Rate this post

NumPy (Numerical Python) là một thư viện mã nguồn mở quan trọng trong ngôn ngữ lập trình Python, được sáng lập bởi Travis Olliphant vào năm 2005. Thư viện này cung cấp cho người lập trình một cấu trúc dữ liệu mạnh mẽ và các công cụ tính toán để làm việc với mảng nhiều chiều và ma trận một cách hiệu quả. NumPy là một phần quan trọng của hệ sinh thái khoa học dữ liệu của Python và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, bao gồm khoa học dữ liệu, máy học, và tính toán khoa học.

Mục tiêu chính của bài viết này là cung cấp cho bạn kiến thức cơ bản và thực tế về cách sử dụng numpy.dot() trong Python. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thực hiện phép nhân ma trận và phép tích vô hướng bằng numpy.dot(), cách ứng dụng nó trong các lĩnh vực khác nhau, và các lưu ý quan trọng khi sử dụng nó. Bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ tại sao numpy.dot() là một công cụ quan trọng trong thế giới lập trình Python và làm thế nào để sử dụng nó một cách hiệu quả trong các dự án của bạn.

Tại sao numpy.dot() quan trọng trong lập trình Python

Hàm numpy.dot() có vai trò quan trọng trong NumPy vì nó giúp bạn thực hiện phép nhân ma trận và các phép tích vô hướng một cách hiệu quả. Việc này rất quan trọng trong các lĩnh vực như xử lý hình ảnh, máy học, và tính toán khoa học, nơi bạn cần thực hiện các phép toán số học phức tạp với dữ liệu nhiều chiều. NumPy làm cho việc thực hiện những phép toán này trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Các bài viết liên quan:

Dưới đây là một phiên bản mở rộng cho đoạn văn “II. numpy.dot() là gì?”:

numpy.dot() là gì?

numpy.dot() là một hàm trong thư viện NumPy của Python, được sử dụng để thực hiện các phép nhân ma trận và phép tích vô hướng. Nó giúp bạn thực hiện các phép toán số học trên các mảng nhiều chiều một cách hiệu quả và linh hoạt.

Một trong những ứng dụng quan trọng của numpy.dot() là thực hiện phép nhân ma trận. Bằng cách sử dụng hàm này, bạn có thể nhân hai ma trận với nhau mà không cần lo lắng về việc quản lý kích thước ma trận thủ công. Numpy.dot() tự động kiểm tra và thực hiện phép nhân một cách chính xác.

numpy.dot() có thể nhận vào nhiều tham số, nhưng hai tham số quan trọng nhất là hai mảng hoặc ma trận mà bạn muốn nhân với nhau. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn để chỉ định cách numpy.dot() thực hiện phép nhân, ví dụ như phép nhân ma trận theo chiều ngang hoặc dọc, hoặc phép tích vô hướng.

Cú pháp

numpy.dot(a, b, out=None) 

Tham số của numpy.dot()

 1. a: array_like

Tham số này xác định mảng đầu tiên.

 1. b: array_like

Tham số này xác định mảng thứ hai.

 1. out: ndarray (tùy chọn)

Nó là một đối số đầu ra. Nó phải có loại chính xác sẽ được trả lại trong trường hợp nó không được sử dụng. Đặc biệt, nó phải đáp ứng tính năng hiệu suất, tức là nó phải chứa đúng kiểu, tức là nó phải là chữ C liền kề và kiểu của nó phải là kiểu sẽ được trả về cho dấu chấm (a, b). Do đó, nếu nó không đáp ứng các điều kiện quy định này, nó sẽ tạo ra một ngoại lệ.

Return của numpy.dot()

Hàm này trả về tích số chấm của ‘a’ và ‘b’. Hàm này trả về một đại lượng vô hướng nếu ‘a’ và ‘b’ đều là đại lượng vô hướng hoặc 1 chiều; nếu không, nó trả về một mảng. Nếu ‘out’ được đưa ra, thì nó sẽ được trả về.

 1. Raises

Lỗi ValueError xảy ra khi kích thước cuối cùng của ‘a’ không có cùng kích thước với kích thước từ thứ hai đến cuối cùng của ‘b’.

Ví dụ 1:

import numpy as np 
a=np.dot(6,12) 
a 

Output:

Ví dụ 2:

import numpy as np 
a=np.dot([2j, 3j], [5j, 8j]) 
a 

Output:

Ví dụ 3:

import numpy as np 
a = [[1, 2], [4, 1]] 
b = [[4, 11], [2, 3]] 
c=np.dot(a, b) 
c 

Output:

Trong đoạn code trên

 • Chúng ta đã tạo ra hai mảng 2 chiều ‘a’ và ‘b’.
 • Chúng ta đã khai báo biến ‘c’ và gán giá trị trả về của hàm np.dot ().
 • Cuối cùng, chúng tôi đã cố gắng in giá trị của ‘c’.
 • Trong đầu ra, nó hiển thị sản phẩm ma trận dưới dạng một mảng.

Ví dụ 4:

import numpy as np 
x = np.arange(3*4*5*6).reshape((3,4,5,6)) 
y = np.arange(3*4*5*6)[::-1].reshape((5,4,6,3)) 
p=np.dot(a, b)[2,3,2,1,2,2] 
q=sum(a[2,3,2,:] * b[1,2,:,2]) 
p 
q 

Output:

Trong đoạn code trên

 • Chúng tôi đã tạo hai mảng ‘a’ và ‘b’ bằng hàm np.arange () và thay đổi hình dạng của cả hai mảng bằng cách sử dụng hàm reshape ().
 • Chúng tôi đã khai báo biến ‘c’ và gán giá trị trả về của hàm np.dot ()
 • Cuối cùng, chúng tôi đã cố gắng in giá trị ‘c’.
 • Trong đầu ra, nó hiển thị sản phẩm ma trận dưới dạng một mảng.

Nguyên tắc hoạt động của numpy.dot

Sau khi đã nắm vững kiến thức về numpy.dot() và cách nó hoạt động, bạn sẽ có khả năng thực hiện các phép toán phức tạp trên dữ liệu đa chiều một cách dễ dàng và hiệu quả trong Python. Hãy xem xét một số quy tắc quan trọng khi sử dụng numpy.dot() để giúp bạn áp dụng kiến thức này trong thực tế.

 1. Mảng 1 chiều: Khi cả hai mảng ‘a’ và ‘b’ đều là mảng 1 chiều, hàm dot() thực hiện tích bên trong của hai vectơ, đơn giản và không có sự liên hợp phức tạp.
 2. Mảng 2 chiều: Nếu cả hai mảng ‘a’ và ‘b’ đều là mảng 2 chiều, hàm dot() sẽ thực hiện phép nhân ma trận. Tuy nhiên, trong trường hợp này, việc sử dụng matmul() hoặc ‘a’ @ ‘b’ thường được ưu tiên hơn để thực hiện phép nhân ma trận.
 3. Vô hướng và mảng 1 chiều: Nếu ‘a’ hoặc ‘b’ là vô hướng (0 chiều), hàm dot() sẽ thực hiện phép nhân. Bạn cũng có thể sử dụng phương thức numpy.multiply(a, b) hoặc a * b để thực hiện phép nhân này, chúng được ưu tiên hơn.
 4. Mảng N chiều và mảng 1 chiều: Khi ‘a’ là mảng N chiều và ‘b’ là mảng 1 chiều, hàm dot() sẽ thực hiện tính tổng trên trục cuối cùng của ‘a’ và ‘b’.
 5. Mảng M chiều và mảng N chiều (N >= 2): Trong trường hợp này, hàm dot() thực hiện tính tổng trên trục cuối cùng của ‘a’ và trục thứ hai cuối cùng của ‘b’. Công thức cho phép tính toán này có thể được hiểu như sau: dot(a, b)[i, j, k, n] = sum(a[i, j, :] * b[k, :, n])

Việc hiểu rõ những quy tắc này giúp bạn sử dụng numpy.dot() một cách hiệu quả và linh hoạt trong các tình huống khác nhau và áp dụng nó vào các ứng dụng thực tế.

So sánh với các phép toán tương tự

So sánh numpy.dot() với numpy.matmul()

 • Trong NumPy, numpy.dot() và numpy.matmul() đều được sử dụng để thực hiện các phép nhân ma trận, nhưng chúng có sự khác biệt quan trọng.
 • numpy.dot() thực hiện phép nhân ma trận theo cách truyền thống, trong đó tích của hai ma trận được tính bằng cách lấy tổng của tích từng phần tử.
 • numpy.matmul(), mặt khác, được thiết kế để xử lý các phép nhân ma trận một cách mạnh mẽ và đa chiều hơn, đặc biệt là trong các trường hợp mà numpy.dot() không thể xử lý, như khi có các chiều không phù hợp giữa các ma trận.
 • Khi làm việc với các ma trận 2D, numpy.matmul() và numpy.dot() thường cho ra kết quả giống nhau, nhưng trong các trường hợp phức tạp hơn, numpy.matmul() thường là sự lựa chọn an toàn hơn để đảm bảo tính đúng đắn của phép nhân ma trận.

So sánh numpy.dot() với toán tử * thông thường

 • Trong Python, bạn có thể sử dụng toán tử * để thực hiện phép nhân hai số hoặc các phép nhân phần tử tương ứng trên mảng NumPy (element-wise multiplication).
 • Khác với numpy.dot() và numpy.matmul() mà thực hiện các phép nhân ma trận, toán tử * thực hiện phép nhân từng phần tử tương ứng của hai mảng có cùng kích thước.
 • Toán tử * rất hữu ích khi bạn muốn thực hiện các phép nhân phần tử tương ứng hoặc nhân một vô hướng với mảng.
 • So với numpy.dot(), sử dụng toán tử * thường đơn giản hơn và thích hợp trong các tình huống cần thực hiện phép nhân phần tử tương ứng.

Việc biết cách lựa chọn giữa numpy.dot(), numpy.matmul() và toán tử * thông thường tùy thuộc vào loại phép nhân bạn muốn thực hiện và kiểu dữ liệu của các mảng tham gia phép tính. Understanding sự khác biệt giữa chúng giúp bạn sử dụng phù hợp và hiệu quả hơn trong lập trình NumPy.

Ưu điểm và hạn chế của numpy.dot()

Ưu điểm của numpy.dot():

 1. Hiệu suất tính toán: numpy.dot() được tối ưu hóa để thực hiện các phép nhân ma trận và tích vô hướng nhanh chóng. Nó sử dụng các thư viện và cấu trúc dữ liệu tối ưu trong NumPy để cung cấp hiệu suất tính toán cao.
 2. Đa dạng ứng dụng: numpy.dot() hỗ trợ tích vô hướng và phép nhân ma trận cho các mảng đa chiều. Điều này cho phép bạn thực hiện nhiều loại phép tính toán như tích ma trận, phép biến đổi tọa độ, phép hợp nhất dữ liệu và nhiều ứng dụng khác.
 3. Linh hoạt trong xử lý đa chiều: numpy.dot() cho phép xử lý các phép nhân ma trận và tích vô hướng trên các mảng đa chiều với các kích thước và hình dạng khác nhau. Điều này giúp bạn làm việc với các tập dữ liệu phức tạp và phân tích thông tin từ các phép tính toán.

Hạn chế của numpy.dot():

 1. Không kiểm tra kiểu dữ liệu: numpy.dot() không kiểm tra kiểu dữ liệu của mảng đầu vào. Điều này có thể dẫn đến lỗi nếu các mảng không tương thích với phép tính dot. Bạn phải đảm bảo kiểm tra và chuyển đổi kiểu dữ liệu khi cần thiết trước khi sử dụng numpy.dot().
 2. Hạn chế kích thước mảng: numpy.dot() yêu cầu kích thước và hình dạng của hai mảng đầu vào phù hợp để thực hiện phép nhân ma trận hoặc tích vô hướng. Nếu kích thước không khớp, sẽ xảy ra lỗi. Điều này có thể gây khó khăn nếu bạn không chắc chắn về kích thước của mảng hoặc cần thực hiện phép nhân ma trận không tiêu chuẩn.
 3. Chỉ hỗ trợ số học thực: numpy.dot() chỉ hỗ trợ số học thực (float) hoặc phức (complex) làm kiểu dữ liệu của các phần tử trong mảng. Nếu bạn cần thực hiện phép nhân ma trận với kiểu dữ liệu khác, bạn cần sử dụng các phương pháp khác trong NumPy hoặc thư viện tương ứng.

Tổng quan, numpy.dot() là một công cụ mạnh mẽ cho tính toán phép nhân ma trận và tích vô hướng trong NumPy. Tuy nhiên, bạn cần kiểm tra kích thước, kiểu dữ liệu và đảm bảo tương thích giữa các mảng để sử dụng phương thức này một cách đúng đắn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now