Rate this post

Regular Expressions (RegEx hoặc Regex) trong JavaScript là một công cụ dùng để tìm kiếm, thay thế, hoặc xác định các chuỗi trong một chuỗi hoặc một tập hợp các chuỗi. RegEx sử dụng các quy tắc và các ký tự đặc biệt để tìm kiếm hoặc xác định các chuỗi. RegEx là một phần không thể thiếu của các ngôn ngữ lập trình và rất hữu ích trong việc xử lý dữ liệu và chuỗi.

Các bài viết liên quan:

Tại sao nên sử dụng Regex ?

 1. Tìm kiếm và thay thế chuỗi: Sử dụng Regex trong JavaScript có thể giúp bạn tìm kiếm và thay thế các chuỗi trong một chuỗi hoặc một tập hợp các chuỗi một cách nhanh chóng và hiệu quả.
 2. Xác định dạng chuỗi: Regex có thể giúp bạn xác định dạng của một chuỗi, chẳng hạn như định dạng email, số điện thoại, URL, v.v.
 3. Xử lý dữ liệu: Regex có thể giúp bạn xử lý dữ liệu trước khi lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu đầu vào từ người dùng.
 4. Tiết kiệm thời gian: Sử dụng Regex trong JavaScript có thể giúp tiết kiệm thời gian so với việc sử dụng các method string thông thường, đặc biệt là khi cần xử lý dữ liệu lớn hoặc khi cần xử lý dữ liệu theo một cách đặc biệt.
 5. Tùy biến: Regex cung cấp rất nhiều tùy chọn và cách sử dụng khác nhau, cho phép bạn tùy biến theo nhu cầu của dự án hoặc công việc cụ thể.
 6. Sử dụng trong nhiều ngôn ngữ: Regex là một công cụ chung trong nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, việc sử dụng nó trong JavaScript cũng có thể giúp bạn dễ dàng chuyển sang sử dụng trong các ngôn ngữ khác.

Sử dụng Regex trong JavaScript như thế nào ?

 1. Sử dụng hàm test() để kiểm tra một chuỗi có phù hợp với một biểu thức chính quy hay không.
let regex = /hello/;

let str = "Hello World";

console.log(regex.test(str)); // false
 1. Sử dụng hàm exec() để tìm kiếm một chuỗi trong một chuỗi khác và trả về một mảng các kết quả.
let regex = /hello/;

let str = "Hello World";

console.log(regex.exec(str)); // null
 1. Sử dụng hàm match() để tìm kiếm một chuỗi trong một chuỗi khác và trả về một mảng các kết quả.
let regex = /hello/;

let str = "Hello World";

console.log(str.match(regex)); // null
 1. Sử dụng hàm search() để tìm kiếm một chuỗi trong một chuỗi khác và trả về vị trí đầu tiên của kết quả.
let regex = /hello/;

let str = "Hello World";

console.log(str.search(regex)); // -1
 1. Sử dụng hàm replace() để thay thế một chuỗi trong một chuỗi khác bằng một chuỗi mới.
let regex = /hello/;

let str = "Hello World";

console.log(str.replace(regex, "Hi")); // "Hi World"

Những lưu ý khi sử dụng  Regex ? 

 1. Hiểu các ký tự đặc biệt: Trước khi sử dụng Regex, bạn nên hiểu các ký tự đặc biệt và cách sử dụng chúng.
 2. Sử dụng cẩn thận các ký tự đặc biệt: Một số ký tự đặc biệt có thể gây ra lỗi nếu sử dụng sai cách, chẳng hạn như ký tự . có thể gây ra lỗi nếu sử dụng trong một chuỗi với nghĩa thật sự.
 3. Tìm hiểu về dấu * và +: Dấu * và + có thể gây nhầm lẫn nếu sử dụng sai cách, bạn nên tìm hiểu về chúng trước khi sử dụng.
 4. Test trước khi sử dụng: Trước khi sử dụng Regex trong dự án thực tế, bạn nên test trên nhiều trường hợp khác nhau để đảm bảo rằng nó hoạt động đúng cách.
 5. Chú ý với performance: Các biểu thức chính quy có thể khá tốn tài nguyên, đặc biệt khi sử dụng trên dữ liệu lớn, hãy chú ý tránh sử dụng quá nhiều hoặc biểu thức quá phức tạp.
 6. Chú ý với việc sử dụng Regex trong các trường hợp mã hoá: Regex không phải là một công cụ bảo mật tốt, hãy chú ý khi sử dụng nó trong các trường hợp mã hoá hoặc bảo mật.
 7. Sử dụng các công cụ hỗ trợ: Có rất nhiều công cụ hỗ trợ Regex, chẳng hạn như các trình soạn thảo văn bản hoặc các trang web, sử dụng chúng có thể giúp bạn dễ dàng hơn khi tạo và test các biểu thức chính quy.
 8. Chú ý với việc sử dụng Regex trong các môi trường client-side: Các biểu thức chính quy có thể chạy chậm hoặc gây lỗi trên máy khách, hãy chú ý khi sử dụng chúng trong các môi trường client-side.

Ví dụ các trường hợp thường sử dụng Regex trong JavaScript :

 1. Kiểm tra email hợp lệ:
let emailRegex = /^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4}$/;

let email = "example@gmail.com";

console.log(emailRegex.test(email)); // true
 1. Kiểm tra số điện thoại hợp lệ:
let phoneRegex = /^[+]*[(]{0,1}[0-9]{1,4}[)]{0,1}[-\s\./0-9]*$/;

let phone = "+84123456789";

console.log(phoneRegex.test(phone)); // true
 1. Lọc các từ khóa trong một chuỗi văn bản:
let text = "This is an example text with some keywords: JavaScript, Regex, example";

let keywordRegex = /\b(JavaScript|Regex|example)\b/g;

let matches = text.match(keywordRegex);

console.log(matches); // ["JavaScript", "Regex", "example"]
 1. Tìm kiếm và thay thế các chuỗi trong một chuỗi văn bản:
let text = "This is an example text with some keywords: JavaScript, Regex, example";

let replaceRegex = /example/g;

let newText = text.replace(replaceRegex, "sample");

console.log(newText); // "This is an sample text with some keywords: JavaScript, Regex, sample"
 1. Lọc các số trong một chuỗi văn bản:
let text = "This text contains some numbers: 12, 45, 78, and 90";

let numberRegex = /\b\d+\b/g;

let matches = text.match(numberRegex);

console.log(matches); // ["12", "45", "78", "90"]
 1. Kiểm tra mật khẩu hợp lệ:
let passwordRegex = /^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)[a-zA-Z\d]{8,}$/;

let password = "P@ssword1";

console.log(passwordRegex.test(password)); // true

Các ví dụ trên chỉ là một vài ví dụ về cách sử dụng Regex trong JavaScript, còn có rất nhiều cách khác để sử Các ví dụ trên chỉ là một vài ví dụ về cách sử dụng Regex trong JavaScript, còn có rất nhiều cách khác để sử

Kết luận 

Regex là một công cụ rất mạnh và linh hoạt trong việc xử lý văn bản trong JavaScript. Nó có thể sử dụng để kiểm tra hợp lệ, tìm kiếm và thay thế chuỗi, lọc dữ liệu và nhiều tình huống khác. Tuy nhiên, sử dụng Regex cần có kiến thức về các ký tự đặc biệt và cách sử dụng chúng, cần test trước khi sử dụng trong dự án thực tế và cẩn thận trong việc sử dụng trong môi trường client-side và mã hoá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now