Rate this post

Object number trong JavaScript cho phép bạn biểu diễn một giá trị số. Nó có thể là integer hoặc dấu phẩy động. Object number trong JavaScript tuân theo tiêu chuẩn IEEE để đại diện cho các number dấu phẩy động.

Các bài viết liên quan:

Với sự trợ giúp của hàm tạo Number (), bạn có thể tạo Object number trong JavaScript. Ví dụ:

var n = new Number (giá trị);

Nếu không thể chuyển đổi giá trị thành số, nó sẽ trả về NaN (Không phải là Số) có thể được kiểm tra bằng phương thức isNaN ().

Bạn cũng có thể gán trực tiếp một number cho một biến. Ví dụ:

var x=102;// giá trị integer 
var y=102.7; // giá trị dấu phẩy động
var z=13e4;//giá trị mũ, output: 130000 
var n=new Number(16);// giá trị integer theo Object number 

Constants Number trong JavaScript

Hãy xem danh sách các Constants JavaScript với mô tả.

 • MIN_VALUE trả về giá trị nhỏ nhất lớn nhất.
 • MAX_VALUE trả về giá trị lớn nhất lớn nhất.
 • POSITIVE_INFINITY trả về giá trị tràn, vô cùng dương.
 • NEGATIVE_INFINITY trả về giá trị tràn âm, vô cùng âm.
 • NaN đại diện cho giá trị “Không phải số”.

Phương thức number JavaScript

Hãy xem danh sách các phương pháp number JavaScript với mô tả của chúng.

 • isFinite () Nó xác định xem giá trị đã cho có phải là một number hữu hạn hay không.
 • isInteger () Nó xác định xem giá trị đã cho có phải là integer hay không.
 • parseFloat () Nó chuyển đổi chuỗi đã cho thành một number dấu phẩy động.
 • parseInt () Nó chuyển đổi chuỗi đã cho thành một integer.
 • toExponential () Nó trả về chuỗi biểu thị ký hiệu hàm mũ của một number nhất định.
 • toFixed () Nó trả về chuỗi biểu thị một number với các chữ number chính xác sau dấu thập phân.
 • toPre precision () Nó trả về chuỗi đại diện cho một number độ chính xác được chỉ định.
 • toString () Nó trả về một number đã cho ở dạng chuỗi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now