Rate this post

ob_start trong PHP là một hàm của output buffering. Output buffering là một tính năng của PHP cho phép bạn để lưu trữ nội dung đầu ra từ một script trong bộ nhớ tạm thời trước khi gửi nó đến trình duyệt. ob_start là hàm bắt đầu bộ đệm đầu ra. Sau khi bắt đầu bộ đệm, nội dung đầu ra sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ tạm thời cho đến khi gọi ob_end_flush hoặc ob_end_clean để gửi nội dung đầu ra đến trình duyệt hoặc hủy bỏ bộ đệm.

Các bài viết liên quan:

Tại sao nên sử dụng ob_start ? 

Có nhiều lợi ích khi sử dụng ob_start trong PHP, bao gồm:

  1. Giảm tải server: ob_start có thể giúp giảm tải server bằng cách lưu trữ toàn bộ dữ liệu đầu ra trong bộ đệm (buffer) trước khi gửi nó đến trình duyệt.
  2. Tiện ích lọc dữ liệu: Bạn có thể sử dụng ob_start để lọc dữ liệu trước khi gửi đến trình duyệt.
  3. Tăng tốc độ tải trang: ob_start có thể giúp tăng tốc độ tải trang bằng cách giảm số lần gửi yêu cầu đến server.
  4. Quản lý bộ nhớ: ob_start có thể giúp quản lý bộ nhớ bằng cách giảm số lần gửi yêu cầu đến server.

Khi nào nên sử dụng ob_start trong php ? 

Khi bạn muốn tạo vùng bộ nhớ đệm để lưu giữ các dữ liệu trả về từ script PHP và muốn thực hiện một hoặc nhiều thao tác với dữ liệu trước khi gửi nó đến trình duyệt.

Ví dụ, nếu bạn muốn tạo một trang HTML động từ một số dữ liệu được trả về từ cơ sở dữ liệu, bạn có thể sử dụng ob_start để tạo một vùng bộ nhớ đệm và sau đó sử dụng các lệnh PHP để xử lý dữ liệu và gắn nó vào trang HTML. Cuối cùng, bạn có thể sử dụng ob_end_flush để gửi trang HTML đến trình duyệt.

Sử dụng ob_start như thế nào ? 

Để sử dụng ob_start, bạn cần gọi hàm ob_start() trước khi cần bắt đầu ghi nội dung vào bộ đệm. Nếu muốn kết thúc việc ghi nội dung vào bộ đệm, bạn có thể gọi hàm ob_end_flush() hoặc ob_end_clean() để trả nội dung về hoặc xóa nội dung của bộ đệm.

Ví dụ:

ob_start();

echo "Hello World!";

$content = ob_get_contents();

ob_end_clean();

Những lưu ý khi sử dụng ob_start 

  1. Sử dụng ob_start phải được gọi trước các lệnh xuất ra (echo, print, var_dump, …) trong mã PHP.
  2. Mỗi lần gọi ob_start thì phải gọi ob_end_flush hoặc ob_end_clean để xóa bộ nhớ đệm (output buffer) sau khi sử dụng xong. Nếu không, có thể dẫn đến tình trạng bộ nhớ đệm quá tải và gây lỗi cho website.
  3. ob_start có thể được gọi nhiều lần, tuy nhiên, mỗi lần gọi sẽ tạo ra một bộ nhớ đệm riêng biệt, vì vậy, cần gọi ob_end_flush hoặc ob_end_clean cho từng bộ nhớ đệm đó.
  4. Nếu sử dụng ob_start với một hàm callback, hàm callback đó phải trả về một chuỗi và không được xuất ra bất kỳ dữ liệu nào bằng cách sử dụng echo, print, var_dump, … để tránh gây lỗi cho website.

Các ví dụ sử dụng ob_start trong php 

Một ví dụ cơ bản sử dụng ob_start trong PHP như sau:

<?php

ob_start();

echo "Hello World!";

$content = ob_get_contents();

ob_end_clean();

file_put_contents("output.txt", $content);

?>

Trong ví dụ này, chúng ta đang sử dụng ob_start để bắt đầu một buffer output. Sau đó, chúng ta sử dụng hàm echo để xuất ra một chuỗi “Hello World!”. Tiếp theo, chúng ta sử dụng ob_get_contents để lấy nội dung của buffer output và lưu nó vào biến $content. Cuối cùng, chúng ta sử dụng ob_end_clean để xóa buffer output và lưu nội dung của buffer vào tập tin “output.txt”.

Ví dụ 2: Sử dụng ob_start để lưu trữ tất cả nội dung được xuất ra từ mã PHP để sử dụng lại sau này.

<?php

ob_start();

echo "Hello World";

$content = ob_get_contents();

ob_end_clean();

// Sử dụng lại nội dung đã lưu trữ

echo $content;

?>

Ví dụ 3: Sử dụng ob_start để lấy nội dung của một trang web

<?php 

    ob_start();

    include("example.php");

    $content = ob_get_contents();

    ob_end_clean();

    echo $content;

?>

Ví dụ 4: Sử dụng ob_start để gộp nhiều file HTML với nhau

<?php

    ob_start();

    include("header.html");

    include("body.html");

    include("footer.html");

    $content = ob_get_contents();

    ob_end_clean();

    echo $content;

?>

Ví dụ 5: Sử dụng ob_start để lưu trữ nội dung trước khi xuất ra trình duyệt

<?php 

    ob_start();

    echo "Example content";

    $content = ob_get_contents();

    ob_end_flush();

    file_put_contents("example.txt", $content);

?>

Để thêm các ví dụ nâng cao về việc sử dụng ob_start trong PHP, xin vui lòng tham khảo ví dụ sau:

  1. Lưu trữ tất cả các kết quả xuất ra trong một biến mà không muốn hiển thị nội dung trực tiếp lên trình duyệt:
ob_start();

echo "Hello World";

$output = ob_get_clean();

// Lưu trữ $output trong biến mà không muốn hiển thị nội dung trực tiếp
  1. Sử dụng ob_start để tối ưu hóa tốc độ tải trang bằng cách lưu trữ các mã nguồn tĩnh trong bộ đệm và sử dụng lại cho các yêu cầu tiếp theo:
ob_start();

include("header.html");

$header = ob_get_clean();

// Lưu trữ $header trong bộ đệm và sử dụng lại cho các yêu cầu tiếp theo

ob_start();

include("footer.html");

$footer = ob_get_clean();

// Lưu trữ $footer trong bộ đệm và sử dụng lại cho các yêu cầu tiếp theo

Kết luận 

Tổng kết, ob_start là một hàm quan trọng trong PHP để bắt đầu một output buffer và lưu trữ nội dung xuất ra từ mã PHP để xử lý sau này. Điều này giúp tránh việc gửi header hoặc thiết lập cookie trước khi nội dung được xuất ra. Sử dụng ob_start còn có thể giúp xử lý nội dung trước khi gửi đến client, giảm tải cho máy chủ và tăng tốc độ trang web. Những ví dụ được trình bày tại đây giúp hiểu rõ hơn về cách sử dụng ob_start trong PHP và cách tận dụng tối đa các lợi ích của nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now