Rate this post

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) là một thư viện mã nguồn mở hàng đầu trong lĩnh vực thị giác máy tính và xử lý hình ảnh. Nó cung cấp một loạt các chức năng và công cụ mạnh mẽ để xử lý, phân tích và xây dựng ứng dụng liên quan đến hình ảnh và video.

Trong OpenCV, Video Capture là một chức năng cho phép chúng ta mở và đọc dữ liệu từ các nguồn video, chẳng hạn như file video, camera hoặc luồng mạng. Chức năng Video Capture cho phép chúng ta truy cập các khung hình (frames) trong video và thực hiện các xử lý và phân tích trên chúng.

Bằng cách sử dụng Video Capture trong OpenCV, bạn có thể thực hiện nhiều công việc như:

 • Đọc và hiển thị video frame-by-frame.
 • Xử lý video để thay đổi kích thước, lọc màu, phát hiện đối tượng, theo dõi v.v.
 • Ghi lại video sau khi xử lý.
 • Áp dụng các kỹ thuật xử lý hình ảnh và máy học sâu trên video.

OpenCV hỗ trợ nhiều định dạng video như AVI, MP4, MKV, và cung cấp các phương thức linh hoạt để truy cập và xử lý các khung hình trong video. Việc sử dụng OpenCV Video Capture cho phép bạn tận dụng các tính năng và thuận lợi của thư viện để làm việc với video một cách dễ dàng và hiệu quả.

Tóm lại, OpenCV Video Capture là một chức năng quan trọng trong OpenCV, cho phép bạn đọc, xử lý và thực hiện các tác vụ trên video. Nó mở ra nhiều cơ hội cho việc phân tích, xử lý hình ảnh và xây dựng ứng dụng liên quan đến video trong lĩnh vực thị giác máy tính.

Các bài viết liên quan:

Tìm hiểu về OpenCV Video Capture

OpenCV Video Capture là một phần của thư viện OpenCV, cung cấp các chức năng để đọc và xử lý video. Nó cho phép bạn truy cập các khung hình trong video và thực hiện các tác vụ xử lý hình ảnh trên chúng.

Để sử dụng OpenCV Video Capture, bạn cần cài đặt và nhập khẩu thư viện OpenCV vào dự án của mình. Sau đó, bạn có thể tạo một đối tượng VideoCapture và chỉ định nguồn video mà bạn muốn đọc, chẳng hạn như đường dẫn tới file video hoặc số thứ tự của camera.

Sau khi tạo đối tượng VideoCapture, bạn có thể sử dụng các phương thức của nó để đọc từng khung hình trong video. Các phương thức quan trọng bao gồm:

 • read(): Đọc khung hình tiếp theo từ video. Phương thức này trả về một giá trị boolean và một mảng NumPy chứa khung hình.
 • isOpened(): Kiểm tra xem VideoCapture có mở thành công hay không.
 • release(): Giải phóng tài nguyên của VideoCapture sau khi hoàn thành công việc.

Sau khi có khung hình, bạn có thể thực hiện các xử lý hình ảnh bằng cách sử dụng các công cụ và chức năng của OpenCV. Ví dụ: thay đổi kích thước khung hình, áp dụng bộ lọc, phát hiện và theo dõi đối tượng, và nhiều hơn nữa.

Cùng với OpenCV Video Capture, bạn có thể thực hiện các tác vụ khác như ghi lại video sau khi xử lý, đọc các thuộc tính của video như kích thước, số khung hình, thời lượng, và điều chỉnh các thiết lập của VideoCapture như độ phân giải, tốc độ khung hình.

OpenCV Video Capture rất hữu ích trong việc xử lý video, phân tích hình ảnh và xây dựng các ứng dụng liên quan đến video trong lĩnh vực thị giác máy tính. Nó cho phép bạn đọc, xử lý và thực hiện các tác vụ trên video một cách dễ dàng và hiệu quả.

Sử dụng VideoCapture để mở và đọc video

Để sử dụng VideoCapture trong OpenCV để mở và đọc video, bạn có thể làm như sau trong Python:

import cv2

# Tạo đối tượng VideoCapture và chỉ định nguồn video
video = cv2.VideoCapture('path/to/video.mp4') # Thay đổi 'path/to/video.mp4' thành đường dẫn tới video của bạn

# Kiểm tra xem VideoCapture có mở thành công hay không
if not video.isOpened():
  print("Không thể mở video")
  exit()

# Vòng lặp để đọc từng khung hình trong video
while True:
  # Đọc khung hình tiếp theo từ video
  ret, frame = video.read()

  # Kiểm tra xem có còn khung hình để đọc hay không
  if not ret:
    break

  # Hiển thị khung hình
  cv2.imshow('Video', frame)

  # Nhấn phím 'q' để dừng lại
  if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
    break

# Giải phóng tài nguyên VideoCapture và đóng cửa sổ hiển thị video
video.release()
cv2.destroyAllWindows()

Trong đoạn mã trên, chúng ta tạo một đối tượng VideoCapture và truyền đường dẫn tới video của chúng ta. Sau đó, chúng ta kiểm tra xem VideoCapture có mở thành công hay không bằng phương thức isOpened(). Tiếp theo, chúng ta sử dụng một vòng lặp để đọc từng khung hình trong video bằng phương thức read(). Trong mỗi vòng lặp, chúng ta hiển thị khung hình bằng cách sử dụng imshow() và kiểm tra xem người dùng đã nhấn phím ‘q’ để dừng lại hay chưa. Cuối cùng, chúng ta giải phóng tài nguyên VideoCapture và đóng cửa sổ hiển thị video.

Lưu ý: Bạn cần cài đặt thư viện OpenCV trước khi chạy mã trên.

Đọc và hiển thị video frame-by-frame

Để đọc và hiển thị video frame-by-frame trong OpenCV, bạn có thể sử dụng VideoCapture và vòng lặp để đọc từng khung hình và hiển thị chúng một cách tuần tự. Dưới đây là một ví dụ minh họa:

import cv2

# Tạo đối tượng VideoCapture và chỉ định nguồn video
video = cv2.VideoCapture('path/to/video.mp4') # Thay đổi 'path/to/video.mp4' thành đường dẫn tới video của bạn

# Kiểm tra xem VideoCapture có mở thành công hay không
if not video.isOpened():
  print("Không thể mở video")
  exit()

# Đọc khung hình đầu tiên từ video
ret, frame = video.read()

# Vòng lặp để đọc từng khung hình trong video
while ret:
  # Hiển thị khung hình
  cv2.imshow('Video', frame)

  # Chờ 25ms và kiểm tra xem người dùng đã nhấn phím 'q' để dừng lại hay chưa
  if cv2.waitKey(25) & 0xFF == ord('q'):
    break

  # Đọc khung hình tiếp theo từ video
  ret, frame = video.read()

# Giải phóng tài nguyên VideoCapture và đóng cửa sổ hiển thị video
video.release()
cv2.destroyAllWindows()

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng VideoCapture để mở và đọc video. Đầu tiên, chúng ta đọc khung hình đầu tiên bằng cách sử dụng phương thức read(). Sau đó, chúng ta sử dụng một vòng lặp để hiển thị từng khung hình một. Trong mỗi vòng lặp, chúng ta sử dụng imshow() để hiển thị khung hình và chờ 25ms để hiển thị khung hình tiếp theo. Nếu người dùng nhấn phím ‘q’, chúng ta thoát khỏi vòng lặp. Cuối cùng, chúng ta giải phóng tài nguyên VideoCapture và đóng cửa sổ hiển thị video.

Lưu ý: Bạn cần cài đặt thư viện OpenCV trước khi chạy mã trên.

Quay video từ máy ảnh

OpenCV cho phép một giao diện đơn giản để ghi lại luồng trực tiếp bằng camera (webcam). Nó chuyển đổi video thành thang độ xám và hiển thị nó.

Chúng ta cần tạo một đối tượng VideoCapture để quay video. Nó chấp nhận chỉ mục thiết bị hoặc tên của tệp video. Một số chỉ định cho máy ảnh được gọi là chỉ mục thiết bị. Chúng ta có thể chọn camera bằng cách chuyển O hoặc 1 làm đối số. Sau đó, chúng ta có thể quay video từng khung hình.

Cap.read () trả về một giá trị boolean (True / False). Nó sẽ trả về True, nếu khung được đọc chính xác.

Phát video từ tệp

Chúng tôi có thể phát video từ tệp. Nó tương tự như chụp từ máy ảnh bằng cách thay đổi chỉ mục máy ảnh bằng tên tệp. Thời gian phải phù hợp với hàm cv2.waitKey (), nếu thời gian nhiều, video sẽ chậm. Nếu thời gian quá ít, thì video sẽ rất nhanh.

Lưu video

Hàm cv2.imwrite () được sử dụng để lưu video vào tệp. Đầu tiên, chúng ta cần tạo một đối tượng VideoWriter. Sau đó, chúng ta nên chỉ định mã FourCC và số khung hình trên giây (fps). Kích thước khung phải được chuyển trong hàm.

FourCC là một mã 4 byte được sử dụng để xác định codec video. Ví dụ dưới đây để lưu video.

Tối ưu hóa OpenCV Video Capture

Để tối ưu hóa OpenCV Video Capture, bạn có thể áp dụng một số biện pháp sau:

 1. Sử dụng cấu hình video thích hợp: Trước khi mở video, bạn có thể thiết lập cấu hình video như kích thước khung hình, tỷ lệ khung hình (FPS), chất lượng, và codec. Việc chọn cấu hình phù hợp giúp giảm tải cho hệ thống và cải thiện hiệu suất đọc video.
 2. Sử dụng các phương pháp xử lý hình ảnh nhanh: Để tăng tốc độ xử lý, bạn có thể áp dụng các phương pháp xử lý hình ảnh nhanh như chuyển đổi hình ảnh sang đen trắng (cv2.COLOR_BGR2GRAY), giảm kích thước khung hình, hoặc sử dụng các kỹ thuật khác như Gaussian blur hoặc downsampling.
 3. Sử dụng GPU để xử lý: Nếu máy tính của bạn hỗ trợ và có GPU, bạn có thể sử dụng GPU để xử lý các thao tác hình ảnh trong OpenCV. Điều này có thể cải thiện tốc độ xử lý đáng kể.
 4. Sử dụng luồng đa nhiệm (multithreading): Để đảm bảo xử lý video và hiển thị khung hình không ảnh hưởng lẫn nhau, bạn có thể sử dụng luồng đa nhiệm để thực hiện các công việc này đồng thời. Một luồng có thể chịu trách nhiệm đọc video và xử lý hình ảnh, trong khi luồng khác chịu trách nhiệm hiển thị khung hình.
 5. Giải phóng tài nguyên sau khi sử dụng: Đảm bảo bạn giải phóng tài nguyên sau khi hoàn thành công việc với VideoCapture. Sử dụng release() để giải phóng tài nguyên và đảm bảo rằng không có lỗi xảy ra khi bạn đóng ứng dụng.
 6. Kiểm tra và tối ưu hóa mã: Đôi khi, tối ưu hóa mã và cấu trúc logic của bạn có thể giúp cải thiện hiệu suất đáng kể. Kiểm tra mã, tìm kiếm các điểm yếu và cố gắng tối ưu hóa bằng cách sử dụng các phương pháp tối ưu hóa mã hiệu quả.

Lưu ý rằng tối ưu hóa hiệu suất của OpenCV Video Capture cũng phụ thuộc vào cấu hình máy tính của bạn và yêu cầu xử lý cụ thể của ứng dụng. Thử nghiệm và đánh giá hiệu suất để đảm bảo rằng bạn đạt được kết quả tối ưu nhất cho ứng dụng của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now