Rate this post

numpy.log là một hàm trong thư viện Numpy của Python, một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt cho tính toán khoa học và phân tích dữ liệu. Hàm numpy.log cung cấp chức năng để tính logarit tự nhiên của một số hoặc một mảng các số. Logarit tự nhiên được tính với cơ số e, nơi e là hằng số toán học xấp xỉ bằng 2.71828.

Mục đích chính của numpy.log là thực hiện phép tính logarit trong một môi trường tính toán vector hoặc ma trận, nơi cần xử lý các mảng lớn dữ liệu một cách hiệu quả. Hàm này rất hữu ích trong nhiều lĩnh vực như toán học, kỹ thuật, thống kê, và xử lý dữ liệu khoa học, nơi logarit là một phần không thể thiếu trong việc phân tích và xử lý dữ liệu.

Numpy là một thư viện rất phổ biến trong Python, được sử dụng rộng rãi cho tính toán số học và xử lý dữ liệu khoa học. Với khả năng xử lý mảng nhiều chiều mạnh mẽ, Numpy cung cấp một tập hợp lớn các hàm toán học và thống kê, trong đó numpy.log là một phần. Việc sử dụng thư viện này giúp tăng tốc độ xử lý và giảm bớt công sức cần thiết cho các phép tính phức tạp, so với việc sử dụng các cấu trúc dữ liệu và vòng lặp truyền thống trong Python.

Giới thiệu về Numpy Log

Hàm numpy.log trong thư viện Numpy của Python đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các phép tính logarit tự nhiên. Cách thức hoạt động và các đối số cơ bản của hàm này có thể được giải thích như sau:

numpy.log(x, /, out=None, *, where=True, casting='same_kind', order='K', dtype=None, subok=True[, signature, extobj]) = <ufunc 'log'>

1. Cách Thức Hoạt Động của Numpy.log:

 • Hàm numpy.log tính toán logarit tự nhiên (cơ số e) của các giá trị trong một mảng hoặc một số đơn lẻ. Logarit tự nhiên là hàm nghịch đảo của hàm mũ e^x.
 • Trong trường hợp đầu vào là một mảng, hàm này sẽ áp dụng phép tính logarit cho từng phần tử của mảng và trả về một mảng mới với các kết quả tương ứng.

2. Các Đối Số Cơ Bản của Hàm:

 • Đầu vào: Đối số chính của numpy.log là mảng hoặc giá trị mà bạn muốn tính logarit. Đầu vào này có thể là một số đơn lẻ, một mảng một chiều, hoặc một mảng đa chiều.
 • Kiểu dữ liệu đầu vào: Hàm có thể xử lý các đầu vào với nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, bao gồm integer, float, và complex numbers. Tuy nhiên, nếu đầu vào không hợp lệ (như số âm hoặc zero), hàm sẽ trả về NaN (Not a Number) hoặc giá trị phức.

3. Kiểu Dữ Liệu Trả Về:

 • Hàm numpy.log trả về một mảng hoặc một giá trị với kiểu dữ liệu tương tự như đầu vào. Nếu đầu vào là một mảng, kết quả trả về cũng sẽ là một mảng có cùng kích thước, với mỗi phần tử là logarit của phần tử tương ứng trong mảng đầu vào.
 • Trong trường hợp giá trị trả về là NaN hoặc số phức, kiểu dữ liệu sẽ thích ứng với giá trị đó để đảm bảo tính chính xác.

Numpy.log là một công cụ mạnh mẽ cho việc tính toán khoa học và phân tích dữ liệu, cho phép thực hiện các phép tính logarit một cách nhanh chóng và hiệu quả trên các mảng dữ liệu lớn. Hiểu rõ cách thức hoạt động và các đối số của hàm này giúp tận dụng tối đa khả năng của Numpy trong việc xử lý và phân tích dữ liệu.

Tham số của Numpy.log()

Hàm numpy.log trong Numpy của Python có một loạt các tham số cung cấp sự linh hoạt trong việc xử lý và tính toán. Dưới đây là mô tả chi tiết về các tham số chính của hàm này:

1. x: array_like

 • Đây là tham số chính, xác định giá trị đầu vào cho hàm numpy.log. Đầu vào này có thể là một số, một mảng, hoặc bất kỳ đối tượng ‘array-like’ nào mà Numpy có thể xử lý.

2. out: ndarray, None, hoặc tuple của ndarray và None (tùy chọn)

 • Tham số này xác định nơi lưu trữ kết quả của phép tính. Nếu được chỉ định, out phải có hình dạng tương thích với hình dạng đầu vào; nếu không, một mảng mới sẽ được tạo ra để chứa kết quả.
 • Một tuple có thể được sử dụng khi có nhiều mảng đầu ra.

3. where: array_like (tùy chọn)

 • Tham số này cho phép bạn xác định một điều kiện. Khi điều kiện là True, mảng out sẽ được cập nhật với kết quả của phép tính tại những vị trí đó; còn lại, giá trị hiện tại sẽ được giữ nguyên.

4. casting: {‘no’, ‘equiv’, ‘safe’, ‘same_kind’, ‘unsafe’} (tùy chọn)

 • Kiểm soát việc chuyển đổi kiểu dữ liệu có thể xảy ra trong phép tính, với các mức độ nghiêm ngặt khác nhau từ ‘no’ (không cho phép chuyển đổi) đến ‘unsafe’ (cho phép mọi loại chuyển đổi).

5. order: {‘K’, ‘C’, ‘F’, ‘A’} (tùy chọn)

 • Xác định thứ tự bố trí bộ nhớ của mảng đầu ra, từ ‘C’ liền kề đến ‘F’ liền kề, hoặc ‘K’ để khớp với thứ tự của đầu vào.

6. dtype: data_type (tùy chọn)

 • Cho phép xác định kiểu dữ liệu của mảng kết quả, có thể khác với kiểu dữ liệu đầu vào.

7. subok: bool (tùy chọn)

 • Nếu được đặt thành True, mảng con sẽ được giữ nguyên, còn nếu False, kết quả sẽ luôn là một mảng cơ bản của Numpy.

8. signature

 • Cho phép bạn xác định một chữ ký cụ thể cho vòng lặp 1-D, được sử dụng trong phép tính.

9. extobj

 • Đây là một danh sách chỉ định kích thước bộ đệm, chế độ lỗi, và hàm gọi lại lỗi cho hàm ufunc.

Những tham số này cung cấp một loạt các tùy chọn để điều chỉnh cách numpy.log hoạt động, cho phép nó phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau trong tính toán khoa học và xử lý dữ liệu.

Một số ví dụ về Numpy.log()

Ví dụ 1:

import numpy as np 
a=np.array([2, 4, 6, 3**8]) 
a 
b=np.log(a) 
b 
c=np.log2(a) 
c 
d=np.log10(a) 
d 

Trong đoạn mã được đề cập ở trên

 • Chúng tôi đã tạo một mảng ‘a’ bằng hàm np.array ().
 • Chúng ta đã khai báo biến b, c, và d và gán giá trị trả về của các hàm np.log (), np.log2 () và np.log10 () tương ứng.
 • Chúng tôi đã chuyển mảng ‘a’ trong tất cả các hàm.
 • Cuối cùng, chúng tôi đã cố gắng in giá trị của b, c và d.

Trong đầu ra, một ndarray đã được hiển thị, chứa các giá trị log, log2 và log10 của tất cả các phần tử của mảng nguồn.

Xem thêm random trong c++ là gì

Ví dụ 2:

import numpy as np 
import matplotlib.pyplot as plt 
arr = [2, 2.2, 2.4, 2.6,2.8, 3] 
result1=np.log(arr) 
result2=np.log2(arr) 
result3=np.log10(arr) 
plt.plot(arr,arr, color='blue', marker="*") 
plt.plot(result1,arr, color='green', marker="o") 
plt.plot(result2,arr, color='red', marker="*") 
plt.plot(result3,arr, color='black', marker="*") 
plt.show() 

Output:

Trong đoạn code trên

 • Chúng tôi cũng đã nhập matplotlib.pyplot với bí danh tên plt.
 • Tiếp theo, chúng ta đã tạo một mảng ‘arr’ bằng cách sử dụng hàm np.array ().
 • Sau đó, chúng tôi khai báo biến result1, result2, result3 và gán giá trị trả về của các hàm np.log (), np.log2 () và np.log10 () tương ứng.
 • Chúng tôi đã chuyển mảng ‘arr’ trong tất cả các hàm.
 • Cuối cùng, chúng tôi đã cố gắng vẽ biểu đồ các giá trị của ‘arr’, result1, result2 và result3.

Trong đầu ra, một đồ thị có bốn đoạn thẳng với các màu khác nhau đã được hiển thị.

Ví dụ 3:

import numpy as np 
x=np.log([2, np.e, np.e**3, 0]) 
x 

Output:

Trong đoạn code trên

 • Chúng tôi đã khai báo biến ‘x’ và gán giá trị trả về của các hàm np.log ().
 • Chúng tôi đã chuyển các giá trị khác nhau trong hàm, chẳng hạn như giá trị số nguyên, np.e và np.e ** 2.
 • Cuối cùng, chúng tôi đã cố gắng in giá trị của ‘x’.
 • Trong output, một mảng ndar đã được hiển thị, chứa các giá trị nhật ký của các phần tử của mảng nguồn.

Xem thêm Random trong java

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now