Rate this post

Phản ánh (Reflection) là khả năng của một chương trình để kiểm tra cấu trúc của chính nó, đặc biệt là thông qua các kiểu; đó là một dạng lập trình meta.

Các bài viết liên quan:

Phản ánh có thể được sử dụng để điều tra các loại và biến trong thời gian chạy, ví dụ: kích thước của nó, các phương thức của nó và nó cũng có thể gọi các phương thức này là ‘động’.

Ví dụ:

Kết quả:

Leave a Reply

Call now
%d bloggers like this: