Radix-64 là gì

Radix-64 là gì

Rate this post

Cả PGP và S / MIME đều sử dụng kỹ thuật mã hóa được gọi là chuyển đổi cơ số 64. Kỹ thuật này ánh xạ đầu vào nhị phân tùy ý thành đầu ra ký tự in được. Hình thức mã hóa có các đặc điểm liên quan sau:

  1. Phạm vi của hàm là một bộ ký tự có thể biểu diễn được phổ biến tại tất cả các trang web, không phải là một mã hóa nhị phân cụ thể của bộ ký tự đó. Do đó, bản thân các ký tự có thể được mã hóa thành bất kỳ dạng nào cần thiết bởi một hệ thống cụ thể. Ví dụ: ký tự “E” được biểu diễn trong hệ thống dựa trên ASCII dưới dạng thập lục phân 45 và trong hệ thống dựa trên EBCDIC dưới dạng thập lục phân C5.
  2. Bộ ký tự bao gồm 65 ký tự có thể in được, một trong số đó được sử dụng cho đệm lót. Với 26 = 64 ký tự có sẵn, mỗi ký tự có thể được sử dụng để gửi lại 6 bit đầu vào.
  3. Không có ký tự điều khiển nào được bao gồm trong tập hợp. Do đó, một tin nhắn được mã hóatrong cơ số 64 có thể đi ngang qua các hệ thống xử lý thư quét luồng dữ liệu để tìm các ký tự điều khiển.
  4. Ký tự gạch nối “-” là không được sử dụng. Ký tự này có ý nghĩa trong định dạng RFC 5322 và do đó nên tránh.

Bảng 18.9 Mã hóa Radix-64

Radix-64 là gì

Bảng 18.9 cho thấy ánh xạ của các giá trị đầu vào 6 bit thành các ký tự. Bộ ký tự bao gồm các ký tự chữ và số cộng với “+” và “/”. Ký tự “=” được sử dụng làm ký tự đệm.

Các bài viết liên quan:

Hình 18.12 minh họa sơ đồ ánh xạ đơn giản. Đầu vào nhị phân được xử lý theo khối 3 octet (24 bit). Mỗi bộ 6 bit trong khối 24 bit được ánh xạ thành một ký tự. Trong hình, các ký tự được mã hóa dưới dạng số lượng 8 bit. Trong trường hợp điển hình này, mỗi đầu vào 24 bit được mở rộng thành 32 bit đầu ra.

Ví dụ: hãy xem xét chuỗi văn bản thô 24 bit 00100011 01011100 10010001, có thể được biểu thị bằng hệ thập lục phân là 235C91. Chúng tôi sắp xếp đầu vào này theo khối 6 bit:

001000 110101 110010 010001

Các giá trị thập phân 6-bit được trích xuất là 8, 53, 50 và 17. Tìm kiếm các giá trị này trong Bảng 18.9 cho ra mã hóa cơ số 64 dưới dạng các ký tự sau: I1yR. Nếu các ký tự này được lưu trữ ở định dạng ASCII 8 bit với bit chẵn lẻ được đặt thành 0, chúng ta có

010010010               01100010 11110010 1010010

Radix-64 là gì

Hình 18.12 Mã hóa dữ liệu nhị phân có thể in sang định dạng Radix-64

Trong hệ thập lục phân, đây là 49317952. Tóm lại:

Radix-64 là gì

Leave a Reply