Rate this post

parseInt() là một hàm trong JavaScript dùng để chuyển đổi một chuỗi thành một số nguyên. Nó nhận một tham số là chuỗi cần chuyển đổi và trả về một số nguyên tương ứng. Nếu chuỗi không thể chuyển đổi thành một số nguyên hợp lệ, hàm sẽ trả về NaN (Not a Number).

Các bài viết liên quan:

Tại sao nên sử dụng parseint trong javascript ?

Có một số lý do tại sao bạn nên sử dụng parseInt trong JavaScript:

 • Xử lý chuỗi đầu vào: Khi nhận đầu vào từ người dùng hoặc từ một nguồn dữ liệu khác, chúng ta thường nhận được dữ liệu dưới dạng chuỗi. parseInt giúp chuyển đổi chuỗi đó thành số nguyên để tiện cho việc xử lý và tính toán.
 • Xử lý dữ liệu số nguyên: Nhiều thao tác và tính toán chỉ có thể thực hiện được với số nguyên, ví dụ như chia, lấy dư, tính giai thừa, v.v. parseInt giúp chuyển đổi dữ liệu thành dạng số nguyên để tiện cho việc thực hiện các thao tác và tính toán này.
 • Xử lý dữ liệu hệ cơ số: parseInt còn cho phép bạn chuyển đổi chuỗi thành số nguyên với hệ cơ số tương ứng, ví dụ như chuyển đổi số nhị phân thành số thập phân, hoặc chuyển đổi số thập lục phân thành số thập phân.
 • Xử lý dữ liệu lỗi: parseInt sẽ trả về NaN (Not a Number) nếu không thể chuyển đổi chuỗi thành một số nguyên hợp lệ. Điều này giúp cho việc kiểm tra và xử lý dữ liệu đầu vào trở nên dễ dàng hơn, vì bạn có thể dễ dàng xác định nếu có lỗi trong dữ liệu đầu vào và tiến hành xử lý tương ứng.

Với các lý do trên, parseInt là một hàm rất hữu ích trong việc xử lý và chuyển đổi dữ liệu số nguyên trong JavaScript. Nó giúp cho việc lập trình trở nên dễ dàng hơn và hiệu quả hơn bằng cách chuyển đổi chuỗi thành số nguyên và xử lý dữ liệu hợp lệ. 

Ngoài ra, sử dụng parseInt còn giúp giảm thiểu sự nhầm lẫn khi xử lý dữ liệu, vì nó chỉ chuyển đổi chuỗi thành số nguyên hợp lệ và trả về NaN nếu không thể chuyển đổi.

Tuy nhiên, cần chú ý rằng parseInt chỉ chuyển đổi chuỗi thành số nguyên, nếu muốn chuyển đổi chuỗi thành số thực thì cần sử dụng parseFloat.

cách sử dụng parseint trong javascript  ?

Cách sử dụng parseInt trong JavaScript rất đơn giản, bạn chỉ cần gọi hàm parseInt và truyền vào chuỗi cần chuyển đổi. Ví dụ:

let num1 = parseInt("123");

console.log(num1); // 123

Bạn cũng có thể truyền vào tham số thứ hai là hệ cơ số cho phép chuyển đổi chuỗi thành số nguyên với hệ cơ số tương ứng. Ví dụ:

let num2 = parseInt("11", 2); // binary to decimal

console.log(num2); // 3

let num3 = parseInt("ff", 16); // hexadecimal to decimal

console.log(num3); // 255

Bạn cũng có thể sử dụng parseInt trong các biểu thể của hàm để chuyển đổi dữ liệu trong quá trình chạy chương trình. Ví dụ:

let input = prompt("Enter a number:");

let number = parseInt(input);

console.log(number);

hoặc trong quá trình xử lý

let values = ["10", "20", "30"];

let numbers = values.map(val => parseInt(val));

console.log(numbers); // [10, 20, 30]

Lưu ý rằng parseInt chỉ chuyển đổi chuỗi thành số nguyên, nếu muốn chuyển đổi chuỗi thành số thực thì cần sử dụng parseFloat.

khi nào nên sử dụng parseint trong javascript ?

Bạn nên sử dụng parseInt trong JavaScript khi:

 1. Nhận đầu vào dưới dạng chuỗi và cần chuyển đổi nó thành số nguyên để xử lý hoặc tính toán.
 2. Làm việc với dữ liệu số nguyên, ví dụ như chia, lấy dư, tính giai thừa, v.v.
 3. Làm việc với dữ liệu hệ cơ số, ví dụ như chuyển đổi số nhị phân thành số thập phân, hoặc chuyển đổi số thập lục phân thành số thập phân.
 4. Kiểm tra và xử lý dữ liệu đầu vào, vì nó sẽ trả về NaN (Not a Number) nếu không thể chuyển đổi chuỗi thành một số nguyên hợp lệ. Điều này giúp cho việc kiểm tra và xử lý dữ liệu đầu vào trở nên dễ dàng hơn.
 5. Nếu bạn cần chuyển đổi dữ liệu từ input hoặc từ một nguồn khác và muốn chuyển đổi nó thành số nguyên mà không cần quan tâm đến phần thập phân, vì parseInt sẽ bỏ qua phần thập phân của giá trị.

Trong tổng quát parseInt là một hàm rất hữu ích trong việc xử lý và chuyển đổi dữ liệu số nguyên trong JavaScript, nó giúp cho việc lập trình trở nên dễ dàng hơn và hiệu quả hơn.

ví dụ 

 1. Sử dụng parseInt trong quá trình xử lý dữ liệu từ input hoặc từ một nguồn khác:
let input = prompt("Enter a number:");

let number = parseInt(input);

console.log(number);
 1. Sử dụng parseInt trong các biểu thức điều kiện để chuyển đổi chuỗi thành số nguyên và so sánh với các giá trị khác
let age = parseInt(prompt("Enter your age:"));

if(age >= 18) {

  console.log("You are an adult.");

} else {

  console.log("You are not an adult.");

}
 1. Sử dụng parseInt trong việc xử lý lỗi, chuyển đổi chuỗi thành số nguyên và kiểm tra nếu kết quả là NaN:
let input = prompt("Enter a number:");

let number = parseInt(input);

if (isNaN(number)) {

  console.log("Invalid input, please enter a valid number.");

} else {

  console.log("The number is: " + number);

}
 1. Sử dụng parseInt với chuỗi có ký tự đặc biệt và ký tự trắng:
let str = " 1234 ";

let num = parseInt(str);

console.log(num); // 1234

let str2 = "$1234";

let num2 = parseInt(str2.replace(/\$/g,''));

console.log(num2); // 1234
 1. Sử dụng parseInt để xử lý thời gian
let time = "02:30:15";

let hours = parseInt(time.substring(0,2));

let minutes = parseInt(time.substring(3,5));

let seconds = parseInt(time.substring(6));

console.log(hours + " hours " + minutes + " minutes " + seconds + " seconds");

Những ví dụ trên là một số ví dụ nâng cao về cách sử dụng parseInt trong javascript, tuy nhiên có thể có nhiều cách khác để sử dụng hàm này trong các trường hợp khác nhau. Như với ví dụ thứ 7, chúng ta có thể sử dụng parseInt để xử lý chuỗi có ký tự đặc biệt hoặc ký tự trắng trước khi chuyển đổi thành số nguyên. Và ví dụ thứ 8, chúng ta có thể sử dụng parseInt để xử lý thời gian, chuyển đổi các phần giờ, phút và giây của chuỗi thời gian thành số nguyên và thực hiện tính toán.

kết luận

parseInt là một hàm quan trọng trong JavaScript dùng để chuyển đổi chuỗi thành số nguyên. Nó giúp cho việc xử lý và tính toán dữ liệu số nguyên trở nên dễ dàng hơn và hiệu quả hơn, cũng như giúp kiểm tra và xử lý lỗi dữ liệu đầu vào. Sử dụng parseInt khi nhận đầu vào dưới dạng chuỗi, làm việc với dữ liệu số nguyên, hệ cơ số và khi muốn kiểm tra và xử lý lỗi dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now