Rate this post

Mô-đun random Python là một mô-đun dựng sẵn của Python được sử dụng để tạo các số random. Đây là những con số giả random có nghĩa là chúng không thực sự random. Mô-đun này có thể được sử dụng để thực hiện các hành động random như tạo số random, in giá trị random cho list hoặc chuỗi, v.v.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ: In một giá trị random từ list

# khai báo thư viện random
import random

# in random giá trị từ thanh phần
list1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
print(random.choice(list1))

Như đã nêu ở trên, mô-đun random tạo ra các số giả random. Số random phụ thuộc vào giá trị seeding. Ví dụ: nếu giá trị seeding là 5 thì đầu ra của chương trình bên dưới sẽ luôn giống nhau.

Ví dụ: Tạo số random với giá trị seeding

import random
#sử dụng seed bằng 5
random.seed(5)
print(random.random())
print(random.random())

Hãy thảo luận về một số hoạt động phổ biến được thực hiện bởi mô-đun này.

Xem thêm Random trong java

Tạo số nguyên random

phương thức random.randint() được sử dụng để tạo các số nguyên random trong phạm vi đã cho.

Cú pháp:

randint(start, end)

Ví dụ: Tạo số nguyên random

# hàm randint()
# nhập ngẫu nhiên mô-đun
import random

# Tạo một số ngẫu nhiên giữa
# một phạm vi tích cực nhất định
r1 = random.randint(5, 15)
print("Random number từ 5 đến 15 % s" % (r1))

# Tạo một số ngẫu nhiên giữa
# hai khoảng âm đã cho
r2 = random.randint(-10, -2)
print("Random number từ -10 đến -2 % d" % (r2))

Tạo số float random

phương thức random.random() được sử dụng để tạo số float random trong khoảng từ 0,0 đến 1.

Cú pháp:

random.random()

Ví dụ:

# khai báo thư viện random
from random import random
	
# xuất ra giá trị random
print(random())

Xem thêm Cấu trúc dữ liệu Python

Chọn các element random

Hàm random.choice() được sử dụng để trả về một mục random từ list, bộ dữ liệu hoặc chuỗi.

Cú pháp:

random.choice(sequence)

Ví dụ: Chọn các phần tử random từ list, string và tuple

# khai báo thư viện random
import random

# in một giá trị ngẫu nhiên từ danh sách
list1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
print(random.choice(list1))

# in một mục ngẫu nhiên từ chuỗi
string = "testing random"
print(random.choice(string))

# in một mục ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu
tuple1 = (1, 2, 3, 4, 5)
print(random.choice(tuple1))

Xáo trộn list

phương thức random.shuffle() được sử dụng để xáo trộn một chuỗi (list). Xáo trộn có nghĩa là thay đổi vị trí các phần tử của dãy. Ở đây, hoạt động xáo trộn được thực hiện.

Cú pháp:

random.shuffle(sequence, function)

Ví dụ: Xáo trộn list

# khai báo thư viện random module
import random


# khai báo danh sách
sample_list = [1, 2, 3, 4, 5]

print("list ban đầu: ")
print(sample_list)

# shuffle lần đầu tiên
random.shuffle(sample_list)
print("\nsau khi shuffle lần 1: ")
print(sample_list)

# shuffle lần thứ 2
random.shuffle(sample_list)
print("\nsau khi shuffle lần 2: ")
print(sample_list)

Xem thêm random trong c++ là gì

Danh sách tất cả các chức năng trong Random Module

 • seed() Khởi tạo bộ tạo số random
 • getstate() Trả về một đối tượng với trạng thái hiện tại của trình tạo số random
 • setstate() Được sử dụng để khôi phục trạng thái của trình tạo số random trở lại trạng thái đã chỉ định
 • getrandbits() Trả về một số nguyên có số bit xác định
 • randrange() Trả về một số random trong phạm vi
 • randint() Trả về một số nguyên random trong phạm vi
 • choice () Trả về một mục random từ list, bộ hoặc chuỗi
 • choices() Trả về nhiều phần tử random từ list có thay thế
 • sample() Trả về một list độ dài cụ thể của các mục được chọn từ chuỗi
 • random() Tạo số floating random
 • uniform () Trả về số floating random giữa hai số
 • triangular () Trả về một số dấu phẩy động random trong một phạm vi có độ lệch về một cực
 • betavariate() Trả về một số dấu chấm động random với phân phối beta
 • expovariate() Trả về một số dấu chấm động random với phân phối hàm mũ
 • gammavariate() Trả về một số dấu chấm động random với phân phối gamma
 • gauss() Trả về một số dấu chấm động random với phân phối Gaussian
 • lognormvariate() Trả về một số dấu chấm động random với phân phối log-normal
 • normalvariate() Trả về một số dấu phẩy động random với phân phối chuẩn
 • vonmisesvariate() Trả về một số dấu phẩy động random với phân phối von Mises hoặc phân phối chuẩn
 • paretovariate() Trả về một số dấu chấm động random với phân phối Pareto
 • weibullvariate() Trả về một số dấu chấm động random với phân phối Weibull

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now