Rate this post

Trong Java, Optional là một lớp được cung cấp bởi thư viện Java 8, nó được sử dụng để xử lý các trường hợp khi một giá trị có thể có hoặc không có. Optional là một đối tượng đặc biệt chứa một giá trị hoặc không chứa giá trị, nó giúp cho mã đoạn trở nên dễ đọc và dễ dàng quản lý hơn so với sử dụng null

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về Optional trong Java

Optional là một lớp trong Java được giới thiệu từ phiên bản Java 8, nhằm giải quyết vấn đề xử lý giá trị null một cách an toàn và linh hoạt. Optional được sử dụng để bọc một giá trị có thể là null, cho phép kiểm tra tính tồn tại của giá trị một cách dễ dàng và tránh những lỗi NullPointerException không mong muốn.

Optional có một số đặc điểm quan trọng:

 1. Chứa giá trị hoặc giá trị null: Optional có thể chứa một giá trị thực tế hoặc giá trị null. Nếu giá trị tồn tại, ta có thể lấy giá trị đó ra bằng phương thức get(). Nếu giá trị là null, ta có thể xử lý nó một cách an toàn mà không gây ra lỗi.
 2. Phương thức kiểm tra giá trị tồn tại: Optional cung cấp phương thức isPresent() để kiểm tra xem giá trị có tồn tại hay không. Điều này giúp ta tránh việc kiểm tra null trực tiếp và giảm thiểu các lỗi NullPointerException.
 3. Xử lý giá trị null dễ dàng: Optional cung cấp các phương thức để xử lý giá trị null một cách linh hoạt. Ví dụ, ta có thể sử dụng phương thức orElse() để trả về một giá trị mặc định nếu giá trị trong Optional là null.
 4. Xử lý chuỗi phương thức một cách an toàn: Optional cho phép ta sử dụng chuỗi phương thức một cách an toàn mà không loại bỏ giá trị null. Ta có thể sử dụng phương thức map() và flatMap() để thực hiện các phép biến đổi trên giá trị trong Optional.

Optional trong Java giúp tăng tính bảo mật, sự linh hoạt và giảm thiểu lỗi trong việc xử lý giá trị null. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Optional không phải lúc nào cũng là giải pháp tốt nhất cho mọi tình huống, và cần cân nhắc cẩn thận khi sử dụng nó.

Ví dụ:

Optional<String> optional = Optional.ofNullable("Hello World!");
if (optional.isPresent()) {
  System.out.println(optional.get());
} else {
  System.out.println("The value is null");
}

Trong ví dụ trên, chúng ta tạo một đối tượng Optional với giá trị “Hello World!”, sau đó kiểm tra xem giá trị có tồn tại hay không bằng phương thức isPresent(), nếu có thì in ra giá trị, ngược lại in ra thông báo “The value is null”.

Phương thức khác của Optional:

 • orElse(T other) : trả về giá trị của Optional, nếu không có giá trị trả về giá trị của tham số.
 • orElseGet(Supplier<? extends T> other): tương tự như trên nhưng giá trị trả về được cung cấp bởi một Supplier.
 • orElseThrow(Supplier<? extends X> exceptionSupplier): trả về giá trị của Optional, nếu không có giá trị ném ra ngoại lệ tự được cung cấp bởi một Supplier của ngoại lệ.
 • ifPresent(Consumer<? super T> consumer): nếu có giá trị thì thực hiện hành động của Consumer.
 • filter(Predicate<? super T> predicate): trả về một Optional mới với giá trị nếu giá trị hiện tại được chấp nhận bởi Predicate.
 • map(Function<? super T,? extends U> mapper): trả về một Optional mới với giá trị được chuyển đổi bởi Function.
 • flatMap(Function<? super T, Optional<U>> mapper): tương tự như map(), nhưng Function trả về một Optional mới.

Với sự hỗ trợ của Optional, chúng ta có thể giảm thiểu sự sử dụng null trong mã đoạn và giảm thiểu rủi ro gây ra lỗi do null pointer exception. Nó cũng giúp cho việc kiểm soát và xử lý các trường hợp giá trị null trong chương trình trở nên dễ dàng hơn.

Xem thêm Optional Chaining trong Swift

Cách sử dụng Optional trong Java

Để sử dụng Optional trong Java, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 1. Tạo một Optional object:
  • Sử dụng phương thức Optional.of(value) để tạo Optional object từ một giá trị đã biết. Nếu giá trị là null, sẽ ném ra một NullPointerException.
  • Sử dụng phương thức Optional.ofNullable(value) để tạo Optional object từ một giá trị có thể là null. Nếu giá trị là null, Optional object sẽ rỗng.
 2. Kiểm tra giá trị tồn tại:
  • Sử dụng phương thức isPresent() để kiểm tra xem giá trị có tồn tại trong Optional hay không.
 3. Lấy giá trị từ Optional:
  • Sử dụng phương thức get() để lấy giá trị từ Optional. Tuy nhiên, lưu ý rằng phương thức này sẽ ném ra một NoSuchElementException nếu Optional là rỗng. Do đó, nên kiểm tra sự tồn tại trước khi lấy giá trị.
 4. Xử lý giá trị null:
  • Sử dụng phương thức orElse(defaultValue) để trả về một giá trị mặc định nếu Optional là rỗng.
  • Sử dụng phương thức orElseGet(supplier) để trả về một giá trị mặc định được cung cấp bởi một Supplier nếu Optional là rỗng.
  • Sử dụng phương thức orElseThrow(exceptionSupplier) để ném ra một exception được cung cấp bởi một Supplier nếu Optional là rỗng.
 5. Xử lý giá trị bằng chuỗi phương thức:
  • Sử dụng phương thức map(function) để áp dụng một hàm biến đổi lên giá trị trong Optional. Kết quả sẽ được bọc bởi một Optional mới.
  • Sử dụng phương thức flatMap(function) để áp dụng một hàm biến đổi trả về một Optional lên giá trị trong Optional. Kết quả sẽ được “unwrapped” và trả về một Optional mới.

Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách sử dụng Optional trong Java:

String value = "Hello";
Optional<String> optional = Optional.ofNullable(value);

if (optional.isPresent()) {
  System.out.println("Giá trị tồn tại: " + optional.get());
} else {
  System.out.println("Giá trị không tồn tại");
}

String result = optional.orElse("Giá trị mặc định");
System.out.println("Giá trị sau xử lý null: " + result);

optional.ifPresent(val -> System.out.println("Giá trị trong Optional: " + val));

Trong ví dụ trên, chúng ta tạo một Optional object từ một giá trị đã biết và kiểm tra sự tồn tại của nó. Sau đó, chúng ta lấy giá trị từ Optional sử dụng phương thức get(), hoặc xử lý giá trị null sử dụng phương thức orElse(). Cuối cùng, chúng ta sử dụng phương thức ifPresent() để xử lý giá trị trong Optional một cách an toàn.

Lợi ích của việc sử dụng Optional trong Java

Việc sử dụng Optional trong Java mang lại nhiều lợi ích quan trọng trong việc xử lý giá trị null và cải thiện tính bảo mật và tin cậy của mã. Dưới đây là một số lợi ích chính:

 1. Bảo vệ khỏi lỗi NullPointerException: Optional giúp tránh các lỗi NullPointerException bằng cách đảm bảo rằng giá trị trong Optional không bao giờ là null. Khi làm việc với Optional, bạn không cần kiểm tra giá trị null trước khi sử dụng nó, giúp tránh những lỗi không mong muốn.
 2. Code dễ đọc hơn: Sử dụng Optional giúp làm cho mã nguồn dễ đọc hơn. Bạn có thể đọc và hiểu logic của mã một cách rõ ràng hơn, vì Optional cung cấp các phương thức rõ ràng để xử lý các trường hợp có giá trị hoặc rỗng.
 3. Bảo vệ khỏi truy cập không hợp lệ: Optional giúp bạn định rõ rằng một giá trị có thể không tồn tại, từ đó giúp bạn tránh việc truy cập không hợp lệ vào giá trị null. Điều này giúp giảm rủi ro xảy ra lỗi và cải thiện tính tin cậy của chương trình.
 4. Hỗ trợ các phép biến đổi linh hoạt: Optional cung cấp các phương thức như map() và flatMap() cho phép bạn thực hiện các phép biến đổi trên giá trị trong Optional. Điều này giúp bạn dễ dàng xử lý và biến đổi dữ liệu một cách linh hoạt, mà không cần phải kiểm tra giá trị null.
 5. Khám phá giá trị mặc định: Optional cung cấp các phương thức orElse() và orElseGet() để trả về giá trị mặc định nếu Optional là rỗng. Điều này giúp bạn xử lý các trường hợp không có giá trị một cách dễ dàng và linh hoạt.
 6. Hỗ trợ việc trả về giá trị Optional từ phương thức: Bạn có thể trả về một Optional từ một phương thức, cho biết rằng giá trị trả về có thể không tồn tại. Điều này giúp rõ ràng hơn về khả năng trả về giá trị null từ phương thức và định rõ rằng giá trị trả về có thể không được tìm thấy.

Tổng quan, việc sử dụng Optional trong Java giúp tăng tính bảo mật, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, và cải thiện độ tin cậy và dễ đọc của mã nguồn. Nó là một công cụ hữu ích trong việc xử lý giá trị null và giúp bạn viết mã chất lượng cao hơn.

Xem thêm Coalesce trong SQL: Hướng dẫn và ví dụ

Một vài ví dụ optional trong java

 1. Tạo một Optional với giá trị cụ thể:
Optional<String> optional = Optional.of("Hello World!");
 1. Tạo một Optional với giá trị null:
Optional<String> optional = Optional.ofNullable(null);
 1. Kiểm tra xem Optional có giá trị hay không:
Optional<String> optional = Optional.of("Hello World!");
if (optional.isPresent()) {
  System.out.println(optional.get());
} else {
  System.out.println("The value is null");
}
 1. Lấy giá trị của Optional hoặc giá trị mặc định:
Optional<String> optional = Optional.ofNullable(null);
String value = optional.orElse("Default Value");
 1. Sử dụng filter() để kiểm tra giá trị trong Optional:
Optional<Integer> optional = Optional.of(5);
optional = optional.filter(n -> n > 0);
if (optional.isPresent()) {
  System.out.println("The value is greater than 0");
} else {
  System.out.println("The value is not greater than 0");
}
 1. Sử dụng map() để chuyển đổi giá trị trong Optional:
Optional<Integer> optional = Optional.of(5);
Optional<String> newOptional = optional.map(n -> "The value is " + n);
 1. Sử dụng flatMap() để chuyển đổi giá trị trong Optional:
Optional<Integer> optional = Optional.of(5);
Optional<String> newOptional = optional.flatMap(n -> Optional.of("The value is " + n));

Các ví dụ trên chỉ là một số ví dụ cơ bản về cách sử dụng Optional trong Java, chúng ta có thể sử dụng nó để xử lý các trường hợp giá trị có thể có hoặc không có trong chương trình.

Xem thêm java là gì? hướng dẫn kiến thức lập trình java

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now