Rate this post

Push trong JavaScript là một phương thức của mảng, nó cho phép thêm một hoặc nhiều phần tử vào cuối mảng. Nó có cú pháp mảng.push(element1, element2, …, elementX) và nó sẽ trả về độ dài mảng sau khi thêm phần tử.

Các bài viết liên quan:

Tại sao nên sử dụng Push ?

 1. Dễ dàng thêm phần tử vào mảng: Với phương thức push, bạn có thể dễ dàng thêm một hoặc nhiều phần tử vào cuối mảng mà không cần phải sử dụng các vòng lặp hoặc các phương thức khác.
 2. Giữ mảng dưới dạng dễ quản lý: Khi sử dụng push, bạn có thể giữ mảng dưới dạng dễ quản lý và dễ dàng truy cập.
 3. Tăng tính linh hoạt: Với push, bạn có thể thêm và xóa phần tử trong mảng một cách linh hoạt, giúp cho việc xử lý dữ liệu trở nên dễ dàng hơn.
 4. Tăng tính tự động hóa: Với push, bạn có thể sử dụng với các vòng lặp hoặc hàm tự động hóa để thêm phần tử vào mảng mà không cần phải thực hiện bất kỳ thao tác nào khác.
 5. Tăng tính tiện dụng: Push cho phép thêm phần tử vào cuối mảng mà không cần phải tạo mới một mảng hoặc thay đổi kích thước của mảng hiện tại.
 6. Tăng tính độc lập: Push cho phép thêm phần tử vào mảng mà không cần phải thay đổi trạng thái của các phần tử khác trong mảng.
 7. Tăng tính dễ sử dụng: Push là một phương thức rất dễ sử dụng, có thể sử dụng với các kiểu dữ liệu khác nhau và có thể sử dụng với các mảng khác nhau.
 8. Tăng tính mở rộng: Push cho phép thêm phần tử vào mảng mà không giới hạn số lượng phần tử có thể thêm vào.
 9. Tăng tính tương thích: Push là một phương thức được hỗ trợ trên tất cả các trình duyệt và các phiên bản của JavaScript, do đó rất dễ dàng sử dụng trong các dự án web.

Sử dụng Push trong JavaScript như thế nào ?

Sử dụng push trong JavaScript có hai cách:

 1. Sử dụng phương thức push của Array.prototype:
  • Tạo một mảng: var myArray = [1, 2, 3];
  • Sử dụng push để thêm phần tử vào cuối mảng: myArray.push(4);
 2. Sử dụng spread operator (…) :
  • Tạo một mảng: var myArray = [1, 2, 3];
  • Sử dụng spread operator để thêm phần tử vào cuối mảng: myArray = […myArray, 4];

Cả hai cách đều có thể thêm nhiều phần tử cùng lúc, ví dụ: myArray.push(5,6,7) hoặc myArray = […myArray, 5,6,7]

Những lưu ý khi sử dụng  Push trong JavaScript ? 

 1. Push chỉ dùng cho Array, nếu sử dụng trên object hoặc Set, sẽ không có tác dụng.
 2. Push trả về độ dài của mảng sau khi thêm phần tử.
 3. Nếu thêm phần tử vào một mảng trong quá trình duyệt, cần chú ý đến việc cập nhật độ dài của mảng sau khi thêm phần tử.
 4. Nếu sử dụng push trên một mảng lớn, có thể gây tốn bộ nhớ và chậm down performance của chương trình.
 5. Nếu muốn thêm phần tử vào vị trí bất kỳ trong mảng, có thể sử dụng Splice.
 6. Nếu muốn thêm phần tử vào đầu mảng, có thể sử dụng unshift.
 7. Cần chú ý khi sử dụng push trong một vòng lặp, để tránh tạo ra một mảng không cần thiết hoặc gây tốn bộ nhớ.
 8. Nếu muốn push một mảng vào một mảng khác, có thể sử dụng concat hoặc spread operator.
 9. Nếu muốn push một object hoặc một giá trị primitve vào một mảng, có thể sử dụng spread operator hoặc Array.from()
 10. Khi sử dụng push với một mảng lớn hoặc trong một vòng lặp, có thể sử dụng Array.prototype.push.apply() hoặc Array.prototype.push.call()
 11. Khi sử dụng push trong một vòng lặp, cần chú ý đến việc sử dụng các từ khóa let hoặc var để khởi tạo biến để tránh gây ra các lỗi.
 12. Nếu muốn sử dụng push trong một mảng cục bộ, chú ý đến việc tạo một bản sao của mảng gốc để tránh gây ra các lỗi trong chương trình.

Những lưu ý trên chỉ là một số lưu ý quan trọng khi sử dụng push trong javascript, nhưng có thể còn nhiều lưu ý khác phụ thuộc vào context và mục đích sử dụng của chương trình.

Ví dụ các trường hợp thường sử dụng Push trong JavaScript ?

Một số trường hợp thường sử dụng Push trong JavaScript:

 1. Thêm phần tử mới vào cuối mảng:
let arr = [1, 2, 3];

arr.push(4); // arr = [1, 2, 3, 4]
 1. Thêm nhiều phần tử mới vào cuối mảng:
let arr = [1, 2, 3];

arr.push(4, 5, 6); // arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
 1. Sử dụng Push để thêm phần tử mới vào một object:
let obj = {a: 1, b: 2};

Object.keys(obj).push('c'); 

console.log(obj); // {a: 1, b: 2, c: undefined}
 1. Sử dụng Push để thêm phần tử mới vào một Set:
let set = new Set([1, 2, 3]);

set.add(4);

console.log(set); // Set {1, 2, 3, 4}
 1. Sử dụng push để thêm phần tử mới vào một queue (hàng đợi) hoặc stack (ngăn xếp)
let queue = [1, 2, 3];

queue.push(4); // hàng đợi hiện tại: [1, 2, 3, 4]

let stack = [1, 2, 3];

stack.push(4); // ngăn xếp hiện tại: [1, 2, 3, 4]
 1. Sử dụng push để thêm các phần tử mới vào một mảng tạm thời để xử lý sau đó.
let data = [{name: 'John', age: 22}, {name: 'Mary', age: 25}];

let temp = [];

for(let i = 0; i < data.length; i++) {

    if (data[i].age > 23) {

        temp.push(data[i]);

    }

}

console.log(temp); // [{name: 'Mary', age: 25}]

let queue = [1, 2, 3];

queue.push(4); // hàng đợi hiện tại: [1, 2, 3, 4]

let stack = [1, 2, 3];

stack.push(4); // ngăn xếp hiện tại: [1, 2, 3, 4]

Kết luận 

Push là một phương thức rất hữu ích trong JavaScript, cho phép thêm phần tử vào cuối mảng mà không cần phải tạo mới mảng hoặc thay đổi kích thước của mảng hiện tại. Nó cũng giúp tăng tính tiện dụng, độc lập và dễ sử dụng. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng push chỉ hoạt động với mảng chức năng và cần thực hiện các bước kiểm tra trước khi sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now