Rate this post

Trong Java, printf là một phương thức của lớp PrintStream và Formatter, nó cho phép bạn in ra một chuỗi theo một định dạng nhất định. Nó có thể in ra các giá trị của các kiểu dữ liệu cơ bản và đối tượng, và có thể chứa các specifier định dạng như %d, %s, %f để định dạng giá trị in ra.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về Printf trong Java

Printf trong Java là một phương thức dùng để định dạng và hiển thị dữ liệu trên màn hình dựa trên các đặc tả được xác định trước. Nó cho phép bạn tạo ra các chuỗi đầu ra được định dạng theo cách mong muốn, bao gồm việc chèn các giá trị biến vào trong chuỗi.

Phương thức printf() được lấy từ ngôn ngữ lập trình C và được Java hỗ trợ như một phần của gói java.util. Nó có thể được sử dụng để hiển thị các loại dữ liệu khác nhau như chuỗi, số nguyên, số thực, ký tự, thời gian, ngày tháng và nhiều hơn nữa.

Xem thêm Loại bỏ dấu và ký tự đặc biệt trong String của python

Printf trong Java sử dụng các đặc tả để xác định cách định dạng và hiển thị dữ liệu. Các đặc tả được ký hiệu bằng dấu phần trăm (%) và được theo sau bởi một ký tự xác định loại dữ liệu cần hiển thị.

Dưới đây là một số loại đặc tả phổ biến trong Printf của Java:

 • %s: định dạng hiển thị cho chuỗi
 • %d: định dạng hiển thị cho số nguyên
 • %f: định dạng hiển thị cho số thực
 • %c: định dạng hiển thị cho ký tự
 • %t: định dạng hiển thị cho thời gian và ngày tháng

Ví dụ sử dụng Printf trong Java:

String name = "John";
int age = 25;
double height = 1.75;

System.out.printf("My name is %s, I am %d years old, and my height is %.2f meters.", name, age, height);

Kết quả:

My name is John, I am 25 years old, and my height is 1.75 meters.

Printf trong Java cung cấp khả năng linh hoạt và tiện ích trong việc định dạng và hiển thị dữ liệu. Nó giúp làm cho mã nguồn dễ đọc hơn và tăng tính tương tác của ứng dụng với người dùng.

Ví dụ:

System.out.printf("Hello %s, your age is %d", "John", 25);

sẽ in ra “Hello John, your age is 25”

printf có thể sử dụng trong các trường hợp in ra định dạng thông tin chi tiết, cần in ra định dạng theo yêu cầu, hoặc in ra định dạng theo một tiêu chuẩn nhất định, ví dụ như in ra tiền tệ, in ra ngày tháng theo định dạng, v.v.

Ví dụ khác:

double price = 12.34;
System.out.printf("The price is $%.2f", price);

sẽ in ra “The price is $12.34”

printf cũng có thể sử dụng với các lớp Formatter để in ra định dạng vào một luồng khác nhau, ví dụ như File, String, v.v.

Formatter formatter = new Formatter();
formatter.format("Hello %s, your age is %d", "John", 25);
System.out.println(formatter.toString());

Cách sử dụng printf có thể tùy chỉnh và mở rộng theo yêu cầu của bạn.

Xem thêm endl trong c++

Cú pháp và các đặc tả trong Printf

Cú pháp của phương thức printf() trong Java như sau:

System.out.printf(format, arg1, arg2, ...);

Trong đó:

 • format là một chuỗi định dạng chứa các đặc tả và văn bản bổ sung.
 • arg1, arg2, … là các đối số được chèn vào trong chuỗi định dạng theo thứ tự.

Các đặc tả được sử dụng trong chuỗi định dạng để xác định cách định dạng và hiển thị dữ liệu. Dưới đây là một số đặc tả phổ biến:

 • %s: Đặc tả cho chuỗi (String).
 • %d: Đặc tả cho số nguyên (Integer).
 • %f: Đặc tả cho số thực (Floating-point).
 • %c: Đặc tả cho ký tự (Character).
 • %b: Đặc tả cho giá trị boolean.
 • %t: Đặc tả cho thời gian và ngày tháng.

Các đặc tả có thể đi kèm với các lựa chọn định dạng để xác định các thuộc tính như chiều rộng, độ chính xác, cách hiển thị dấu và các quy tắc căn lề. Dưới đây là một số lựa chọn định dạng phổ biến:

 • %[flags][width][.precision]specifier
 • Flags:
  • -: Căn lề trái.
  • +: Hiển thị dấu (+/-) cho số.
  • 0: Điền số 0 vào các vị trí trống.
  • (khoảng trắng): Hiển thị dấu khoảng trắng nếu số dương.
 • Width: Số ký tự tối thiểu cho đầu ra.
 • Precision: Số chữ số thập phân (cho số thực) hoặc số ký tự tối đa (cho chuỗi).
 • Specifier: Đặc tả kiểu dữ liệu.

Ví dụ:

String name = "Alice";
int age = 25;
double height = 1.75;

System.out.printf("My name is %s, I am %d years old, and my height is %.2f meters.", name, age, height);

Kết quả:

My name is Alice, I am 25 years old, and my height is 1.75 meters.

Trong ví dụ trên, %s được sử dụng để định dạng chuỗi, %d để định dạng số nguyên và %.2f để định dạng số thực với độ chính xác là 2 chữ số thập phân.

Xem thêm 100+ bài tập Java

Ghi chú và lưu ý Printf trong Java

Khi sử dụng phương thức printf() trong Java, dưới đây là một số ghi chú và lưu ý quan trọng:

 1. Cú pháp định dạng: Chuỗi định dạng phải tuân theo cú pháp chính xác và đúng thứ tự các đặc tả và đối số. Nếu không tuân theo cú pháp, sẽ xảy ra lỗi khi biên dịch hoặc thực thi chương trình.
 2. Số lượng đặc tả và đối số: Số lượng đặc tả phải khớp với số lượng đối số được chèn vào. Nếu không khớp, sẽ xảy ra lỗi.
 3. Kiểu dữ liệu phù hợp: Đảm bảo đặc tả của mỗi đối số phù hợp với kiểu dữ liệu tương ứng. Nếu không phù hợp, kết quả có thể không chính xác hoặc xảy ra lỗi.
 4. Định dạng số thực: Khi sử dụng đặc tả %f cho số thực, có thể sử dụng lựa chọn định dạng .precision để xác định số chữ số thập phân được hiển thị. Ví dụ: %.2f sẽ hiển thị số thực với 2 chữ số thập phân.
 5. Chèn ký tự %: Để hiển thị ký tự % trong chuỗi định dạng, bạn cần sử dụng %%.
 6. Định dạng thời gian và ngày tháng: Đặc tả %t được sử dụng để định dạng và hiển thị thời gian và ngày tháng. Cần sử dụng các chữ cái xác định định dạng như %tH (giờ), %tM (phút), %td (ngày) và nhiều hơn nữa.
 7. Các lựa chọn định dạng khác: Bạn có thể sử dụng các lựa chọn định dạng khác như căn lề, hiển thị dấu (+/-), điền số 0, hiển thị dấu khoảng trắng, và nhiều hơn nữa.
 8. Hiệu suất: Sử dụng phương thức printf() có thể làm giảm hiệu suất so với các phương thức khác như println(). Vì vậy, khi có thể, hãy xem xét việc sử dụng các phương thức khác để hiển thị dữ liệu.
 9. Lưu ý về định dạng trong các quốc gia khác nhau: Khi làm việc với định dạng số, thời gian hoặc ngày tháng, hãy lưu ý rằng các quốc gia khác nhau có thể sử dụng các quy tắc định dạng khác nhau. Điều này có thể ảnh hưởng đến cách dữ liệu được hiển thị.

Trên hết, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ cú pháp và cách sử dụng của phương thức printf() trong Java để tránh các lỗi và đảm bảo hiển thị đúng thông tin mong muốn trên màn hình.

Xem thêm Kiểm tra lỗ hổng bảo mật  Privilege Escalation

Một vài ví dụ printf trong java

 1. In ra ngày tháng:
Date date = new Date();
System.out.printf("Today is %1$tm/%1$td/%1$tY", date);
 1. In ra giá trị số với hai chữ số thập phân:
double value = 12.34567;
System.out.printf("Value: %.2f", value);
 1. In ra chuỗi với chiều rộng cố định:
String name = "John Smith";
System.out.printf("Name: %20s", name);
 1. In ra số nguyên với các chữ số đầy đủ:
int number = 123;
System.out.printf("Number: %03d", number);
 1. In ra giá trị tiền tệ:
double price = 12.34;
System.out.printf("Price: $%.2f", price);

Các ví dụ trên chỉ là một số ví dụ về cách sử dụng printf trong Java, bạn có thể tùy chỉnh và mở rộng theo nhu cầu của mình.

 1. In ra thời gian theo định dạng:
Date time = new Date();
System.out.printf("Time: %1$tH:%1$tM:%1$tS", time);
 1. In ra số với các chữ số phải là dấu + hoặc –
int num = -123;
System.out.printf("Number: %+d", num);
 1. In ra giá trị số với dấu phẩy để phân cách hàng nghìn
long bigNum = 1234567890;
System.out.printf("Big Number: %,d", bigNum);
 1. In ra giá trị số với các chữ số sau dấu phẩy theo yêu cầu
float pi = 3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679;
System.out.printf("Pi: %.10f", pi);
 1. In ra chuỗi với định dạng chữ hoa hoặc chữ thường
String text = "Hello World";
System.out.printf("Text: %s, UPPER TEXT: %S", text, text);

Các ví dụ trên chỉ là một số ví dụ về cách sử dụng printf trong Java, bạn có thể tùy chỉnh và mở rộng theo nhu cầu của mình.

Xem thêm Linear Recurrence Relations với hệ số không đổi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now