() thể hiện tính toán không chính xác khi tìm giá trị trung bình của hai số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now