Rate this post

Trong Java, Queue là một giao diện của thư viện java.util mô tả một danh sách các phần tử được sắp xếp theo thứ tự. Nó là một cấu trúc dữ liệu lồng nhau để lưu trữ các phần tử và có thể thực hiện các thao tác thêm, xóa và lấy giá trị từ đầu hoặc cuối của danh sách.

Các bài viết liên quan:

Các phương thức chính của Queue bao gồm:

 • offer(E e): thêm một phần tử vào cuối của hàng đợi
 • poll(): lấy và xóa phần tử đầu tiên của hàng đợi
 • peek(): lấy phần tử đầu tiên của hàng đợi mà không xóa nó

Các lớp cài đặt Queue trong Java bao gồm LinkedList, ArrayDeque, PriorityQueue

Ví dụ :

Queue<Integer> q = new LinkedList<>();
q.offer(1); 
q.offer(2); 
q.offer(3); 
System.out.println(q.poll()); // Output: 1 System.out.println(q.peek()); // Output: 2

Trong ví dụ trên, chúng ta tạo một đối tượng hàng đợi với lớp LinkedList và thực hiện các thao tác thêm, lấy và xóa phần tử từ đầu của hàng đợi.

Các lớp LinkedList, ArrayDeque cung cấp các phương thức thêm, xóa, lấy từ đầu hoặc cuối của hàng đợi nhưng có thể có một số điểm khác nhau như thời gian truy cập và khả năng mở rộng.

PriorityQueue là một trong các lớp cài đặt Queue được sắp xếp theo ưu tiên của các phần tử, sắp xếp theo thuật toán mặc định là ưu tiên nhỏ đến lớn hoặc ngược lại. Nó có thể sử dụng để lưu trữ các phần tử với ưu tiên khác nhau và thực hiện các thao tác thêm, xóa và lấy giá trị từ đầu hoặc cuối của hàng đợi.

PriorityQueue<Integer> pq = new PriorityQueue<>();
pq.offer(3);
pq.offer(1);
pq.offer(2);
System.out.println(pq.poll()); // Output: 1
System.out.println(pq.peek()); // Output: 2

Trong ví dụ trên, chúng ta tạo một đối tượng hàng đợi với lớp PriorityQueue và thực hiện các thao tác thêm, lấy và xóa phần tử từ đầu của hàng đợi. Kết quả trả về là giá trị có ưu tiên nhỏ nhất trong hàng đợi. Tất cả các lớp cài đặt `Queue` trong Java cung cấp các phương thức để thêm, xóa và lấy giá trị từ hàng đợi, nhưng có thể có một số điểm khác nhau về thời gian truy cập và khả năng mở rộng. Chọn lớp cài đặt phù hợp với nhu cầu của bạn.

Tại sao sử dụng queue trong java

Sử dụng hàng đợi trong Java có nhiều lợi ích, trong đó có:

 • Quản lý thứ tự của các phần tử: Hàng đợi cung cấp một cấu trúc dữ liệu lồng nhau để lưu trữ các phần tử và sắp xếp chúng theo thứ tự. Điều này có thể hữu ích trong các trường hợp như xử lý các yêu cầu từ người dùng hoặc các tác vụ hàng đợi.
 • Xử lý dữ liệu trong thời gian thực: Hàng đợi có thể sử dụng để xử lý các tác vụ trong thời gian thực, ví dụ như chuyển tiếp dữ liệu từ một luồng đến luồng khác hoặc xử lý các yêu cầu từ người dùng.
 • Tối ưu hóa tài nguyên: Hàng đợi có thể sử dụng để tối ưu hóa tài nguyên bằng cách chỉ xử lý một số tác vụ cùng một lúc và để lại các tác vụ khác trong hàng đợi cho xử lý sau.
 • Xử lý các tác vụ ưu tiên: PriorityQueue là một trong các lớp cài đặt Queue được sắp xếp theo ưu tiên của các phần tử, có thể sử dụng
 • Sử dụng queue trong Java là một cách tiếp cận để quản lý các tác vụ hoặc yêu cầu đồng bộ hóa trong một chương trình. Các phần tử được thêm vào cuối của queue và được lấy ra từ đầu của queue, theo trình tự “first-in, first-out” (FIFO). Điều này cho phép bạn xử lý các tác vụ hoặc yêu cầu theo thứ tự ưu tiên và giảm thiểu sự rối mắt trong việc quản lý các tác vụ hoặc yêu cầu.

Một số ví dụ về queue trong java

 1. Sử dụng PriorityQueue để quản lý các tác vụ theo ưu tiên:
PriorityQueue<Task> taskQueue = new PriorityQueue<>();
taskQueue.add(new Task("Low Priority Task", 5));
taskQueue.add(new Task("High Priority Task", 1));
Task nextTask = taskQueue.poll(); // "High Priority Task"
 1. Sử dụng BlockingQueue để quản lý các yêu cầu đồng bộ hóa:
BlockingQueue<Request> requestQueue = new ArrayBlockingQueue<>(100);
new Thread(new RequestConsumer(requestQueue)).start();
new Thread(new RequestProducer(requestQueue)).start();
 1. Sử dụng Deque (double-ended queue) để quản lý lịch sử trình duyệt:
Deque<String> history = new ArrayDeque<>();
history.add("google.com");
history.add("facebook.com");
history.add("twitter.com");
String previousPage = history.getLast(); // "twitter.com"
String nextPage = history.getFirst(); // "google.com"
 1. Sử dụng LinkedList để quản lý các phần tử liên quan trong một chương trình:
LinkedList<Integer> relatedItems = new LinkedList<>();
relatedItems.add(1);
relatedItems.add(2);
relatedItems.add(3);
relatedItems.addFirst(0);
relatedItems.addLast(4);

Các ví dụ trên chỉ là một số trong nhiều cách sử dụng queue trong Java, có thể có nhiều cách khác để sử dụng queue tùy theo nhu cầu của chương trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now