Rate this post

Trong MongoDB, phương thức sort () được sử dụng để sắp xếp các tài liệu collection. Phương thức này chấp nhận một tài liệu chứa danh sách các trường cùng với thứ tự sắp xếp của chúng.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về phương thức sort () trong MongoDB

Phương thức sort() trong MongoDB là một phương thức được sử dụng để sắp xếp dữ liệu trong cơ sở dữ liệu MongoDB theo một trật tự nhất định. Khi sử dụng phương thức sort(), bạn có thể sắp xếp các tài liệu trong một bộ sưu tập MongoDB dựa trên giá trị của một hoặc nhiều trường trong tài liệu đó.

Cú pháp cơ bản của phương thức sort() trong MongoDB như sau:

db.collection.find().sort({field: value})

Trong đó:

 • db.collection là tên của bộ sưu tập trong MongoDB.
 • find() là phương thức tìm kiếm các tài liệu trong bộ sưu tập.
 • sort() là phương thức sắp xếp dữ liệu.
 • field là tên trường mà bạn muốn sắp xếp.
 • value là giá trị của trường sắp xếp, có thể là 1 hoặc -1. 1 sắp xếp tăng dần và -1 sắp xếp giảm dần.

Bạn cũng có thể sắp xếp theo nhiều trường dữ liệu trong cùng một truy vấn bằng cách sử dụng nhiều cặp {field: value} trong phương thức sort().

Phương thức sort() trong MongoDB cung cấp linh hoạt và khả năng tùy chỉnh cao trong việc sắp xếp dữ liệu. Nó rất hữu ích khi bạn muốn hiển thị dữ liệu theo một trật tự cụ thể hoặc khi bạn cần thực hiện các tác vụ liên quan đến việc sắp xếp trong ứng dụng của mình.

Xem thêm Sắp xếp và tìm kiếm trong numpy

Thứ tự sắp xếp được chỉ định là 1 hoặc -1.

 • 1 được sử dụng để sắp xếp thứ tự tăng dần.
 • -1 được sử dụng để sắp xếp thứ tự giảm dần.

Cú pháp:

db.COLLECTION_NAME.find (). sort ({KEY: 1})

Hãy xem xét một ví dụ có tên bộ sưu tập là test.

Collection này có các trường sau bên trong nó.

[ 
 { 
  Course: "Java", 
  details: { Duration: "6 months", Trainer: "Sonoo Jaiswal" }, 
  Batch: [ { size: "Medium", qty: 25 } ], 
  category: "Programming Language" 
 }, 
 { 
  Course: ".Net", 
  details: { Duration: "6 months", Trainer: "Prashant Verma" }, 
  Batch: [ { size: "Small", qty: 5 }, { size: "Medium", qty: 10 }, ], 
  category: "Programming Language" 
 }, 
 { 
  Course: "Web Designing", 
  details: { Duration: "3 months", Trainer: "Rashmi Desai" }, 
  Batch: [ { size: "Small", qty: 5 }, { size: "Large", qty: 10 } ], 
  category: "Programming Language" 
 } 
]; 

Thực hiện truy vấn sau để hiển thị các tài liệu theo thứ tự giảm dần.

db.test.find (). sort ({"Course": - 1})

Điều này sẽ hiển thị các tài liệu theo thứ tự giảm dần.

Xem thêm Các thuật toán sắp xếp(sort)

Cú pháp và cách sử dụng sort () trong MongoDB

Cú pháp cơ bản của phương thức sort() trong MongoDB là:

db.collection.find().sort({field: value})

Trong đó:

 • db.collection là tên của bộ sưu tập MongoDB mà bạn muốn truy vấn.
 • find() là phương thức tìm kiếm các tài liệu trong bộ sưu tập.
 • sort() là phương thức sắp xếp dữ liệu.
 • {field: value} là cặp trường và giá trị để xác định cách sắp xếp dữ liệu. field là tên trường mà bạn muốn sắp xếp và value là giá trị 1 hoặc -1. Giá trị 1 sắp xếp tăng dần và -1 sắp xếp giảm dần.

Xem thêm merge sort trong c++ là gì

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng phương thức sort() trong MongoDB:

 1. Sắp xếp dữ liệu tăng dần theo một trường:
db.collection.find().sort({field: 1})
 1. Sắp xếp dữ liệu giảm dần theo một trường:
db.collection.find().sort({field: -1})
 1. Sắp xếp dữ liệu theo nhiều trường:
db.collection.find().sort({field1: 1, field2: -1})

Trong ví dụ thứ ba, dữ liệu sẽ được sắp xếp tăng dần theo field1, và nếu có các giá trị trùng nhau, nó sẽ được sắp xếp giảm dần theo field2.

Bạn cũng có thể kết hợp phương thức sort() với các phương thức tìm kiếm và lọc khác trong MongoDB để sắp xếp và truy vấn dữ liệu theo yêu cầu của bạn.

Lưu ý rằng phương thức sort() trong MongoDB sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ tự các tài liệu được trả về trong kết quả truy vấn của bạn.

Xem thêm Thuật toán Shell Sort là gì ?

Các ví dụ về sắp xếp dữ liệu trong MongoDB bằng sort ()

Dưới đây là một số ví dụ về cách sắp xếp dữ liệu trong MongoDB bằng phương thức sort():

 1. Ví dụ 1: Sắp xếp dữ liệu tăng dần theo một trường cụ thể:
db.products.find().sort({price: 1})

Kết quả truy vấn này sẽ sắp xếp các sản phẩm trong bộ sưu tập “products” theo giá tăng dần.

 1. Ví dụ 2: Sắp xếp dữ liệu giảm dần theo một trường cụ thể:
db.products.find().sort({price: -1})

Trong trường hợp này, dữ liệu sẽ được sắp xếp giảm dần theo trường “price”.

 1. Ví dụ 3: Sắp xếp dữ liệu theo nhiều trường:
db.products.find().sort({category: 1, price: -1})

Trong ví dụ này, dữ liệu sẽ được sắp xếp theo trường “category” tăng dần và nếu có các sản phẩm cùng loại, chúng sẽ được sắp xếp theo giá giảm dần.

 1. Ví dụ 4: Sắp xếp dữ liệu theo chuỗi ký tự:
db.products.find().sort({name: 1})

Trong trường hợp này, dữ liệu sẽ được sắp xếp theo trường “name” theo thứ tự alphabet.

 1. Ví dụ 5: Sắp xếp dữ liệu theo ngày tháng:
db.posts.find().sort({created_at: -1})

Trong trường hợp này, dữ liệu sẽ được sắp xếp giảm dần theo trường “created_at”, với ngày gần nhất được hiển thị đầu tiên.

Lưu ý rằng các ví dụ trên chỉ là một số ví dụ cơ bản. Bạn có thể sử dụng phương thức sort() trong MongoDB để sắp xếp dữ liệu theo nhiều trường hợp và tùy chỉnh theo yêu cầu của mình.

Xem thêm bubble sort trong c++

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now