Rate this post

Câu lệnh return trong Python được sử dụng để return một giá trị từ một hàm. Người dùng chỉ có thể sử dụng câu lệnh return trong một hàm. Nó không thể được sử dụng bên ngoài chức năng Python. Câu lệnh return bao gồm từ khóa return và giá trị sẽ được return sau đó.

Các bài viết liên quan:

Cú pháp của câu lệnh return:

def funtion_name(): 
statements 
. 
. 
. 
return [expression] 

Ví dụ 1:

#khởi tạo hàm adding
def adding(x, y): 
  i = x + y 
  return i 
result = adding(16, 25) 
print(f'gọi hàm adding(16, 25) với kết quả {result}') 

Ví dụ 2:

def adding(a, b): 
  # hàm này trả về giá trị của (a + b) 
  return a + b 
def boolean_function(a): 
  # hàm này trả về giá trị Boolean
  return bool(a) 
# Gọi hàm
flag = adding(2, 3) 
print("Đầu ra của chức năng đầu tiên là {}".format(flag)) 
flag = boolean_function(9 < 5) 
print("\nĐầu ra của hàm thứ hai là {}".format(flag)) 

return nhiều giá trị

Trong ngôn ngữ lập trình Python, người dùng có thể return nhiều giá trị từ một hàm. Sau đây là các phương pháp khác nhau cho việc này.

 1. Sử dụng Object:

Cách này tương tự như C/C++ và Java. Người dùng có thể tạo một lớp để chứa nhiều giá trị trong một hàm và return một đối tượng của lớp đó.

class a: 
  def __init__(self): 
    self.omg = "string omg" 
    self.i = 122 
# Hàm này sẽ trả về một đối tượng của lớp a 
def test(): 
  return a() 
# code trình điều khiển để kiểm tra phương pháp trên
z = test() 
print(z.omg) 
print(z.i) 
 1. Sử dụng Tuple:

Tuple tương tự như list, nhưng có một chút khác biệt giữa tuple và list. Trong bộ, giá trị đối tượng không thể thay đổi, trong khi giá trị đối tượng có thể thay đổi trong danh sách.

def test(): 
  omg = "using tuple in python" 
  i = 122 
  return omg, i;  
  # Trả lại bộ dữ liệu, chúng tôi cũng có thể.
# Mã trình điều khiển để kiểm tra phương pháp trên. 
omg, i = test()  
# Chỉ định bộ trả về
print(omg) 
print(i) 

 1. Sử dụng list:

Danh sách tương tự như mảng có kích thước động. Trong danh sách, người dùng có thể lưu trữ mọi thứ trong một biến duy nhất.

def test(): 
  omg = "testing list" 
  i = 122 
  return [omg, i]; 
# Mã code để kiểm tra phương pháp trên
list = test() 
print(list) 

 1. Sử dụng dictionary

Trong ngôn ngữ Python, từ điển là một tập hợp các mục không có cấu trúc được sử dụng để lưu trữ các giá trị dữ liệu như hàm băm hoặc bản đồ.

def test(): 
  a = dict(); 
  a['omg'] = "testing dictionary" 
  a['i'] = 122 
  return a   
# Mã code để kiểm tra phương pháp trên
a = test() 
print(a) 

 1. Sử dụng Data Class (Python 3.7+)
from dataclasses import dataclass 
@dataclass 
class Book_list: 
 #khai báo thuộc tính
  bookname: str 
  cost: float 
  quantity_of_book_available: int = 0    
  # Hàm này dùng để tính tổng giá sách  
  def total_cost_of_book(self) -> float: 
    return self.cost * self.quantity_of_book_available     
book = Book_list("Python programming language.", 499, 10) 
i = book.total_cost_of_book() 
# in tổng chi phí
print(i) 
# in chi tiết của cuốn sách 
print(book) 

Hàm return một hàm khác

Trong ngôn ngữ lập trình Python, một hàm ở dạng một đối tượng. Do đó, người dùng có thể return một hàm từ một hàm khác.

def first_add(x): 
  def second_add(y): 
    return x + y 
  return second_add 
i = first_add(20) 
print("giá trị của x + y là", i(10)) 
# function thứ 2
def outer_func(x): 
  return x * 5 
def func(): 
# trả về giá trị trong hàm khác 
  return outer_func 
# lưu trữ hàm trong z
z = func() 
print("\ngiá trị x * y là", z(10)) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now