Rate this post

Trong C++, hàm push_back là một hàm của STL (Standard Template Library) cho vector, cho phép bạn chèn một phần tử vào cuối của vector.

Các bài viết liên quan;

Giới thiệu về push_back trong C++

Trong ngôn ngữ lập trình C++, push_back là một phương thức của các container dựa trên mảng như std::vector, std::dequestd::string. Phương thức này được sử dụng để thêm một phần tử mới vào cuối của container.

Cú pháp sử dụng push_back như sau:

container.push_back(element);

Trong đó, container là một đối tượng container như std::vector, std::deque hoặc std::string, và element là giá trị của phần tử cần thêm vào cuối của container.

Khi push_back được gọi, một bản sao của element sẽ được thêm vào cuối của container. Điều này dẫn đến tăng kích thước của container và phần tử mới được đặt ở vị trí cuối cùng.

Dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng push_back trong std::vector:

#include <iostream>
#include <vector>

int main() {
  std::vector<int> numbers;

  numbers.push_back(10);
  numbers.push_back(20);
  numbers.push_back(30);

  for (int num : numbers) {
    std::cout << num << " ";
  }
  // Output: 10 20 30

  return 0;
}

Trong ví dụ trên, chúng ta khai báo một std::vector<int> và sử dụng push_back để thêm các số nguyên vào vector. Sau đó, chúng ta sử dụng vòng lặp để in ra các số trong vector.

Phương thức push_back rất hữu ích khi chúng ta muốn mở rộng và thêm phần tử vào cuối của container dựa trên mảng trong C++.

Cú pháp của hàm push_back là:

vector_name.push_back(element);

Ví dụ:

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int main()
{
  vector<int> myVector;
  myVector.push_back(5);
  myVector.push_back(7);
  myVector.push_back(9);
  for (int i = 0; i < myVector.size(); i++) {
    cout << myVector[i] << " ";
  }
  return 0;
}

Trong ví dụ trên, chúng ta khởi tạo một vector kiểu int, sau đó sử dụng hàm push_back để chèn các phần tử 5, 7 và 9 vào cuối vector. Cuối cùng, chúng ta dùng vòng lặp để in ra tất cả các phần tử trong vector.

Lưu ý rằng hàm push_back sẽ tăng kích thước của vector mỗi khi gọi, nên nó có thể gây ra tăng thời gian và bộ nhớ nếu được gọi quá nhiều lần.

Xem thêm hàm find trong c++

Tại sao nên sử dụng push_back trong c++

Sử dụng hàm push_back trong C++ có nhiều lợi ích sau đây:

 1. Tiện dụng: Hàm push_back rất tiện dụng để chèn phần tử vào cuối của vector, không cần phải quan tâm đến việc tăng kích thước của vector hoặc tìm vị trí cần chèn.
 2. Tăng hiệu suất: So với các cấu trúc dữ liệu khác, vector có thể tăng kích thước một cách tự động và hiệu quả hơn, điều này có thể giúp tăng hiệu suất của chương trình của bạn.
 3. Tiết kiệm bộ nhớ: Vector sử dụng thuật toán tăng kích thước kết hợp với việc sử dụng hàm push_back, giúp tiết kiệm bộ nhớ hơn so với các cấu trúc dữ liệu khác.
 4. Dễ dàng sử dụng: Vector là một cấu trúc dữ liệu được ưa chuộng và thường được sử dụng trong C++, vì vậy việc sử dụng hàm push_back trong vector rất dễ dàng và thuận tiện.

Trong một số trường hợp, bạn có thể sử dụng vector để thay thế cho các cấu trúc dữ liệu khác như mảng hoặc danh sách đơn liên kết. Vì các lợi ích mà vector cung cấp như dễ dàng sử dụng, tiện dụng, tăng hiệu suất và tiết kiệm bộ nhớ nên sử dụng vector và hàm push_back trong C++ là một lựa chọn tốt.

Xem thêm align-items trong css

Ưu điểm Push_back

Các ưu điểm của push_back trong C++ là:

 1. Thêm phần tử vào cuối của container: Phương thức push_back cho phép thêm một phần tử mới vào cuối của container dựa trên mảng, như std::vector, std::dequestd::string. Điều này rất tiện lợi khi bạn muốn mở rộng container và thêm phần tử mới vào đó.
 2. Tăng kích thước tự động: Khi sử dụng push_back, kích thước của container sẽ tự động tăng lên mỗi khi thêm một phần tử mới vào cuối. Bạn không cần phải quan tâm đến việc quản lý bộ nhớ hoặc điều chỉnh kích thước của container thủ công.
 3. Dễ sử dụng: Cú pháp push_back rất đơn giản và dễ hiểu. Bạn chỉ cần gọi phương thức push_back trên container và truyền giá trị của phần tử cần thêm vào.
 4. Hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu: push_back hỗ trợ thêm các kiểu dữ liệu khác nhau vào container, bao gồm cả các kiểu dữ liệu nguyên thủy (int, float, etc.) và các kiểu dữ liệu đối tượng tự định nghĩa.
 5. Duy trì tính tổ chức của container: push_back giúp duy trì tính tổ chức của container dựa trên mảng. Các phần tử được thêm vào cuối và giữ nguyên thứ tự ban đầu của các phần tử khác trong container.

Sử dụng push_back cho phép bạn dễ dàng thêm phần tử vào cuối của container một cách linh hoạt và tiện lợi, giúp tăng tính linh hoạt và hiệu quả của mã C++ của bạn.

Xem thêm Giới thiệu về Layouts trong Flutter

Hạn chế của push_back

Mặc dù push_back có nhiều ưu điểm, nhưng cũng có một số hạn chế:

 1. Thời gian chạy chậm: Khi sử dụng push_back để thêm phần tử vào cuối của một vector, container có thể phải thay đổi kích thước và di chuyển các phần tử hiện có vào vị trí mới. Điều này có thể tốn nhiều thời gian, đặc biệt là khi vector đã đạt kích thước tối đa hoặc cần phải di chuyển một lượng lớn các phần tử.
 2. Mất bộ nhớ dư thừa: Khi sử dụng push_back, container có thể phải tăng kích thước của mình một cách động để chứa phần tử mới. Điều này có thể dẫn đến việc phải cấp phát thêm bộ nhớ và dư thừa không gian, đặc biệt khi kích thước của container tăng lên đáng kể sau mỗi lần thêm phần tử.
 3. Sử dụng không hiệu quả cho các container dựa trên danh sách liên kết: push_back không phải lúc nào cũng là phương pháp hiệu quả để thêm phần tử vào cuối các container dựa trên danh sách liên kết như std::list. Do cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết, việc thêm phần tử vào cuối có thể đòi hỏi việc đi qua toàn bộ danh sách, làm tăng thời gian chạy.
 4. Không kiểm tra giới hạn: Khi sử dụng push_back, không có kiểm tra rõ ràng về giới hạn kích thước của container. Điều này có thể dẫn đến việc tràn bộ nhớ hoặc xảy ra lỗi khi container không thể mở rộng để chứa phần tử mới.
 5. Chỉ áp dụng cho các container dựa trên mảng: push_back chỉ được sử dụng trong các container dựa trên mảng như std::vector, std::dequestd::string. Nếu bạn sử dụng một container khác, ví dụ như std::list hoặc std::set, bạn sẽ không thể sử dụng push_back mà phải sử dụng các phương thức thêm phần tử tương ứng khác.

Mặc dù có những hạn chế này, push_back vẫn là một phương pháp phổ biến để thêm phần tử vào cuối các container dựa trên mảng trong C++. Tuy nhiên, khi làm việc với dữ liệu lớn hoặc cần hiệu suất tối ưu, cần xem xét và so sánh các phương pháp khác để thêm phần tử.

Một số ví dụ push_back trong c++

Ví dụ 1: Chèn phần tử vào cuối vector kiểu int

vector<int> myVector;
myVector.push_back(5);
myVector.push_back(7);
myVector.push_back(9);

Ví dụ 2: Chèn phần tử vào cuối vector kiểu string

vector<string> myVector;
myVector.push_back("Hello");
myVector.push_back("World");
myVector.push_back("!");

Ví dụ 3: Chèn phần tử vào cuối vector kiểu struct

struct Person {
  string name;
  int age;
};
vector<Person> myVector;
Person p1 = {"John", 25};
Person p2 = {"Mary", 30};
myVector.push_back(p1);
myVector.push_back(p2);

Ví dụ 4: Chèn phần tử vào cuối vector kiểu class

class Rectangle {
  int width, height;
 public:
  Rectangle(int w, int h) : width(w), height(h) {}
};
vector<Rectangle> myVector;
Rectangle r1(5, 10);
Rectangle r2(3, 6);
myVector.push_back(r1);
myVector.push_back(r2);

Trong các ví dụ trên, chúng ta sử dụng hàm push_back để chèn các phần tử vào cuối vector của các kiểu int, string, struct, class. Lưu ý rằng đối với kiểu class, cần phải có hàm constructor để khởi tạo đối tượng.

Xem thêm Justify-content trong CSS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now