Rate this post

Trong C++, từ khóa return dùng để kết thúc thực hiện của hàm và trả về giá trị cho hàm gọi nó.

Các bài viết liên quan

Ví dụ:

int add(int a, int b) {
  return a + b;
}
int main() {
  int x = 3, y = 4;
  int result = add(x, y);
  cout << result; // Output: 7
}

Trong ví dụ trên, hàm add nhận vào hai tham số ab và trả về tổng của chúng bằng từ khóa return a + b.

Hàm có thể không có giá trị trả về, trong trường hợp đó, bạn sẽ sử dụng từ khóa void để chỉ ra hàm không trả về giá trị.

Ví dụ:

void printHello() {
  cout << "Hello";
}
int main() {
  printHello(); // Output: "Hello"
}

Trong ví dụ trên, hàm printHello không trả về giá trị nào và chỉ in ra màn hình chuỗi “Hello”

Trong một số trường hợp, chúng ta có thể sử dụng return để rời khỏi một vòng lặp hoặc hàm nếu điều kiện nhất định được thỏa mãn.

Tại sao sử dụng return trong c++

Sử dụng từ khóa return trong C++ có nhiều lý do sau đây:

 1. Trả về giá trị: Từ khóa return dùng để trả về giá trị từ hàm cho hàm gọi nó. Điều này cho phép hàm gọi nó sử dụng giá trị trả về để thực hiện các tác vụ tiếp theo.
 2. Kết thúc hàm: Khi từ khóa return được gọi, nó sẽ kết thúc thực hiện của hàm và chuyển đến hàm gọi nó. Điều này cho phép bạn chia nhỏ mã cho dễ quản lý hơn và giúp tránh việc thực hiện các tác vụ không cần thiết sau khi điều kiện đã được thỏa mãn.
 3. Kiểm tra điều kiện: Bạn có thể sử dụng từ khóa return để kiểm tra các điều kiện trong hàm và rời khỏi hàm nếu điều kiện được thỏa mãn.
 4. Trả về nhiều giá trị: Trong một số trường hợp, bạn có thể sử dụng từ khóa return để trả về nhiều giá trị từ hàm bằng cách sử dụng cấu trúc hoặc mảng.
 5. Thoát khỏi vòng lặp hoặc hàm : Nếu điều kiện nhất định được thỏa mãn, bạn có thể sử dụng từ khóa return để rời khỏi vòng lặp hoặc hàm, giúp cho mã dễ đọc hơn và tiết kiệm tài nguyên.
 6. Tái sử dụng hàm: Khi hàm trả về giá trị, nó có thể được gọi lại trong mã và sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.
 7. Tăng tính bảo mật: Sử dụng từ khóa return có thể giúp tăng tính bảo mật cho mã bằng cách giới hạn truy cập và thay đổi của các biến trong hàm.

Tóm lại, sử dụng từ khóa return là một trong những cách quan trọng để tối ưu hóa mã và giúp cho mã dễ đọc hơn, dễ quản lý hơn, và tăng tính bảo mật trong C++.

một số ví dụ return trong c++

Dưới đây là một vài ví dụ về cách sử dụng từ khóa return trong C++:

 1. Trả về giá trị của hàm toán học:
int add(int a, int b) {
  return a + b;
}
int main() {
  int x = 3, y = 4;
  int result = add(x, y);
  cout << result; // Output: 7
}
 1. Trả về giá trị đạt được từ hàm tìm kiếm:
int findValue(int arr[], int size, int value) {
  for (int i = 0; i < size; i++) {
    if (arr[i] == value) {
      return i;
    }
  }
  return -1;
}
int main() {
  int arr[] = {1, 2, 3, 4, 5};
  int index = findValue(arr, 5, 3);
  cout << index; // Output: 2
}
 1. Kiểm tra điều kiện và trả về giá trị tương ứng:
int checkAge(int age) {
  if (age < 18) {
    return 0;
  } else if (age >= 18 && age < 60) {
    return 1;
  } else {
    return 2;
  }
}
int main() {
  int age = 20;
  int result = checkAge(age);
  cout << result; // Output: 1
}
 1. Trả về giá trị từ hàm trả về con trỏ :
char *getString() {
  char *str = "Hello World!";
  return str;
}
int main() {
  char *result = getString();
  cout << result; // Output: "Hello World!"
}
 1. Trả về giá trị từ hàm trả về tham chiếu :
int &getMaxValue(int &x, int &y) {
  return (x > y) ? x : y;
}
int main() {
  int a = 5, b = 10;
  int &maxValue = getMaxValue(a, b);
  maxValue++;
  cout << "a = " << a << ", b = " << b; // Output: "a = 5, b = 11"
}
 1. Sử dụng return để rời khỏi hàm khi điều kiện nhất định được thỏa mãn:
bool checkEven(int num) {
  if (num % 2 == 0) {
    return true;
  }
  return false;
}
int main() {
  int num = 10;
  if (checkEven(num)) {
    cout << "num is even";
  } else {
    cout << "num is odd";
  }
}

Trong các ví dụ trên, từ khóa return được sử dụng để trả về giá trị từ hàm, trả về giá trị tương ứng với điều kiện được kiểm tra, hoặc rời khỏi hàm khi điều kiện được thỏa mãn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now