Rate this post

Priority queue là một cấu trúc dữ liệu trong lập trình máy tính được sử dụng để lưu trữ các phần tử trong một trật tự nhất định, nơi mỗi phần tử được gán một mức độ ưu tiên. Trong một priority queue, phần tử có mức độ ưu tiên cao nhất sẽ được xử lý trước tiên, không phụ thuộc vào thứ tự mà chúng được thêm vào hàng đợi. Điều này khác biệt rõ rệt so với hàng đợi FIFO (First In, First Out) thông thường, nơi phần tử được thêm vào đầu tiên sẽ được lấy ra đầu tiên.

Priority queue thường được triển khai sử dụng cấu trúc dữ liệu heap, một loại cây nhị phân đặc biệt, để cho phép truy cập nhanh đến phần tử có mức độ ưu tiên cao nhất. Khi một phần tử mới được thêm vào, nó sẽ được đặt ở vị trí thích hợp trong heap dựa trên mức độ ưu tiên của nó, đảm bảo rằng phần tử có mức độ ưu tiên cao nhất luôn có thể được truy cập nhanh chóng thông qua thao tác “peek” hoặc “pop”.

Sự Khác Biệt Giữa Priority Queue và Queue Thông Thường

Sự khác biệt cơ bản giữa priority queue và các hàng đợi thông thường nằm ở cách các phần tử được lấy ra từ hàng đợi:

 • Priority Queue: Phần tử được lấy ra dựa trên mức độ ưu tiên cao nhất. Điều này có nghĩa là phần tử có mức độ ưu tiên cao nhất trong hàng đợi sẽ luôn được lấy ra trước, bất kể thứ tự chúng được thêm vào.
 • Queue thông thường (FIFO): Phần tử được thêm vào đầu tiên sẽ được lấy ra đầu tiên. Đây là một cấu trúc dữ liệu lý tưởng cho các tình huống mà thứ tự các phần tử cần được bảo toàn, ví dụ như trong xử lý các yêu cầu mạng hoặc hàng đợi in ấn.

Sự khác biệt này làm cho priority queue trở thành công cụ lý tưởng cho các ứng dụng cần xử lý các yêu cầu hoặc công việc dựa trên mức độ ưu tiên thay vì theo thứ tự chúng đến. Điều này bao gồm mọi thứ từ hệ thống lập lịch trong hệ điều hành đến xử lý giao dịch trong các ứng dụng tài chính, nơi mà thời gian phản hồi nhanh và hiệu quả xử lý là tối quan trọng.

Demo Priority Queue

Cách Thức Hoạt Động của Priority Queue

Priority queue trong C++ là một cấu trúc dữ liệu tối ưu cho việc quản lý các phần tử theo mức độ ưu tiên thay vì theo thứ tự thời gian chúng được thêm vào. Điều này cho phép ứng dụng đạt được hiệu suất cao trong các tình huống mà việc xử lý nhanh các phần tử có mức ưu tiên cao là quan trọng.

Cơ Chế Hoạt Động của Priority Queue

Trong priority queue, mỗi phần tử được thêm vào hàng đợi kèm theo một giá trị ưu tiên. Khi các phần tử được lấy ra từ hàng đợi, phần tử có mức ưu tiên cao nhất sẽ được lấy ra đầu tiên, không phụ thuộc vào thời điểm nó được thêm vào hàng đợi. Điều này khác biệt so với cấu trúc hàng đợi FIFO truyền thống, nơi phần tử đầu tiên được thêm vào là phần tử đầu tiên được lấy ra.

Thuật Toán Đằng Sau Priority Queue: Heap Insertion và Removal

Priority queue thường được triển khai dưới dạng một heap, đặc biệt là binary heap. Heap là một cây nhị phân đặc biệt mà trong đó mỗi nút của cây là một phần tử trong hàng đợi. Có hai loại heap: max-heap, nơi giá trị của nút cha luôn lớn hơn hoặc bằng các nút con; và min-heap, nơi giá trị của nút cha luôn nhỏ hơn hoặc bằng các nút con.

Heap Insertion:
Khi một phần tử mới được thêm vào priority queue, nó sẽ được thêm vào cuối heap. Sau đó, để duy trì tính nhất quán của heap, thuật toán sẽ điều chỉnh vị trí của phần tử mới này bằng cách so sánh nó với cha mẹ của nó và hoán đổi chúng nếu cần (quá trình này được gọi là “sift up” hoặc “bubble up”). Quá trình này tiếp tục cho đến khi phần tử mới nằm ở vị trí đúng hoặc đã đến gốc của heap.

Heap Removal:
Khi loại bỏ một phần tử từ priority queue, phần tử ở đầu heap (có mức ưu tiên cao nhất trong max-heap, hoặc thấp nhất trong min-heap) sẽ được loại bỏ. Để duy trì tính nhất quán của heap sau khi loại bỏ phần tử, phần tử cuối cùng trong heap sẽ được di chuyển lên đầu. Sau đó, thuật toán sẽ điều chỉnh vị trí của phần tử này bằng cách so sánh nó với các nút con của nó và hoán đổi nếu cần (quá trình này được gọi là “sift down” hoặc “bubble down”). Quá trình này tiếp tục cho đến khi phần tử đó đến vị trí phù hợp trong heap.

Nhờ vào các thuật toán heap insertion và removal này, priority queue có thể cung cấp hiệu suất tối ưu cho các thao tác lấy ra và thêm vào với độ phức tạp thời gian là O(log n), nơi n là số lượng phần tử trong hàng đợi. Điều này làm cho priority queue trở thành một công cụ mạnh mẽ cho các ứng dụng cần xử lý dữ liệu ưu tiên như lập lịch tác vụ, quản lý tài nguyên, và hơn thế nữa.

Triển Khai Priority Queue trong C++

Priority queue trong C++ là một phần của Standard Template Library (STL) và được cung cấp thông qua thư viện <queue>. Class priority_queue trong STL cho phép lập trình viên lưu trữ dữ liệu trong một cấu trúc dữ liệu tự động sắp xếp mà trong đó các phần tử có thể được truy xuất theo mức độ ưu tiên.

Giới Thiệu về Thư Viện <queue> và Class priority_queue

Thư viện <queue> bao gồm các container adapter cung cấp các chức năng hàng đợi. Trong đó, priority_queue là một adapter tạo ra một hàng đợi ưu tiên, nơi các phần tử được thêm vào dựa trên một tiêu chí ưu tiên cụ thể, được xác định thông qua một hàm so sánh.

Khai Báo và Sử Dụng priority_queue

Khai báo cơ bản:

#include <queue>

int main() {
  // Khai báo một priority queue mặc định
  // Các phần tử lớn nhất sẽ ở trên đầu
  std::priority_queue<int> pq;
}

Trong khai báo mặc định này, priority_queue sử dụng std::less<T> làm hàm so sánh, điều này nghĩa là phần tử lớn nhất sẽ được ưu tiên xử lý trước tiên.

Tùy chỉnh thứ tự ưu tiên:
Bạn có thể tùy chỉnh thứ tự ưu tiên của priority_queue bằng cách cung cấp một hàm so sánh tùy chỉnh.

#include <queue>
#include <vector>
#include <functional>

int main() {
  // Khai báo một priority queue với thứ tự ưu tiên ngược lại
  // Các phần tử nhỏ nhất sẽ ở trên đầu
  std::priority_queue<int, std::vector<int>, std::greater<int>> minPq;
}

Trong ví dụ này, std::greater<int> được sử dụng để định nghĩa một hàng đợi ưu tiên ngược, nơi phần tử nhỏ nhất có ưu tiên cao nhất. Điều này hữu ích trong các tình huống mà bạn muốn xử lý các phần tử có giá trị thấp nhất trước.

Ví dụ Minh Họa Sử Dụng priority_queue

#include <iostream>
#include <queue>
#include <vector>
#include <functional>

int main() {
  std::priority_queue<int, std::vector<int>, std::greater<int>> pq;

  // Thêm các phần tử vào priority queue
  pq.push(10);
  pq.push(30);
  pq.push(20);
  pq.push(5);
  pq.push(1);

  // Truy xuất các phần tử từ priority queue
  std::cout << "Elements in priority queue:";
  while (!pq.empty()) {
    std::cout << ' ' << pq.top();
    pq.pop();
  }
  std::cout << '\n';

  return 0;
}

Trong ví dụ này, các phần tử được thêm vào priority_queue và sau đó được truy xuất theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, thể hiện rõ cách thức hoạt động và lợi ích của việc tùy chỉnh hàm so sánh trong priority_queue.

Thông qua việc sử dụng priority_queue, các nhà phát triển có thể hiệu quả hơn trong việc quản lý các tác vụ dựa trên mức độ ưu tiên, tối ưu hóa các ứng dụng trong việc xử lý dữ liệu theo thứ tự mong muốn.

Ví dụ sử dụng priority queue c++

Priority queue là một công cụ mạnh mẽ trong C++ cho phép lập trình viên quản lý một tập hợp các phần tử với các mức ưu tiên khác nhau, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng như quản lý tác vụ, lập lịch và xử lý sự kiện. Dưới đây là các ví dụ minh họa về cách sử dụng priority_queue trong các tình huống thực tế khác nhau.

Ví dụ 1: Quản lý Tác Vụ với Mức Độ Ưu Tiên Khác Nhau

Giả sử bạn cần quản lý một loạt các tác vụ trong một hệ thống lập lịch, nơi các tác vụ quan trọng hơn phải được xử lý trước.

#include <iostream>
#include <queue>
#include <vector>
#include <functional>

struct Task {
  int id;
  int priority;

  // So sánh ưu tiên cho priority queue
  bool operator<(const Task& other) const {
    return priority < other.priority; // Đảo ngược để ưu tiên cao hơn ở đầu
  }
};

int main() {
  std::priority_queue<Task> tasks;

  // Thêm các tác vụ
  tasks.push(Task{1, 5}); // Mức độ ưu tiên thấp
  tasks.push(Task{2, 10}); // Mức độ ưu tiên cao
  tasks.push(Task{3, 1}); // Mức độ ưu tiên thấp nhất

  // Xử lý các tác vụ
  while (!tasks.empty()) {
    Task task = tasks.top();
    tasks.pop();
    std::cout << "Processing task " << task.id << " with priority " << task.priority << std::endl;
  }

  return 0;
}

Trong ví dụ này, mỗi tác vụ có một ID và mức độ ưu tiên. Các tác vụ được xử lý theo thứ tự ưu tiên, với các tác vụ quan trọng hơn được xử lý trước.

Ví dụ 2: Tạo Priority Queue để Sắp Xếp Phần Tử Theo Ưu Tiên Tăng Dần

Trong trường hợp bạn muốn các phần tử có mức độ ưu tiên thấp được xử lý trước, bạn có thể sử dụng một hàm so sánh tùy chỉnh.

#include <iostream>
#include <queue>
#include <vector>
#include <functional>

int main() {
  // Định nghĩa priority queue với thứ tự ưu tiên ngược lại
  std::priority_queue<int, std::vector<int>, std::greater<int>> queue;

  // Thêm các phần tử
  queue.push(5);
  queue.push(1);
  queue.push(10);

  // Lấy các phần tử từ queue
  while (!queue.empty()) {
    std::cout << "Processing element with priority: " << queue.top() << std::endl;
    queue.pop();
  }

  return 0;
}

Trong ví dụ này, priority_queue được sử dụng với hàm so sánh std::greater<>, điều này khiến các phần tử với ưu tiên thấp hơn (số nhỏ hơn) được xử lý trước. Đây là một kỹ thuật hữu ích trong các tình huống như quản lý hàng đợi khách hàng, nơi khách hàng đợi lâu nhất được phục vụ trước.

Các ví dụ này cho thấy cách priority_queue có thể được tùy biến và sử dụng trong các bối cảnh thực tế để quản lý dữ liệu theo ưu tiên, cung cấp một công cụ mạnh mẽ cho các nhà phát triển phần mềm trong việc triển khai các giải pháp hiệu quả và hiệu suất cao.

Thao Tác Cơ Bản với Priority Queue

Trong C++, priority_queue là một container adapter được thiết kế để cung cấp quyền truy cập ưu tiên tới phần tử cao nhất trong một nhóm các phần tử. Để tương tác với dữ liệu bên trong priority_queue, có ba thao tác cơ bản mà lập trình viên cần biết là push(), pop(), và top(). Mỗi thao tác này có ảnh hưởng nhất định đến cấu trúc dữ liệu của priority_queue, đặc biệt là cách các phần tử được tổ chức và quản lý trong nội bộ container.

Thao Tác push()

Mô tả: Thao tác push() được sử dụng để thêm một phần tử mới vào priority_queue. Phần tử được thêm vào dựa trên mức độ ưu tiên của nó.

Ảnh hưởng: Khi một phần tử được thêm vào, priority_queue sẽ tự động sắp xếp lại để đảm bảo phần tử có ưu tiên cao nhất luôn nằm ở đầu queue. Điều này được thực hiện thông qua quá trình “sift-up” trong cấu trúc dữ liệu heap, nơi phần tử mới được so sánh và hoán đổi với phần tử cha của nó trong heap, cho đến khi tất cả các điều kiện ưu tiên được thỏa mãn.

Thao Tác pop()

Mô tả: pop() được sử dụng để loại bỏ phần tử ở đầu priority_queue, tức là phần tử với ưu tiên cao nhất.

Ảnh hưởng: Khi phần tử này được loại bỏ, priority_queue cần phải duy trì tính toàn vẹn của cấu trúc heap. Điều này được thực hiện thông qua quá trình “sift-down”, nơi phần tử cuối cùng trong heap được di chuyển lên đầu, sau đó nó được so sánh và có thể được hoán đổi với các phần tử con của nó cho đến khi heap lại trở nên ổn định.

Thao Tác top()

Mô tả: Thao tác top() cho phép truy cập vào phần tử ở đầu của priority_queue, tức là phần tử có ưu tiên cao nhất, mà không loại bỏ nó khỏi queue.

Ảnh hưởng: Thao tác top() không thay đổi cấu trúc của priority_queue. Nó chỉ cung cấp một phương thức để xem phần tử mà không làm thay đổi trạng thái nội bộ của hàng đợi.

#include <iostream>
#include <queue>

int main() {
  std::priority_queue<int> pq;

  // Thêm các phần tử vào priority_queue
  pq.push(10);
  pq.push(20);
  pq.push(15);

  // Xem phần tử đầu tiên
  std::cout << "Element at top: " << pq.top() << std::endl; // Output: 20

  // Xóa phần tử đầu tiên
  pq.pop();

  // Xem phần tử đầu tiên sau khi xóa
  std::cout << "Element at top after pop: " << pq.top() << std::endl; // Output: 15

  return 0;
}

Thông qua việc sử dụng các thao tác này, priority_queue trong C++ cung cấp một cách hiệu quả để quản lý một tập hợp các phần tử theo thứ tự ưu tiên, làm cho nó trở thành công cụ lý tưởng cho các tác vụ

Các Vấn Đề Thường Gặp và Cách Giải Quyết

Sử dụng priority_queue trong C++ mang lại nhiều lợi ích nhờ khả năng quản lý dữ liệu dựa trên ưu tiên, tuy nhiên cũng có thể gặp phải một số thách thức liên quan đến quản lý bộ nhớ và hiệu suất. Dưới đây là một số vấn đề phổ biến và các giải pháp để tối ưu hóa hiệu suất của priority_queue trong các ứng dụng thực tế.

Các Vấn Đề Phổ Biến

 1. Quản lý Bộ Nhớ: priority_queue trong C++ mặc định sử dụng một container vector để lưu trữ các phần tử. Vector có thể dẫn đến việc phân bổ bộ nhớ không hiệu quả khi nó mở rộng kích thước, bởi mỗi lần vector cạn kiệt dung lượng, nó sẽ phải cấp phát một mảng mới lớn hơn và sao chép các phần tử sang vị trí mới.
 2. Hiệu Suất: Các thao tác trên priority_queue như push()pop() đòi hỏi phải duy trì tính toàn vẹn của heap, điều này có độ phức tạp là O(log n). Trong các ứng dụng yêu cầu hiệu suất cao với lượng dữ liệu lớn, việc thường xuyên cập nhật priority_queue có thể làm giảm hiệu suất chung của ứng dụng.

Mẹo và Kỹ Thuật để Tối Ưu Hóa Hiệu Suất

 1. Sử Dụng reserve() Đối Với Container Cơ Sở: Để tránh các phân bổ bộ nhớ không cần thiết và sao chép dữ liệu, sử dụng phương thức reserve() trên vector cơ sở của priority_queue (nếu có quyền truy cập thông qua một lớp wrapper hoặc mở rộng) để cấp phát đủ không gian từ đầu. Điều này giúp giảm thiểu việc phân bổ lại bộ nhớ.
 2. Optimize Heap Operations: Khi sử dụng custom comparators, đảm bảo rằng các hàm so sánh là hiệu quả về mặt tính toán. Các hàm so sánh phức tạp có thể làm chậm đáng kể tốc độ của các thao tác push()pop().
 3. Chọn Lựa Container Phù Hợp: Trong khi vector là lựa chọn mặc định, trong một số trường hợp, bạn có thể sử dụng một container khác như deque làm cơ sở cho priority_queue để tận dụng ưu điểm của việc thêm và xóa phần tử ở cả hai đầu nếu điều này phù hợp với yêu cầu của ứng dụng.
 4. Tránh Sử Dụng Priority Queue Khi Không Cần Thiết: Trong một số tình huống, việc sử dụng các cấu trúc dữ liệu đơn giản hơn như sorted arrays có thể cung cấp hiệu suất tốt hơn khi kích thước dữ liệu không quá lớn và thường xuyên cần truy cập tuần tự.
 5. Phân Tích Hiệu Suất: Sử dụng các công cụ phân tích hiệu suất để xác định cổ chai trong sử dụng priority_queue và điều chỉnh cách sử dụng hoặc cấu trúc dữ liệu phù hợp.

Bằng cách hiểu và áp dụng những mẹo này, các nhà phát triển có thể tận dụng tối đa khả năng của priority_queue trong C++ để đạt được hiệu suất tối ưu trong các ứng dụng của họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now