Rate this post

Module đường dẫn Node.js được sử dụng để xử lý và chuyển đổi đường dẫn tệp. Mô-đun này có thể được nhập bằng cách sử dụng cú pháp sau:

Các bài viết liên quan:

Syntax:

var path =  require ("path")  

Node.js Path Methods

Hãy xem danh sách các phương thức được sử dụng trong mô-đun đường dẫn:

STTMethodDescription
1.path.normalize(p)Nó được sử dụng để chuẩn hóa một đường dẫn chuỗi, quan tâm đến ‘..’ và ‘.’ các bộ phận.
2.path.join([path1][, path2][, …])Nó được sử dụng để nối tất cả các đối số lại với nhau và chuẩn hóa đường dẫn kết quả.
3.path.resolve([from …], to)Nó được sử dụng để giải quyết một đường dẫn tuyệt đối.
4.path.isabsolute(path)Nó xác định xem đường dẫn có phải là đường dẫn tuyệt đối hay không. một đường dẫn tuyệt đối sẽ luôn phân giải đến cùng một vị trí, bất kể thư mục đang làm việc.
5.path.relative(from, to)Nó được sử dụng để giải quyết đường dẫn tương đối từ “from” đến “to”.
6.path.dirname(p)Nó trả về tên thư mục của một đường dẫn. Nó tương tự như lệnh unix dirname
7.path.basename(p[, ext])Nó trả về phần cuối cùng của đường dẫn. Nó tương tự như lệnh Unix basename.
8.path.extname(p)Nó trả về phần mở rộng của đường dẫn, từ dấu ‘.’ đến cuối chuỗi trong phần cuối cùng của đường dẫn. nếu không có ‘.’ trong phần cuối cùng của đường dẫn hoặc ký tự đầu tiên của nó là ‘.’, thì nó trả về một chuỗi trống.
9.path.parse(pathstring)Nó trả về một đối tượng từ một chuỗi đường dẫn.
10.path.format(pathobject)Nó trả về một chuỗi đường dẫn từ một đối tượng, ngược lại với path.parse ở trên.

Node.js Path Example

File: path_example.js

var path = require("path");  
// Normalization  
console.log('normalization : ' + path.normalize('/sssit/javatpoint//node/newfolder/tab/..'));  
// Join  
console.log('joint path : ' + path.join('/sssit', 'javatpoint', 'node/newfolder', 'tab', '..'));  
// Resolve  
console.log('resolve : ' + path.resolve('path_example.js'));  
// Extension   
console.log('ext name: ' + path.extname('path_example.js'));    

Mở dấu nhắc lệnh Node.js và chạy path_example.js:

node path_example.js  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now