Rate this post

Procedure trong SQL là một đoạn mã định nghĩa trong SQL, được sử dụng để thực hiện một tác vụ hoặc tập hợp các tác vụ liên quan đến cơ sở dữ liệu. Nó giúp tối ưu hóa tốc độ và hiệu suất của các tác vụ liên quan đến dữ liệu, và giúp tổ chức lại các tác vụ thành một đoạn mã tái sử dụng.

Các bài viết liên quan:

Khi nào sử dụng procedure trong sql

Procedure trong SQL được sử dụng khi cần thực hiện một quy trình hoặc tác vụ chuyển giao trên cơ sở dữ liệu một cách tự động, mỗi khi cần. Ví dụ, khi cần thực hiện một chuỗi các câu lệnh SQL liên tục hoặc khi cần gọi một tác vụ từ nhiều chương trình khác nhau, bạn có thể sử dụng Procedure.

Cú pháp của procedure trong sql

Cú pháp của Procedure trong SQL như sau:

CREATE PROCEDURE procedure_name
(
  @parameter1 data_type,
  @parameter2 data_type,
  ...
)
AS
BEGIN
  -- body of the procedure
  ...
END

Trong đó:

 • procedure_name là tên của procedure.
 • @parameter1, @parameter2, … là các tham số truyền vào cho procedure, mỗi tham số bao gồm tên và kiểu dữ liệu.
 • Thân của procedure được viết trong BEGINEND. Nó chứa các lệnh SQL như SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, … để thực thi tác vụ cần thiết.

Ví dụ về procedure trong sql

Trong SQL, một procedure là một đoạn mã tập trung được lưu trữ và gọi bất kỳ lúc nào cần thiết. Chúng ta có thể sử dụng procedure để thực hiện các tác vụ phức tạp như xử lý dữ liệu, tính toán và thực hiện các tác vụ truy vấn.

Ví dụ:

CREATE PROCEDURE GetTotalSales (@startdate date, @enddate date)
AS
BEGIN
  SELECT SUM(Amount)
  FROM Sales
  WHERE SaleDate BETWEEN @startdate AND @enddate;
END

Trong ví dụ trên, chúng ta đang tạo một procedure tên là GetTotalSales với 2 tham số @startdate@enddate. Procedure sẽ truy vấn dữ liệu từ bảng Sales và tính tổng số tiền bán hàng trong khoảng thời gian từ @startdate đến @enddate. Chúng ta có thể gọi procedure này bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng câu lệnh EXEC hoặc EXECUTE và truyền tham số tương ứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now