Rate this post

Hàm Lambda trong Python là hàm ẩn danh có nghĩa là hàm không có tên. Như chúng ta đã biết từ khóa def được sử dụng để định nghĩa một hàm thông thường trong Python. Tương tự, từ khóa lambda được sử dụng để xác định hàm ẩn danh trong Python.

Các bài viết liên quan:

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các hàm lambda của Python với sự trợ giúp của các ví dụ.

Trong Python, hàm lambda là một loại hàm đặc biệt không có tên hàm. Ví dụ,

lambda : print('Hello World')

Trước khi bạn tìm hiểu về lambdas, hãy đảm bảo biết về Hàm Python.

Khai báo hàm lambda trong Python

Chúng tôi sử dụng từ khóa lambda thay vì def để tạo hàm lambda. Đây là cú pháp để khai báo hàm lambda:

lambda argument(s) : expression 

Đây,

  • (các) argument – bất kỳ giá trị nào được truyền cho hàm lambda
  • expression – biểu thức được thực thi và trả về

Hãy xem một ví dụ,

greet = lambda : print('Hello World')

Ở đây, chúng ta đã định nghĩa một hàm lambda và gán nó cho biến có tên là hello.

Để thực thi hàm lambda này, chúng ta cần gọi nó. Đây là cách chúng ta có thể gọi hàm lambda

# gọi hàm lambda
greet()

Lưu ý: Hàm lambda này không có bất kỳ đối số nào.

Ví dụ: Hàm lambda Python

# declare a lambda function
greet = lambda : print('Hello World')

# call lambda function
greet()

# Output: Hello World

Trong ví dụ trên, chúng ta đã định nghĩa một hàm lambda và gán nó cho biến chào mừng.

Khi chúng ta gọi hàm lambda, câu lệnh print() bên trong hàm lambda được thực thi.

Hàm lambda Python với một đối số

Tương tự như các hàm thông thường, hàm lambda cũng có thể chấp nhận đối số. Ví dụ,

#lambda chấp nhận một đối số
greet_user = lambda name : print('Hey there,', name)

# gọi hàm lambda
greet_user('hello')

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã gán hàm lambda cho biến welcome_user.

Ở đây, tên sau từ khóa lambda chỉ định rằng hàm lambda chấp nhận đối số có tên name.

Lưu ý cuộc gọi của hàm lambda,

greet_user('hello')

Ở đây, chúng tôi đã chuyển một giá trị chuỗi ‘hello’ cho hàm lambda của chúng tôi.

Và cuối cùng, câu lệnh bên trong hàm lambda được thực thi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now