Rate this post

Trong Java, printf là một phương thức của lớp PrintStream và Formatter, nó cho phép bạn in ra một chuỗi theo một định dạng nhất định. Nó có thể in ra các giá trị của các kiểu dữ liệu cơ bản và đối tượng, và có thể chứa các specifier định dạng như %d, %s, %f để định dạng giá trị in ra.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ:

System.out.printf("Hello %s, your age is %d", "John", 25);

sẽ in ra “Hello John, your age is 25”

printf có thể sử dụng trong các trường hợp in ra định dạng thông tin chi tiết, cần in ra định dạng theo yêu cầu, hoặc in ra định dạng theo một tiêu chuẩn nhất định, ví dụ như in ra tiền tệ, in ra ngày tháng theo định dạng, v.v.

Ví dụ khác:

double price = 12.34;
System.out.printf("The price is $%.2f", price);

sẽ in ra “The price is $12.34”

printf cũng có thể sử dụng với các lớp Formatter để in ra định dạng vào một luồng khác nhau, ví dụ như File, String, v.v.

Formatter formatter = new Formatter();
formatter.format("Hello %s, your age is %d", "John", 25);
System.out.println(formatter.toString());

Cách sử dụng printf có thể tùy chỉnh và mở rộng theo yêu cầu của bạn.

Một vài ví dụ printf trong java

  1. In ra ngày tháng:
Date date = new Date();
System.out.printf("Today is %1$tm/%1$td/%1$tY", date);
  1. In ra giá trị số với hai chữ số thập phân:
double value = 12.34567;
System.out.printf("Value: %.2f", value);
  1. In ra chuỗi với chiều rộng cố định:
String name = "John Smith";
System.out.printf("Name: %20s", name);
  1. In ra số nguyên với các chữ số đầy đủ:
int number = 123;
System.out.printf("Number: %03d", number);
  1. In ra giá trị tiền tệ:
double price = 12.34;
System.out.printf("Price: $%.2f", price);

Các ví dụ trên chỉ là một số ví dụ về cách sử dụng printf trong Java, bạn có thể tùy chỉnh và mở rộng theo nhu cầu của mình.

  1. In ra thời gian theo định dạng:
Date time = new Date();
System.out.printf("Time: %1$tH:%1$tM:%1$tS", time);
  1. In ra số với các chữ số phải là dấu + hoặc –
int num = -123;
System.out.printf("Number: %+d", num);
  1. In ra giá trị số với dấu phẩy để phân cách hàng nghìn
long bigNum = 1234567890;
System.out.printf("Big Number: %,d", bigNum);
  1. In ra giá trị số với các chữ số sau dấu phẩy theo yêu cầu
float pi = 3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679;
System.out.printf("Pi: %.10f", pi);
  1. In ra chuỗi với định dạng chữ hoa hoặc chữ thường
String text = "Hello World";
System.out.printf("Text: %s, UPPER TEXT: %S", text, text);

Các ví dụ trên chỉ là một số ví dụ về cách sử dụng printf trong Java, bạn có thể tùy chỉnh và mở rộng theo nhu cầu của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now