Rate this post

Overloading trong Java là tính năng cho phép một lớp hoặc interface có nhiều phương thức có cùng tên nhưng có tham số khác nhau. Điều này cho phép tái sử dụng tên phương thức và giúp cho mã đọc dễ hơn.

Các bài viết liên quan:

Trong Java, overloading có thể được thực hiện bằng cách sử dụng cùng một tên cho nhiều phương thức khác nhau với số lượng, kiểu và thứ tự các tham số khác nhau.

Giới thiệu về Overloading trong java

Overloading trong Java là một khái niệm trong lập trình hướng đối tượng, cho phép bạn khai báo nhiều phương thức hoặc constructors (hàm tạo) có cùng tên trong một lớp, nhưng có số lượng tham số hoặc kiểu dữ liệu tham số khác nhau. Qua đó, bạn có thể gọi các phương thức hoặc constructors này với các tham số khác nhau mà không gây xung đột.

Overloading cho phép bạn cung cấp các phiên bản khác nhau của cùng một phương thức hoặc constructor để xử lý các tình huống khác nhau một cách dễ dàng và linh hoạt. Khi gọi phương thức hoặc constructor, Java sẽ phân biệt chúng dựa trên số lượng và kiểu dữ liệu của các tham số được truyền vào.

Các đặc điểm quan trọng về Overloading trong Java bao gồm:

 1. Tên phương thức hoặc constructor phải giống nhau, nhưng kiểu dữ liệu và/hoặc số lượng tham số phải khác nhau.
 2. Kiểu dữ liệu tham số có thể khác nhau, bao gồm cả kiểu dữ liệu nguyên thủy và kiểu dữ liệu đối tượng.
 3. Overloading không phụ thuộc vào kiểu trả về của phương thức.
 4. Overloading cho phép bạn tạo các phương thức hoặc constructors có cùng tên nhưng với chức năng khác nhau, giúp code dễ đọc và dễ hiểu hơn.

Ví dụ, bạn có thể có một lớp có tên “Calculator” với các phương thức “add” và “add” overloading. Ví dụ:

public class Calculator {
  public int add(int a, int b) {
    return a + b;
  }
  
  public double add(double a, double b) {
    return a + b;
  }
}

Trong ví dụ này, chúng ta có hai phiên bản của phương thức “add” với các tham số kiểu int và double. Khi gọi phương thức “add”, Java sẽ xác định phiên bản nào phù hợp dựa trên kiểu dữ liệu của các tham số được truyền vào.

Xem thêm Lịch sử của Laravel

Overloading là một tính năng mạnh mẽ của Java, giúp bạn xây dựng code linh hoạt và dễ dàng sử dụng. Tuy nhiên, khi sử dụng Overloading, hãy đảm bảo việc đặt tên phương thức hoặc constructor sao cho dễ hiểu và giao diện của lớp được tổ chức một cách rõ ràng.

Khi gọi một phương thức đã được overload, Java sẽ tìm kiếm phương thức với tham số phù hợp và gọi đến phương thức đó. Nếu không tìm thấy phương thức phù hợp, sẽ xảy ra lỗi compile-time.

Ví dụ:

class Example {
  public void print(int a) {
    System.out.println("printing int: " + a);
  }
  public void print(double a) {
    System.out.println("printing double: " + a);
  }
  public void print(String a) {
    System.out.println("printing String: " + a);
  }
}

Trong ví dụ trên, lớp Example có 3 phương thức có tên là print với tham số lần lượt là int, double và String.

Có thể gọi phương thức trên:

Example obj = new Example();
obj.print(5);
obj.print(3.14);
obj.print("Hello World");

Quy tắc Overloading trong java

Quy tắc Overloading trong Java định nghĩa các quy tắc cần tuân thủ khi khai báo các phương thức hoặc constructors (hàm tạo) overloading. Dưới đây là các quy tắc cơ bản:

 1. Tên phương thức/constructor: Tên của các phương thức hoặc constructors overloading phải giống nhau. Điều này giúp Java phân biệt giữa các phiên bản khác nhau của cùng một phương thức/constructor.
 2. Kiểu dữ liệu của tham số: Các phiên bản overloading phải có số lượng tham số và/hoặc kiểu dữ liệu của tham số khác nhau. Có thể có sự khác biệt trong kiểu dữ liệu nguyên thủy hoặc kiểu dữ liệu đối tượng.
 3. Thứ tự kiểu dữ liệu: Trong trường hợp có nhiều phiên bản overloading có cùng số lượng tham số nhưng khác nhau về kiểu dữ liệu, Java sẽ ưu tiên chọn phiên bản có kiểu dữ liệu chính xác hơn. Nếu không có kiểu dữ liệu chính xác, Java sẽ chọn phiên bản gần giống nhất.
 4. Kiểu trả về: Kiểu trả về của phương thức overloading không có tác động đến việc phân biệt giữa các phiên bản. Hai phương thức overloading có thể có cùng hoặc khác kiểu trả về.
 5. Sự khác biệt trong số lượng tham số: Overloading cũng cho phép sự khác biệt trong số lượng tham số. Ví dụ, có thể có một phương thức với một tham số và một phiên bản khác với hai tham số.
 6. Tham số mặc định: Overloading cũng có thể kết hợp với tham số mặc định. Bạn có thể khai báo các phương thức có số lượng tham số khác nhau và sử dụng các tham số mặc định trong các phiên bản overloading.

Ví dụ:

public class Calculator {
  public int add(int a, int b) {
    return a + b;
  }
  
  public double add(double a, double b) {
    return a + b;
  }
  
  public int add(int a, int b, int c) {
    return a + b + c;
  }
  
  public double add(double a, double b, double c) {
    return a + b + c;
  }
}

Trong ví dụ này, chúng ta có các phiên bản overloading của phương thức “add” với các số lượng và kiểu dữ liệu tham số khác nhau.

Tuân thủ quy tắc overloading giúp bạn tạo ra mã nguồn dễ đọc và dễ bảo trì. Khi sử dụng overloading, hãy đảm bảo đặt tên phương thức sao cho có ý nghĩa và dễ hiểu để giúp đồng đội và người đọc code dễ dàng nhận biết mục đích của mỗi phiên bản.

Xem thêm Session Commands trong MongoDB

Sự khác biệt giữa Overloading và Overriding

Overloading và Overriding là hai khái niệm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng, nhưng có mục đích và cách hoạt động khác nhau. Dưới đây là sự khác biệt giữa Overloading và Overriding:

 1. Overloading (Nạp chồng phương thức):
 • Overloading xảy ra khi có nhiều phương thức cùng tên trong một lớp, nhưng có số lượng tham số hoặc kiểu dữ liệu tham số khác nhau.
 • Overloading giúp cung cấp nhiều phiên bản của cùng một phương thức để xử lý các tình huống khác nhau.
 • Các phương thức overloading được quyết định dựa trên số lượng và kiểu dữ liệu của tham số được truyền vào khi gọi phương thức.
 • Overloading không liên quan đến kế thừa và được giải quyết tại thời điểm biên dịch (compile time).
 1. Overriding (Ghi đè phương thức):
 • Overriding xảy ra khi một lớp con triển khai lại (override) một phương thức đã được định nghĩa trong lớp cha.
 • Overriding cho phép lớp con cung cấp một hiện thực khác cho phương thức đã có trong lớp cha.
 • Các phương thức overridden phải có cùng tên, kiểu trả về và cùng danh sách tham số với phương thức gốc trong lớp cha.
 • Overriding liên quan chặt chẽ đến kế thừa và được giải quyết tại thời điểm chạy (runtime).

Tóm lại, Overloading và Overriding có các khái niệm khác nhau:

 • Overloading liên quan đến việc định nghĩa nhiều phương thức cùng tên trong một lớp với số lượng tham số và/hoặc kiểu dữ liệu tham số khác nhau.
 • Overriding liên quan đến việc ghi đè một phương thức trong lớp con đã kế thừa từ lớp cha, để cung cấp hiện thực khác cho phương thức đó.

Overloading và Overriding là hai khái niệm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng, và việc hiểu và sử dụng chúng đúng cách sẽ giúp bạn xây dựng mã nguồn linh hoạt và dễ bảo trì.

Xem thêm Hàm lồng nhau trong Swift

Lưu ý khi sử dụng Overloading

Khi sử dụng Overloading trong Java, dưới đây là một số lưu ý quan trọng:

 1. Đặt tên phương thức một cách rõ ràng: Khi đặt tên cho các phiên bản overloading của phương thức, hãy chọn tên mà dễ hiểu và mô tả chính xác chức năng của từng phiên bản.
 2. Tránh sự mơ hồ trong việc phân biệt: Khi khai báo các phiên bản overloading, hãy đảm bảo rằng có sự khác biệt đủ lớn giữa số lượng và/hoặc kiểu dữ liệu của các tham số. Điều này giúp Java xác định chính xác phiên bản nào sẽ được gọi khi có một cuộc gọi phương thức.
 3. Tránh mâu thuẫn trong kiểu trả về: Kiểu trả về của các phiên bản overloading không có tác động đến việc phân biệt giữa chúng. Vì vậy, hãy tránh tạo các phiên bản overloading có cùng tên và cùng kiểu trả về, vì điều này sẽ gây mâu thuẫn và gây khó khăn cho việc đọc code.
 4. Sử dụng tham số mặc định: Overloading có thể kết hợp với tham số mặc định để tạo ra các phiên bản overloading có số lượng tham số khác nhau. Sử dụng tham số mặc định có thể giúp giảm số lượng phiên bản overloading cần tạo.
 5. Sự rõ ràng và dễ đọc: Overloading là một tính năng mạnh mẽ, nhưng cũng có thể dẫn đến sự khó hiểu và rối rắm nếu sử dụng không cẩn thận. Hãy đảm bảo code của bạn rõ ràng và dễ đọc bằng cách sử dụng overloading một cách hợp lý và cân nhắc.
 6. Kiểm tra tường minh: Khi sử dụng overloading, hãy kiểm tra rằng các phiên bản overloading được sử dụng theo ý định của bạn. Đôi khi, Java có thể chọn một phiên bản không mong muốn nếu các tham số truyền vào không rõ ràng. Để tránh điều này, hãy sử dụng kiểu ép buộc hoặc chuyển đổi kiểu dữ liệu một cách tường minh khi gọi phương thức overloading.

Lưu ý những điều trên sẽ giúp bạn sử dụng Overloading một cách hiệu quả và tránh các vấn đề tiềm ẩn trong mã nguồn của mình.

Một vài ví dụ sử dụng overloading trong java

Ví dụ 1: Overloading constructor

class Rectangle {
  int length;
  int breadth;
 
  Rectangle() {
    length = 0;
    breadth = 0;
  }
 
  Rectangle(int l, int b) {
    length = l;
    breadth = b;
  }
 
  Rectangle(int side) {
    length = side;
    breadth = side;
  }
 
  int area() {
    return length * breadth;
  }
}

Trong ví dụ trên, lớp Rectangle có 3 constructor khác nhau với số lượng tham số khác nhau: không có tham số, 2 tham số và 1 tham số.

Ví dụ 2: Overloading phương thức

class Calculator {
  int add(int a, int b) {
    return a + b;
  }
  int add(int a, int b, int c) {
    return a + b + c;
  }
  double add(double a, double b) {
    return a + b;
  }
}

Trong ví dụ trên, lớp Calculator có 3 phương thức có tên add với tham số lần lượt là 2 int, 3 int và 2 double.

Ví dụ 3: Overloading toán tử

class Complex {
  int real, imag;
 
  Complex() {
    real = 0;
    imag = 0;
  }
 
  Complex(int r, int i) {
    real = r;
    imag = i;
  }
 
  Complex operator + (Complex c) {
    Complex temp = new Complex();
    temp.real = real + c.real;
    temp.imag = imag + c.imag;
    return temp;
  }
}

Trong ví dụ trên, lớp Complex có một phương thức operator + với tham số là một đối tượng Complex.

Các ví dụ trên chỉ là một số ví dụ cơ bản về cách sử dụng overloading trong Java, còn rất nhiều cách khác để sử dụng nó.

Xem thêm Các kiểu dữ liệu trong c++

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now