Rate this post

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức replace() trong Python với sự trợ giúp của các ví dụ.

Phương thức replace() thay thế mỗi lần xuất hiện khớp của một chuỗi con bằng một chuỗi khác.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ

text = 'bat ball'

# thay thế 'ba' với  'ro'
replaced_text = text.replace('ba', 'ro')
print(replaced_text)

Cú pháp của nó là:

str.replace(old, new [, count]) 

Phương thức thay thế () có thể nhận tối đa ba đối số:

  • old – chuỗi con cũ chúng tôi muốn thay thế
  • new- chuỗi con mới sẽ thay thế chuỗi con cũ
  • count(tùy chọn) – số lần bạn muốn thay thế chuỗi con cũ bằng chuỗi mới

Lưu ý: Nếu số đếm không được chỉ định, phương thức replace() sẽ thay thế tất cả các lần xuất hiện của chuỗi con cũ bằng chuỗi mới.

Replace () return

Phương thức replace() trả về một bản sao của chuỗi trong đó chuỗi con cũ được thay thế bằng chuỗi mới. Chuỗi ban đầu không thay đổi.

Nếu không tìm thấy chuỗi con cũ, nó sẽ trả về một bản sao của chuỗi gốc.

Ví dụ 1: Sử dụng replace()

song = 'cold, cold heart'

# thay thế 'cold' với 'hurt'
print(song.replace('cold', 'hurt'))

song = 'Let it be, let it be, let it be, let it be'

# thay thế chỉ 2 lần của 'let'
print(song.replace('let', "don't let", 2))

Thêm ví dụ về chuỗi replace()

song = 'cold, cold heart'
replaced_song = song.replace('o', 'e')

# Chuỗi ban đầu không thay đổi
print('Original string:', song)

print('Replaced string:', replaced_song)

song = 'let it be, let it be, let it be'

# tối đa 0 chuỗi con được thay thế
# trả về bản sao của chuỗi gốc
print(song.replace('let', 'so', 0))

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now