Rate this post

Hàm replace() trong JavaScript là một hàm của đối tượng String, nó cho phép bạn thay thế một hoặc nhiều ký tự trong một chuỗi bằng một chuỗi hoặc một regex khác.

Các bài viết liên quan:

Lợi ích khi dùng hàm replace() ?

 1. Thay thế chuỗi: Hàm replace() là cách đơn giản và tiện lợi để thay thế một chuỗi bằng một chuỗi khác.
 2. Tìm và thay thế nhiều vị trí: Với sử dụng regular expression, bạn có thể tìm và thay thế tất cả các vị trí có chuỗi cần thay thế trong một chuỗi.
 3. Xử lý dữ liệu: Hàm replace() có thể được sử dụng để xử lý dữ liệu như loại bỏ khoảng trắng, đổi tên biến hoặc chuyển đổi định dạng dữ liệu trước khi xử lý hoặc lưu trữ.
 4. Định dạng chuỗi: Hàm replace() có thể được sử dụng để định dạng chuỗi như thay thế ký tự đặc biệt, hoặc thay thế các ký tự viết hoa bằng ký tự viết thường.
 5. Xử lý lỗi: Hàm replace() có thể được sử dụng để xử lý lỗi như thay thế ký tự sai hoặc thay thế các ký tự không hợp lệ bằng ký tự hợp lệ.
 6. Định dạng chuỗi đầu vào: Hàm replace() có thể được sử dụng để định dạng chuỗi đầu vào trước khi sử dụng nó cho các mục đích khác như xử lý dữ liệu hoặc tính toán.
 1. Tìm và thay thế trong mảng: Hàm replace() có thể được sử dụng để tìm và thay thế các phần tử trong mảng bằng cách sử dụng vòng lặp và regular expression.
 2. Tạo động tác: Hàm replace() có thể được sử dụng để tạo động tác trong các ứng dụng web như thay đổi nội dung trang web hoặc tạo hiệu ứng chuyển đổi.

Sử dụng hàm replace() như thế nào ?

Sử dụng hàm replace() trong JavaScript rất đơn giản, có 2 cách sử dụng chính:

 1. Sử dụng với chuỗi:
let originalString = "Hello World";

let newString = originalString.replace("World", "JavaScript");

console.log(newString); // "Hello JavaScript"

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng hàm replace() để thay thế chuỗi “World” bằng chuỗi “JavaScript” trong chuỗi “Hello World” và in ra kết quả là “Hello JavaScript”

 1. Sử dụng với regular expression
let originalString = "Hello World, Hello JavaScript";

let newString = originalString.replace(/Hello/g, "Hi");

console.log(newString); // "Hi World, Hi JavaScript"

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng regular expression với dấu g (global match) để tìm và thay thế tất cả các vị trí có chuỗi “Hello” trong chuỗi “Hello World, Hello JavaScript” thành “Hi” và in ra kết quả là “Hi World, Hi JavaScript”.

Cần lưu ý rằng hàm replace() chỉ thay thế đầu tiên ký tự trùng khớp mà không thay thế tất cả các vị trí khớp trong chuỗi nếu không sử dụng regular expression với dấu g (global match)

Bạn cũng có thể sử dụng hàm replace() trên một mảng hoặc một đối tượng bằng cách chuyển nó thành chuỗi rồi sử dụng hàm replace(). Ví dụ :

let originalArray = ["Hello", "World"];

let newArray = JSON.stringify(originalArray).replace("Hello", "Hi");

console.log(newArray); // "["Hi","World"]"

Bạn cũng có thể sử dụng hàm replace() để thay thế các thuộc tính trong một đối tượng bằng cách chuyển đổi nó thành chuỗi rồi sử dụng hàm replace()

Cần lưu ý rằng hàm replace() chỉ thay thế giá trị của chuỗi hoặc mảng hoặc đối tượng đó, nó không thay đổi giá trị của chuỗi hoặc mảng hoặc đối tượng gốc.

Lưu ý khi sử dụng 

Khi sử dụng hàm replace() trong JavaScript, có một số lưu ý sau:

 1. Hàm replace() chỉ thay thế đầu tiên ký tự trùng khớp mà không thay thế tất cả các vị trí khớp trong chuỗi nếu không sử dụng regular expression với dấu g (global match).
 2. Hàm replace() chỉ thay thế giá trị của chuỗi hoặc mảng hoặc đối tượng đó, nó không thay đổi giá trị của chuỗi hoặc mảng hoặc đối tượng gốc.
 3. Hàm replace() không thay đổi chuỗi hoặc mảng hoặc đối tượng gốc mà chỉ trả về chuỗi hoặc mảng hoặc đối tượng mới sau khi thay thế.
 4. Khi sử dụng regular expression, cần chú ý đến cú pháp của biểu thức regular expression để không gây ra lỗi.
 1. Khi sử dụng hàm replace() trên mảng hoặc đối tượng, cần chuyển nó thành chuỗi trước khi sử dụng hàm replace().
 2. Khi sử dụng hàm replace() trên đối tượng, cần chú ý đến cách thay thế các thuộc tính trong đối tượng, vì hàm replace() chỉ thay thế giá trị của chuỗi hoặc mảng hoặc đối tượng đó.
 3. Khi sử dụng hàm replace() với regular expression, chú ý đến việc sử dụng dấu backslash () để tách ra các ký tự đặc biệt của regular expression.
 1. Khi sử dụng hàm replace() với regular expression, chú ý đến việc sử dụng các nhóm thay thế để thay thế các ký tự hoặc nhóm ký tự khác nhau trong chuỗi.
 2. Khi sử dụng hàm replace() với regular expression, chú ý đến việc sử dụng các tùy chọn như i (ignore case) hoặc g (global match) để điều chỉnh hành vi của hàm replace().
 3. Khi sử dụng hàm replace() với regular expression, chú ý đến việc sử dụng các hàm callback để thay thế chuỗi hoặc thực hiện các tính toán trong quá trình thay thế.

Các trường hợp thường sử dụng replace() trong JavaScript

Ví dụ 1: Sử dụng với chuỗi

let originalString = "Hello World";

let newString = originalString.replace("World", "JavaScript");

console.log(newString); // "Hello JavaScript"

Ví dụ 2: Sử dụng với regular expression

let originalString = "Hello World, Hello JavaScript";

let newString = originalString.replace(/Hello/g, "Hi");

console.log(newString); // "Hi World, Hi JavaScript"

Ví dụ 3: Sử dụng với mảng

let originalArray = ["Hello", "World"];

let newArray = JSON.stringify(originalArray).replace("Hello", "Hi");

console.log(newArray); // "["Hi","World"]"

Ví dụ 4: Sử dụng với đối tượng

let originalObject = {name: "John", age: 25};

let newObject = JSON.stringify(originalObject).replace(/"name":"John"/g, '"name":"Jane"');

console.log(JSON.parse(newObject)); // {name: "Jane", age: 25}

Ví dụ 5: Sử dụng với hàm callback

let originalString = "Hello World";

let newString = originalString.replace(/[o]/g, function(match) {

    return match.toUpperCase();

});

console.log(newString); // "hellO wOrld"

Ví dụ 6: Sử dụng với tùy chọn ignore case

let originalString = "Hello World";

let newString = originalString.replace(/world/i, "JavaScript");

console.log(newString); // "Hello JavaScript"

Các ví dụ trên chỉ là ví dụ đơn giản để minh họa cách sử dụng hàm replace() trong javascript, bạn có thể sử dụng nó trong các dự án của mình và tùy chỉnh theo nhu cầu.

Kết luận 

Hàm replace() trong JavaScript là một trong những hàm phổ biến được sử dụng để thay thế các ký tự hoặc nhóm ký tự trong một chuỗi. Nó hỗ trợ thay thế theo chuỗi hoặc regular expression và có thể sử dụng trên mảng hoặc đối tượng bằng cách chuyển nó thành chuỗi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now