Rate this post

Return trong JavaScript là một từ khóa được sử dụng trong các hàm (function) để trả về giá trị cho hàm gọi nó. Khi một hàm gọi tới từ khóa return, hàm sẽ kết thúc và trả về giá trị đã chỉ định.

Các bài viết liên quan:

Vì sao nên sử dụng Return ?

 1. Tái sử dụng: Hàm với return có thể được gọi lại nhiều lần trong chương trình, giúp tối ưu và tiết kiệm thời gian viết lại mã.
 2. Dễ đọc và hiểu: Sử dụng return giúp cho mã của chúng ta dễ đọc và dễ hiểu hơn, vì chúng ta có thể dễ dàng xem giá trị trả về của hàm.
 3. Giúp chức năng: Return có thể được sử dụng để trả về giá trị từ hàm, giúp chúng ta xử lý dữ liệu và tính toán trong chương trình.
 4. Xử lý lỗi: Return có thể được sử dụng để xử lý các lỗi và thông báo lỗi trong chương trình.
 5. Tái sử dụng hàm : Return có thể được sử dụng để trả về giá trị từ hàm và gán cho biến hoặc truyền vào hàm khác.
 6. Nắm bắt giá trị trả về : Return giúp chúng ta nắm bắt giá trị trả về của hàm và xử lý tiếp.

Sử dụng Return trong JavaScript như thế nào ?

Sử dụng Return trong JavaScript như sau:

 1. Tạo một hàm với từ khóa function và tên hàm.
 2. Trong hàm, sử dụng từ khóa return và giá trị cần trả về.
 3. Gọi hàm và lưu giá trị trả về vào một biến hoặc truyền vào hàm khác.

Ví dụ:

function calculateSum(a, b) {

  let sum = a + b;

  return sum;

}

let result = calculateSum(3, 4);

console.log(result); // Output: 7

Trong ví dụ trên, hàm calculateSum có hai tham số a và b, sau đó tính tổng của hai tham số và trả về giá trị bằng từ khóa return. Biến result sẽ lưu giá trị trả về từ hàm calculateSum và khi gọi console.log(result) sẽ in ra giá trị 7.

Các hàm cũng có thể không có giá trị trả về, ví dụ như trong hàm sau:

function sayHello() {

  console.log("Hello World!");

  return;

}

sayHello(); // Output: "Hello World!"

Trong ví dụ trên, hàm sayHello không có giá trị trả về, chỉ in ra màn hình “Hello World!”

Lưu ý khi sử dụng Return

Những lưu ý khi sử dụng Return trong JavaScript:

 1. Return chỉ được sử dụng trong hàm: Nếu sử dụng return ngoài hàm, nó sẽ gây lỗi.
 2. Return chỉ được sử dụng một lần trong một hàm: Nếu có nhiều return trong một hàm thì chỉ có return đầu tiên sẽ được thực thi.
 3. Return sẽ kết thúc hàm: Mọi công việc sau return sẽ không được thực thi.
 4. Return có thể trả về giá trị hoặc không: Có thể trả về giá trị hoặc không trả về giá trị.
 5. Return có thể trả về các kiểu dữ liệu khác nhau: Có thể trả về các kiểu dữ liệu như số, chuỗi, mảng, đối tượng hoặc undefined.
 6. Return chỉ trả về giá trị duy nhất : Return chỉ trả về một giá trị duy nhất, nếu muốn trả về nhiều giá trị thì cần sử dụng object hoặc array.

Ví dụ các trường hợp thường sử dụng Return trong JavaScript

Các ví dụ sử dụng Return trong JavaScript:

 1. Tính diện tích hình tròn:
function calculateCircleArea(radius) {

  let area = Math.PI * radius * radius;

  return area;

}

let circleArea = calculateCircleArea(5);

console.log(circleArea); // Output: 78.53981633974483
 1. Kiểm tra số chẵn:
function isEven(number) {

  if (number % 2 === 0) {

    return true;

  } else {

    return false;

  }

}

let result = isEven(4);

console.log(result); // Output: true
 1. Tìm max trong một mảng:
function findMax(arr) {

  let max = arr[0];

  for (let i = 1; i < arr.length; i++) {

    if (arr[i] > max) {

      max = arr[i];

    }

  }

  return max;

}

let numbers = [3, 5, 2, 8, 1];

let maxNum = findMax(numbers);

console.log(maxNum); // Output: 8
 1. Sử dụng return để trả về kết quả từ hàm: hàm sau trả về tổng của hai số được truyền vào:
function addNumbers(a, b) {

    return a + b;

}

console.log(addNumbers(4, 5)); // 9
 1. Sử dụng return để chuyển đổi dữ liệu trong hàm:, hàm sau chuyển đổi một mảng thành một object:
function convertArrayToObject(arr) {

    return arr.reduce((acc, curr) => {

        acc[curr[0]] = curr[1];

        return acc;

    }, {});

}

console.log(convertArrayToObject([["name", "John"], ["age", 25]])); // {name: "John", age: 25}
 1. Sử dụng return để dừng hàm khi điều kiện được thỏa mãn: hàm sau kiểm tra xem một số có phải là số chẵn không và trả về true hoặc false tùy thuộc vào kết quả kiểm tra:
function isEven(num) {

    if (num % 2 === 0) {

        return true;

    } else {

        return false;

    }

}

console.log(isEven(4)); // true

console.log(isEven(5)); // false

Các ví dụ trên chỉ là một số ví dụ cơ bản về cách sử dụng return trong JavaScript, có rất nhiều cách khác để sử dụng return để xử lý dữ liệu và thao tác trong hàm.

Kết luận 

Return là một từ khóa quan trọng trong JavaScript, nó được sử dụng để trả về giá trị từ hàm và sử dụng giá trị đó để xử lý tiếp. Sử dụng Return chính xác sẽ giúp cho code dễ đọc và dễ quản lý hơn. Khi sử dụng Return, nên lưu ý về các lưu ý như chỉ sử dụng trong hàm, chỉ sử dụng một lần trong một hàm, Return sẽ kết thúc hàm và có thể trả về các kiểu dữ liệu khác nhau.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo bài viết. Tôi mong rằng bài viết trên sẽ giúp bạn có thể hiểu được Return là gì, và áp dụng nó vào các dự án thực tế của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now