Rate this post

preg_replace() là một hàm trong PHP dùng để thay thế các ký tự hoặc chuỗi trong một chuỗi dựa trên một biểu thức chính quy (regular expression). Hàm này sử dụng biểu thức chính quy để tìm kiếm và thay thế các ký tự hoặc chuỗi trong chuỗi gốc.

Các bài viết liên quan:

Cú pháp của hàm:

preg_replace ( string $pattern , string $replacement , mixed $subject [, int $limit = -1 [, int &$count ]] ) : mixed

tại sao nên sử dụng preg_replace trong php ? 

 • Sử dụng preg_replace() có thể giúp cho việc thay thế chuỗi trong mã lệnh trở nên dễ dàng hơn và nhanh hơn so với sử dụng các hàm thay thế chuỗi khác.
 • Biểu thức chính quy cung cấp khả năng tìm kiếm và thay thế chuỗi một cách chính xác hơn, đặc biệt khi cần thay thế chuỗi theo một mẫu cụ thể.
 • preg_replace() có thể sử dụng để xóa các ký tự hoặc chuỗi không cần thiết trong mã lệnh, giúp cho mã lệnh trở nên rõ ràng hơn.
 • preg_replace() có thể sử dụng để chuyển đổi các ký tự hoặc chuỗi thành một định dạng khác, ví dụ chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường hoặc ngược lại.
 • preg_replace() có thể sử dụng để kiểm tra các chuỗi đầu vào trước đầu vào đó có hợp lệ hay không. Ví dụ, kiểm tra email, số điện thoại, tên tài khoản có đúng định dạng hay không.
 • preg_replace() có thể giúp bảo mật cho mã lệnh bằng cách loại bỏ các ký tự hoặc chuỗi không hợp lệ trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu hoặc hiển thị lên trang web.
 • preg_replace() có thể giúp tối ưu hóa mã lệnh bằng cách chuẩn hóa các chuỗi đầu vào, ví dụ chuẩn hóa khoảng trắng, chuyển đổi kí tự đặc biệt.

Với các lý do trên, sử dụng preg_replace() trong PHP là một cách hiệu quả để thực hiện các thao tác thay thế chuỗi, kiểm tra và chuẩn hóa chuỗi trong mã lệnh.

sử dụng preg_replace trong php như thế nào ? 

Sử dụng preg_replace() trong PHP là rất đơn giản, cú pháp của hàm là:

preg_replace(pattern, replacement, subject [, limit])

 • pattern là một biểu thức chính quy (regular expression) mô tả các ký tự hoặc chuỗi cần tìm kiếm và thay thế.
 • replacement là chuỗi hoặc một hàm callback để thay thế cho các ký tự hoặc chuỗi được tìm thấy.
 • subject là chuỗi trong đó cần tìm kiếm và thay thế.
 • limit (tùy chọn) là số lần thay thế tối đa.

Ví dụ:

$string = "Hello World!";

$result = preg_replace("/World/", "PHP", $string);

echo $result; // Output: Hello PHP!

Ví dụ trên sử dụng biểu thức chính quy “/World/” để tìm kiếm chuỗi “World” trong chuỗi $string, và thay thế bằng chuỗi “PHP”.

Các biểu thức chính quy có thể sử dụng các ký tự đại diện như ., *, +, ?, [ ], ^, $, { }, ( ), | để tìm kiếm và thay thế chuỗi một cách chính xác hơn.

Có thể sử dụng preg_replace_callback() để sử dụng hàm callback để thay thế chuỗi.

Ví dụ:

$string = "Hello World!";

$result = preg_replace_callback("/World/", function($match){ return strtoupper($match[0]); }, $string);

echo $result; // Output: Hello WORLD!

Trong ví dụ trên hàm callback sẽ chuyển chuỗi “World” thành chữ hoa.

Những lưu ý khi sử dụng preg_replace() cần chú ý đến chính xác biểu thức chính quy và cẩn thận trong việc thay thế chuỗi, đặc biệt khi sử dụng trong các ứng dụng web.

những lưu ý khi sử dụng preg_replace trong php 

 • Cẩn thận trong việc sử dụng biểu thức chính quy, chú ý đến các ký tự đại diện và nếu cần thiết sử dụng các ký tự escape để tránh lỗi.
 • Chú ý đến việc sử dụng limit để tránh trường hợp thay thế quá nhiều chuỗi khi không cần thiết.
 • Sử dụng preg_quote() để escape các ký tự đại diện trong chuỗi cần tìm kiếm.
 • Sử dụng preg_last_error() để kiểm tra lỗi khi sử dụng preg_replace().
 • Chú ý đến việc sử dụng `preg_replace()` trong các ứng dụng web, đặc biệt khi sử dụng trong việc xử lý dữ liệu đầu vào từ người dùng. Cần chú ý đến việc bảo mật và tránh các lỗ hổng bảo mật như SQL injection.
 • Nếu cần thay thế chuỗi trong một chuỗi lớn, sử dụng hàm str_replace() sẽ hiệu quả hơn so với preg_replace() vì nó không cần sử dụng biểu thức chính quy.
 • Chú ý đến việc sử dụng preg_replace() trên các chuỗi Unicode, cần sử dụng u flag để chỉ ra rằng biểu thức chính quy đang sử dụng Unicode.
 • Sử dụng preg_replace() chú ý đến việc thay thế chuỗi đúng và chính xác, tránh việc thay thế sai và gây ra lỗi trong mã lệnh.

ví dụ 

Ví dụ 1: Thay thế tất cả ký tự “a” trong một chuỗi bằng ký tự “b”

$string = "This is a simple example";

$result = preg_replace("/a/", "b", $string);

echo $result; // Output: This is b simple exbmple

Ví dụ 2: Thay thế tất cả các ký tự số trong một chuỗi bằng ký tự “#”

$string = "This string contains 1234 numbers";

$result = preg_replace("/[0-9]/", "#", $string);

echo $result; // Output: This string contbins #### numbers

Ví dụ 3: Kiểm tra xem một chuỗi có chứa địa chỉ email hợp lệ hay không

$string = "Please contact me at example@domain.com";

$result = preg_replace("/[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}/", "", $string);

if ($result === $string) {

    echo "Invalid email address";

} else {

    echo "Valid email address";

}

Ví dụ 4: Sử dụng hàm callback để thay thế chuỗi

$string = "Hello World!";

$result = preg_replace_callback("/World/", function($match){ return strtoupper($match[0]); }, $string);

echo $result; // Output: Hello WORLD!

Các ví dụ trên chỉ là một số trong những ví dụ cơ bản về cách sử dụng hàm preg_replace() trong PHP. Các bạn có thể tùy biến các biểu thức chính quy và replacement để sử dụng hàm này trong các trường

kết luận 

hàm preg_replace() trong PHP là một công cụ mạnh mẽ để thay thế chuỗi theo biểu thức chính quy. Nó có thể sử dụng để xử lý dữ liệu đầu vào người dùng, kiểm tra định dạng dữ liệu, chuyển đổi chuỗi, v.v. Tuy nhiên, cần chú ý đến việc thiết kế biểu thức chính quy để tránh lỗi và bảo mật cho ứng dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now