Rate this post

Trong C++, queue là một cấu trúc dữ liệu của STL (Standard Template Library) cho cấu trúc dữ liệu hàng đợi. Hàng đợi (queue) là một cấu trúc dữ liệu mà phần tử được thêm vào cuối hàng đợi và xóa từ đầu hàng đợi (FIFO – First In First Out).

Xem thêm C++ là gì ? hướng dẫn lập trình c++

Cú pháp của queue là:

queue<data_type> queue_name;

Ví dụ:

#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std;
int main()
{
  queue<int> myQueue;
  myQueue.push(5);
  myQueue.push(7);
  myQueue.push(9);
  while (!myQueue.empty()) {
    cout << myQueue.front() << " ";
    myQueue.pop();
  }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta khởi tạo một queue kiểu int, sau đó sử dụng hàm push để chèn các phần tử 5, 7 và 9 vào hàng đợi. Sau đó, chúng ta sử dụng vòng lặp while để in ra tất cả các phần tử trong hàng đợi và xóa chúng ra khỏi hàng đợi.

Các hàm cơ bản của queue trong C++:

 • push(element): Chèn phần tử vào cuối hàng đợi.
 • pop(): Xóa phần tử đầu tiên trong hàng đợi.
 • front(): Trả về phần tử đầu tiên trong hàng đợi.
 • back(): Trả về phần tử cuối cùng trong hàng đợi.
 • empty(): Kiểm tra xem hàng đợi có rỗng hay không. Trả về true nếu hàng đợi rỗng, ngược lại trả về false.
 • size(): Trả về số lượng phần tử trong hàng đợi.

Lưu ý rằng, queue chỉ có thể truy cập vào phần tử đầu tiên của hàng đợi thông qua hàm front(), không thể truy cập vào phần tử bất kỳ trong hàng đợi như vector hoặc mảng.

Queue là một cấu trúc dữ liệu thường được sử dụng trong các trường hợp mà bạn cần lưu trữ một tập hợp các phần tử và xử lý chúng theo thứ tự FIFO. Nó có thể được sử dụng trong các trường hợp như:

 • Xử lý các sự kiện theo thứ tự xảy ra
 • Xử lý các request từ người dùng trong một hệ thống web
 • Xử lý các task trong một hệ thống làm việc theo thứ tự
 • Xử lý các bản tin trong một hệ thống truyền thông
 • v.v.

Queue cung cấp nhiều hàm cơ bản để quản lý hàng đợi và xử lý các phần tử trong hàng đợi, điều này giúp cho việc sử dụng queue trong C++ dễ dàng và tiện lợi.

Các bài viết liên quan:

Một số ví dụ queue trong c++

Ví dụ 1: Sử dụng queue để lưu trữ và xử lý các số nguyên

#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std;
int main()
{
  queue<int> myQueue;
  myQueue.push(5);
  myQueue.push(7);
  myQueue.push(9);
  while (!myQueue.empty()) {
    cout << myQueue.front() << " ";
    myQueue.pop();
  }
  return 0;
}

Ví dụ 2: Sử dụng queue để lưu trữ và xử lý các chuỗi

#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std;
int main()
{
  queue<string> myQueue;
  myQueue.push("Hello");
  myQueue.push("World");
  myQueue.push("!");
  while (!myQueue.empty()) {
    cout << myQueue.front() << " ";
    myQueue.pop();
  }
  return 0;
}

Ví dụ 3: Sử dụng queue để lưu trữ và xử lý các đối tượng của class

#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std;
class Person {
  string name;
  int age;
 public:
  Person(string n, int a) : name(n), age(a) {}
  void display() {
    cout << "Name: " << name << ", Age: " << age << endl;
  }
};
int main()
{
  queue<Person> myQueue;
  Person p1("John", 25);
  Person p2("Mary", 30);
  myQueue.push(p1);
  myQueue.push(p2);
  while (!myQueue.empty()) {
    myQueue.front().display();
    myQueue.pop();
  }
  return 0;
}

Trong các ví dụ trên, chúng ta sử dụng queue để lưu trữ

Một số câu hỏi phổ biến queue trong c++

Dưới đây là một số câu hỏi phổ biến về queue trong C++:

 1. Queue trong C++ là gì?
 • Queue là một kiểu dữ liệu trừu tượng trong C++, đại diện cho một hàng đợi (queue) các phần tử. Các phần tử được thêm vào queue theo thứ tự đầu tiên vào đầu tiên ra (FIFO).
 1. Làm thế nào để khai báo và sử dụng queue trong C++?
 • Để sử dụng queue trong C++, bạn cần bao gồm thư viện <queue>. Sau đó, bạn có thể khai báo một queue bằng cách sử dụng cú pháp như sau: queue<kiểu_dữ_liệu> queue_name;. Bạn có thể sử dụng các phương thức như push(), pop(), front(), back() để thêm, xóa và truy cập các phần tử trong queue.
 1. Làm thế nào để kiểm tra xem một queue có rỗng hay không?
 • Bạn có thể sử dụng phương thức empty() để kiểm tra xem một queue có rỗng hay không. Phương thức này trả về true nếu queue rỗng và false nếu có phần tử trong queue.
 1. Làm thế nào để kiểm tra số lượng phần tử trong một queue?
 • Bạn có thể sử dụng phương thức size() để kiểm tra số lượng phần tử trong một queue. Phương thức này trả về số lượng phần tử trong queue.
 1. Queue trong C++ có hỗ trợ truy cập ngẫu nhiên vào các phần tử không?
 • Không, queue trong C++ không hỗ trợ truy cập ngẫu nhiên vào các phần tử. Bạn chỉ có thể truy cập phần tử đầu tiên (front) và phần tử cuối cùng (back) của queue.
 1. Làm thế nào để thêm một phần tử vào queue?
 • Bạn có thể sử dụng phương thức push() để thêm một phần tử vào queue. Phương thức này chèn phần tử vào cuối của queue.
 1. Làm thế nào để lấy ra phần tử đầu tiên của queue?
 • Bạn có thể sử dụng phương thức front() để lấy ra phần tử đầu tiên của queue. Phương thức này trả về phần tử đầu tiên của queue mà không xóa phần tử đó khỏi queue.
 1. Làm thế nào để xóa một phần tử khỏi queue?
 • Bạn có thể sử dụng phương thức pop() để xóa phần tử đầu tiên của queue. Phương thức này loại bỏ phần tử đầu tiên khỏi queue.
 1. Làm thế nào để xóa tất cả các phần tử khỏi queue?
 • Bạn có thể sử dụng vòng lặp while để liên tục sử dụng phương thức pop() để xóa tất cả các phần tử khỏi queue. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng phương thức swap() để hoán đổi queue với một queue trống để xóa tất cả các phần tử trong queue ban đầu.
 1. Queue có thể chứa các phần tử có kiểu dữ liệu khác nhau không?
 • Không, queue trong C++ chỉ chứa các phần tử cùng một kiểu dữ liệu. Bạn cần chỉ định kiểu dữ liệu của các phần tử khi khai báo queue và chỉ có thể thêm các phần tử có cùng kiểu dữ liệu đó vào queue.

Xem thêm Mảng trong c++ là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now