Rate this post

OOP (Object Oriented Programming) là một kỹ thuật lập trình hướng đối tượng, trong đó một chương trình được xem như một tập hợp các đối tượng tương tác với nhau để thực hiện các tác vụ.

Trong PHP, OOP là một tính năng cơ bản của ngôn ngữ, cho phép bạn xây dựng các đối tượng và sử dụng chúng trong chương trình của bạn. Các đối tượng được xây dựng dựa trên các class, mỗi class chứa các thuộc tính (biến) và phương thức (hàm) để mô tả hành vi của đối tượng đó.

Các bài viết liên quan:

Sử dụng OOP trong PHP có thể giúp cho việc xây dựng và bảo trì chương trình trở nên dễ dàng hơn, và cũng có thể giúp tăng tính bảo mật và tái sử dụng mã nguồn.

Tại sao nên sử dụng oop trong php ? 

 1. Tái sử dụng mã nguồn: OOP cho phép bạn tái sử dụng mã nguồn bằng cách sử dụng các lớp và đối tượng đã được xây dựng sẵn trong chương trình của bạn.
 2. Tăng tính bảo mật: OOP cung cấp các phương thức để bảo vệ thuộc tính và phương thức của một đối tượng từ sự truy cập bên ngoài, giúp tăng tính bảo mật của chương trình.
 3. Dễ dàng quản lý và bảo trì: OOP cho phép bạn chia nhỏ chương trình thành các đối tượng riêng biệt, giúp cho việc quản lý và bảo trì chương trình trở nên dễ dàng hơn.
 4. Tăng tính trừu tượng hóa: OOP cho phép bạn xây dựng chương trình dựa trên các đối tượng và các tương tác giữa chúng, giúp cho việc tăng tính trừu tượng hóa và giảm sự phụ thuộc giữa các phần tử trong chương trình.
 5. Tăng tính tương tác và sự thực tế hóa: OOP cho phép bạn xây dựng chương trình dựa trên các đối tượng và các tương tác giữa chúng, giúp cho việc tăng tính tương tác và sự thực tế hóa trong chương trình. Ví dụ như, bạn có thể xây dựng một đối tượng “Người dùng” với các thuộc tính và phương thức liên quan đến người dùng, và tương tác với các đối tượng khác trong chương trình như “Đơn hàng” hoặc “Sản phẩm” để thực hiện các tác vụ liên quan đến người dùng.

Sử dụng oop trong php như thế nào ? 

Sử dụng OOP trong PHP có thể thực hiện bằng cách tạo ra các class và đối tượng, và sử dụng chúng trong chương trình.

 1. Tạo class: Bạn có thể tạo ra một class bằng cách sử dụng từ khóa class và tên class. Ví dụ như:
class User {

   // properties and methods go here

}
 1. Tạo đối tượng: Bạn có thể tạo một đối tượng từ một class bằng cách sử dụng toán tử new và tên class. Ví dụ như:
$user = new User();
 1. Sử dụng properties và methods: Bạn có thể truy cập vào các properties và methods của đối tượng bằng cách sử dụng toán tử ->. Ví dụ như:
$user->name = "John Doe";

$user->register();
 1. Kế thừa và ghi đè: Bạn có thể kế thừa từ một class cha bằng cách sử dụng từ khóa extends, và ghi đè các phương thức của class cha bằng cách sử dụng từ khóa override trong class con. Ví dụ như:
class Admin extends User {

    public function register() {

        // override register method from User class

    }

}
 1. Sử dụng Interfaces: Bạn có thể sử dụng interfaces để định nghĩa các phương thức mà một class phải có, và class có thể implement nhiều interface. Ví dụ như:
interface Printable {

    public function print();

}

class Document implements Printable {

    public function print() {

        // print the document

    }

}
 1. Sử dụng Abstract class: Bạn có thể sử dụng abstract class để định nghĩa các phương thức mà một class con phải có, và class con không thể tạo đối tượng từ class abstract. Ví dụ như:
abstract class Shape {

    abstract public function area();

}

class Square extends Shape {

    public function area() {

        // calculate area of square

    }

}

Những ví dụ trên chỉ là một số ví dụ đơn giản về cách sử dụng OOP trong PHP, nhưng có rất nhiều khía cạnh khác của OOP mà bạn có thể tìm hiểu thêm.

những lưu ý khi sử dụng oop trong php 

 1. Tổ chức mã nguồn: Khi sử dụng OOP, đề nghị tổ chức mã nguồn của bạn theo cấu trúc OOP để dễ dàng quản lý và bảo trì.
 2. Sử dụng tính trừu tượng hóa: Sử dụng tính trừu tượng hóa để tạo ra các đối tượng chung và tái sử dụng mã nguồn.
 3. Sử dụng encapsulation: Sử dụng encapsulation để bảo vệ dữ liệu và phương thức của class khỏi sự truy cập trái phép.
 4. Sử dụng kế thừa và ghi đè hợp lý: Sử dụng kế thừa và ghi đè hợp lý để tái sử dụng mã nguồn và giảm thiểu số lượng mã nguồn lặp lại.
 5. Sử dụng Interfaces và Abstract class hợp lý: Sử dụng interfaces và abstract class để định nghĩa các phương thức mà một class phải có, nhưng không nên sử dụng quá nhiều interface và abstract class để không làm cho chương trình của bạn cồng kềnh.

Các ví dụ nâng cao  

 1. Sử dụng Traits: Traits là một công cụ mạnh mẽ trong PHP cho phép bạn chia sẻ mã nguồn giữa các class khác nhau mà không cần kế thừa. Ví dụ như:
trait Loggable {

    public function log($message) {

        // code to log message

    }

}

class User {

    use Loggable;

    public function register() {

        $this->log("User registered");

    }

}
 1. Sử dụng Design patterns: Design patterns là các mẫu thiết kế đã được kiểm chứng và họ được sử dụng rộng rãi trong lập trình. Ví dụ như:
 • Singleton pattern: cho phép tạo duy nhất một đối tượng của class.
 • Observer pattern: cho phép một đối tượng theo dõi sự thay đổi của đối tượng khác.
 • Factory pattern: cho phép tạo ra đối tượng từ một factory class.
 1. Sử dụng Namespaces: Namespaces giúp bạn tổ chức mã nguồn của bạn và tránh trùng lặp tên class. Ví dụ như:
namespace MyApp\Models;

class User {

    // class code

}
 1. Sử dụng autoloader: Autoloader giúp bạn tải các class mà bạn cần sử dụng mà không cần include hoặc require chúng trong mã nguồn của bạn. Ví dụ như:
spl_autoload_register(function ($class_name) {

    include $class_name . '.php';

});
 1. Sử dụng Dependency Injection: Dependency Injection giúp bạn quản lý sự phụ thuộc của các class và tiện cho việc kiểm tra và tái sử dụng mã nguồn. Ví dụ như:
class UserController {

    private $user;

    public function __construct(User $user) {

        $this->user = $user;

    }

}

Kết luận 

OOP là một phương pháp lập trình phổ biến và hiệu quả trong PHP. Nó giúp tổ chức mã nguồn, tái sử dụng mã nguồn, bảo vệ dữ liệu và phương thức, và tăng tính trừu tượng hóa của chương trình. Tuy nhiên, cần lưu ý sử dụng OOP hợp lý để không làm cho chương trình của bạn cồng kềnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now