Rate this post

Khi hai hoặc nhiều process hợp tác với nhau, thứ tự thực hiện của chúng phải được duy trì nếu không có thể có xung đột trong process thực hiện của chúng và có thể tạo ra các đầu ra không phù hợp.

Quy trình hợp tác là quy trình có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện quy trình khác hoặc có thể bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện quy trình khác. Các quy trình như vậy cần phải được đồng bộ hóa để có thể đảm bảo thứ tự thực thi của chúng.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về Process Synchronization

Process Synchronization (đồng bộ tiến trình) là khái niệm quan trọng trong hệ điều hành, liên quan đến việc quản lý và điều chỉnh các tiến trình (process) đồng thời hoạt động trong môi trường đa nhiệm. Mục tiêu của Process Synchronization là đảm bảo tính nhất quán và an toàn trong việc truy cập và sử dụng các tài nguyên chung giữa các tiến trình.

Khi có nhiều tiến trình chạy đồng thời và cùng truy cập vào các tài nguyên chung như bộ nhớ, tệp tin, hoặc thiết bị, các vấn đề như race condition, deadlock và starvation có thể xảy ra. Đồng bộ tiến trình giải quyết các vấn đề này bằng cách đảm bảo chỉ một tiến trình được phép truy cập và sử dụng tài nguyên chung tại một thời điểm.

Có nhiều phương pháp và cơ chế để thực hiện quá trình đồng bộ tiến trình, bao gồm:

 1. Mutual Exclusion (Đảm bảo độc quyền): Sử dụng các biện pháp như locks, mutex, hoặc semaphores để đảm bảo chỉ một tiến trình có thể thực hiện một khối mã cụ thể tại một thời điểm.
 2. Semaphores: Dùng để quản lý quyền truy cập vào tài nguyên chung. Có thể sử dụng semaphores nhị phân (binary semaphores) hoặc semaphores đếm (counting semaphores) để đồng bộ tiến trình.
 3. Monitors: Cung cấp các phương thức và biến trạng thái để đảm bảo sự đồng bộ giữa các tiến trình khi truy cập vào tài nguyên chung. Monitors đảm bảo rằng chỉ một tiến trình được phép truy cập vào monitor tại một thời điểm.
 4. Locks và Conditions: Sử dụng các khóa (locks) để đảm bảo quyền truy cập độc quyền vào các tài nguyên chung, cùng với các điều kiện (conditions) để kiểm soát việc chờ đợi và phân phối tài nguyên.

Quá trình đồng bộ tiến trình không chỉ giúp tránh các vấn đề xung đột và không nhất quán, mà còn đảm bảo tính an toàn và hiệu suất trong hệ thống đa nhiệm. Tuy nhiên, quá trình đồng bộ tiến trình cũng có thể gây thêm chi phí về hiệu năng do tăng độ phức tạp của quá trình đồng bộ và tiêu thụ thời gian chờ đợi.

Các vấn đề về Process Synchronization

Có ba vấn đề chính liên quan đến quá trình đồng bộ tiến trình (Process Synchronization):

 1. Race Condition (Tình trạng cạnh tranh): Race Condition xảy ra khi hai hoặc nhiều tiến trình cùng truy cập và thay đổi các tài nguyên chung mà không được đồng bộ. Kết quả có thể không đoán trước được và không nhất quán. Điều này có thể dẫn đến lỗi và kết quả không mong muốn.
 2. Deadlock (Khóa hệ thống): Deadlock là tình trạng mà hai hoặc nhiều tiến trình bị kẹt trong một trạng thái chờ đợi lẫn nhau vô hạn. Mỗi tiến trình đang chờ tài nguyên mà tiến trình khác đang sở hữu. Deadlock gây ra tình trạng treo hoặc đứng cứng của hệ thống.
 3. Starvation (Bị chặn tài nguyên): Starvation xảy ra khi một tiến trình không thể tiếp tục thực hiện vì không nhận được quyền truy cập vào tài nguyên chung. Một số tiến trình khác có thể chiếm giữ tài nguyên mãi mãi hoặc ưu tiên cao hơn, dẫn đến tình trạng ưu tiên bị chặn.

Các vấn đề này có thể gây ra sự không ổn định và không đáng tin cậy trong quá trình thực thi của hệ thống đa nhiệm. Quá trình đồng bộ tiến trình được sử dụng để giải quyết và tránh những vấn đề này bằng cách đảm bảo tính nhất quán, an toàn và hiệu quả trong truy cập và sử dụng tài nguyên chung.

Xem thêm Child Process trong Node.js

Các phương pháp và cơ chế Process Synchronization

Có nhiều phương pháp và cơ chế để thực hiện quá trình đồng bộ tiến trình (Process Synchronization) trong hệ điều hành. Dưới đây là một số phương pháp và cơ chế phổ biến:

 1. Mutual Exclusion (Đảm bảo độc quyền):
  • Locks: Sử dụng locks (khóa) để đảm bảo chỉ một tiến trình có quyền truy cập vào một tài nguyên chung tại một thời điểm. Tiến trình khác phải chờ đợi cho đến khi lock được giải phóng.
  • Mutex (Mutual Exclusion): Mutex là một biến đồng bộ, chỉ một tiến trình có thể sở hữu mutex tại một thời điểm. Nếu một tiến trình đã sở hữu mutex, các tiến trình khác phải chờ đợi.
 2. Semaphores (Đồng bộ theo hình thức thông báo):
  • Binary Semaphores: Sử dụng binary semaphores (cờ hiệu) để quản lý quyền truy cập vào tài nguyên chung. Giá trị của binary semaphore chỉ có thể là 0 hoặc 1. Tiến trình có thể chờ hoặc thông báo với binary semaphore.
  • Counting Semaphores: Sử dụng counting semaphores (cờ hiệu đếm) để đồng bộ tiến trình. Giá trị của counting semaphore có thể lớn hơn 1 và được tăng hoặc giảm bởi tiến trình.
 3. Monitors:
  • Monitors cung cấp một cơ chế trừu tượng cho quá trình đồng bộ hóa. Chỉ một tiến trình có thể thực hiện một phương thức của monitor tại một thời điểm. Monitors cũng có thể chứa các biến trạng thái để quản lý quyền truy cập vào tài nguyên.
 4. Locks và Conditions:
  • Locks được sử dụng để đảm bảo quyền truy cập độc quyền vào các tài nguyên chung. Tiến trình khác phải chờ đợi cho đến khi lock được giải phóng.
  • Conditions được sử dụng để kiểm soát việc chờ đợi và phân phối tài nguyên. Tiến trình có thể chờ hoặc gửi thông báo đến condition để tiếp tục thực hiện.

Các phương pháp và cơ chế trên đều có mục tiêu chung là đảm bảo tính nhất quán, an toàn và hiệu quả trong quá trình truy cập và sử dụng tài nguyên chung trong môi trường đa nhiệm. Cách sử dụng mỗi phương pháp và cơ chế phụ thuộc vào yêu cầu và đặc điểm của ứng dụng và hệ thống cụ thể.

Ưu điểm và hạn chế của Process Synchronization

Ưu điểm của Process Synchronization:

 1. Tính nhất quán: Quá trình đồng bộ tiến trình đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu và tài nguyên chung trong môi trường đa nhiệm. Điều này đảm bảo rằng các tiến trình hoạt động đúng theo kết quả mong đợi và giúp tránh lỗi không nhất quán.
 2. Tính an toàn: Process Synchronization giúp tránh các vấn đề như race condition, deadlock và starvation, từ đó đảm bảo an toàn cho hệ thống. Việc đồng bộ tiến trình đảm bảo rằng các tiến trình truy cập và sử dụng tài nguyên chung theo cách an toàn và hợp lý.
 3. Hiệu suất tốt: Mặc dù quá trình đồng bộ tiến trình có thể tăng độ phức tạp và chi phí thời gian, nhưng nó cũng giúp tăng hiệu suất và sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả. Bằng cách đảm bảo chỉ có một tiến trình được phép truy cập vào tài nguyên chung tại một thời điểm, tránh được các xung đột và lãng phí tài nguyên.

Hạn chế của Process Synchronization:

 1. Overhead (Ngốn tài nguyên): Quá trình đồng bộ tiến trình có thể tạo ra overhead trong hệ thống. Việc sử dụng locks, semaphores, hay monitors yêu cầu thêm tài nguyên bộ nhớ và thời gian thực thi. Điều này có thể làm giảm hiệu suất của hệ thống, đặc biệt khi có nhiều tiến trình cần đồng bộ cùng một lúc.
 2. Deadlock (Khóa hệ thống): Sử dụng không đúng các phương pháp và cơ chế đồng bộ tiến trình có thể gây ra tình trạng deadlock, khi các tiến trình bị kẹt vì chờ đợi tài nguyên mà không được giải phóng. Deadlock gây ra tình trạng treo hoặc đứng cứng của hệ thống.
 3. Starvation (Bị chặn tài nguyên): Trong quá trình đồng bộ tiến trình, một số tiến trình có thể bị chặn và không nhận được quyền truy cập vào tài nguyên chung. Điều này có thể gây ra tình trạng starvation, khi một số tiến trình không thể tiếp tục thực hiện.

Để đảm bảo hiệu quả và tránh các hạn chế, việc thiết kế và triển khai quá trình đồng bộ tiến trình cần được xem xét cẩn thận, và các phương pháp và cơ chế phù hợp cần được áp dụng.

Xem thêm Subprocess trong Python

Ví dụ minh họa Process Synchronization

Dưới đây là một ví dụ minh họa về quá trình đồng bộ tiến trình (Process Synchronization) sử dụng locks trong C++:

#include <iostream>
#include <thread>
#include <mutex>

std::mutex mtx; // Khởi tạo lock

int counter = 0;

void incrementCounter() {
  for (int i = 0; i < 100000; i++) {
    std::lock_guard<std::mutex> lock(mtx); // Lock để đảm bảo độc quyền truy cập vào biến counter
    counter++;
  }
}

int main() {
  std::thread t1(incrementCounter);
  std::thread t2(incrementCounter);

  t1.join();
  t2.join();

  std::cout << "Counter: " << counter << std::endl;

  return 0;
}

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng một biến mutex (mtx) để tạo ra một lock. Hai tiến trình được tạo ra (t1 và t2) sẽ thực hiện công việc tăng biến counter lên 100.000 lần mỗi tiến trình. Mỗi khi tiến trình muốn tăng giá trị của biến counter, nó phải khóa lock bằng cách sử dụng std::lock_guard để đảm bảo rằng chỉ một tiến trình có quyền truy cập vào biến counter tại một thời điểm.

Kết quả cuối cùng sẽ cho thấy giá trị của biến counter sau khi hai tiến trình đã hoàn thành công việc của mình. Mặc dù hai tiến trình cùng thực hiện công việc tăng biến counter, nhưng sử dụng lock đảm bảo rằng các thao tác được thực hiện một cách an toàn và đúng đắn, tránh race condition và đảm bảo tính nhất quán của kết quả.

Lưu ý rằng việc sử dụng locks có thể tạo ra một chút overhead và ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống. Tuy nhiên, nó là một cách đáng tin cậy để đảm bảo đồng bộ tiến trình và tránh các vấn đề liên quan đến race condition.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now