Rate this post

Chúng ta đã xem xét kiểm định t , tương quan , hồi quy , phân tích Bland-Altman và  kiểm định chi- bình phương  trong các hướng dẫn SAS trước, hôm nay chúng ta sẽ xem xét một quy trình quan trọng khác được gọi là Phân tích đo lường lặp lại SAS và Quy trình SAS Proc GLM.

Các bài viết liên quan:

Cuối cùng, chúng ta sẽ xem cách phân tích số đo lặp lại có thể thực hiện như thế nào trong Ngôn ngữ lập trình SAS .

Vì vậy, hãy bắt đầu với Phân tích đo lường lặp lại SAS.

Phân tích đo lường lặp lại SAS là gì

Dữ liệu về các phép đo lặp lại đến từ các thử nghiệm trong đó bạn quan sát nhiều lần theo thời gian. Trong phân tích các biện pháp lặp lại của SAS (thí nghiệm), các đơn vị thí nghiệm quan sát tại nhiều thời điểm.

Vì vậy, thay vì xem xét một quan sát tại một thời điểm, chúng ta sẽ xem xét dữ liệu từ nhiều thời điểm. Với loại dữ liệu này, chúng tôi chỉ xem xét một biến phản hồi duy nhất nhưng được đo lường theo thời gian.

Phân tích số đo lặp lại SAS có thể sử dụng trong cài đặt đơn biến cũng như đa biến.

Xem thêm Hướng dẫn về PROC SQL trong SAS

Quy trình PROC GLM

Trong SAS PROC GLM sử dụng để thực hiện phân tích đo lường lặp lại.

Cú pháp của thủ tục PROC GLAM-

PROC GLM DATA=dataset;
 CLASS variable;
 MODEL variables = group / NOUNI ;
 REPEATED TRIAL n;

Ở đây Mô hình cho biết mô hình phù hợp bằng cách sử dụng các biến nhất định tạo thành tập dữ liệu . REPEATED cho biết số lượng các biện pháp lặp lại mà chúng tôi muốn thực hiện cho mỗi nhóm để kiểm tra giả thuyết .

Xem thêm SAS là gì? tìm hiểu về SAS

Áp dụng phân tích đo lường lặp lại trong SAS

Hãy xem xét ví dụ dưới đây, trong đó chúng tôi có hai nhóm người được kiểm tra sở thích mua sắm của họ. Thời gian phản ứng của mỗi người được ghi lại đối với mỗi trong ba sở thích mua sắm được thử nghiệm.

Dưới đây là 5 thử nghiệm được thực hiện cho mỗi nhóm người để xem sức mạnh của mối tương quan giữa ảnh hưởng của ba sở thích mua sắm.

Ví dụ về Phân tích Phép đo Lặp lại SAS-

DATA XYZ;
 INPUT EMPLOYEE group $ a1 a2 a3 ;
CARDS;
1  B  3  1  60
2  B  6  4  23
3  B  2  14  34
4  B  1  4  40
5  B  0  5  45
6  A  41  1  56
7  A  22  4  89
8  A  45  9  23 
9  A  60  8  22 
10 A  5  7  10 
;
RUN;
 PROC PRINT DATA=XYZ ;
RUN;
 PROC GLM DATA=XYZ;
 CLASS group;
 MODEL a1-a3 = group / NOUNI ;
 REPEATED trial 5;
RUN;

Ở đây chúng tôi sử dụng  tùy chọn NOUNI  với phép phân tích phương sai đa biến hoặc SAS lặp đi lặp lại khi bạn không cần đầu ra đơn biến tiêu chuẩn.

Ví dụ- Phân tích đo lặp lại SAS & Quy trình PROC GLM

Đầu ra -1 Phân tích đo lặp lại SAS & Quy trình PROC GLM

Đây là tất cả về Hướng dẫn Phân tích Phép đo Lặp lại SAS. Hy vọng bạn thích giải thích của chúng tôi về Quy trình SAS PROC GLAM.

Xem thêm Lập trình SAS là gì? – 7 tính năng SAS độc đáo

Kết luận

Do đó, chúng tôi hy vọng tất cả các bạn đã hiểu phân tích đo lặp lại SAS và Quy trình SAS PROC GLAM là gì. Kết luận, chúng tôi đã thấy cách chúng tôi có thể tạo phân tích đo lường lặp lại trong Ngôn ngữ lập trình SAS.

Xem thêm Tìm hiểu về lập trình SAS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now