Rate this post

NumPy cung cấp phạm vi kiểu dữ liệu số cao hơn so với kiểu dữ liệu được cung cấp bởi Python. Danh sách các kiểu dữ liệu số được đưa ra trong bảng sau.

STTData typeDescription
1 bool_Nó đại diện cho giá trị boolean cho biết đúng hoặc sai. Nó được lưu trữ dưới dạng byte.
2int_Đây là kiểu số nguyên mặc định. Nó giống với kiểu long trong C chứa số nguyên 64 bit hoặc 32 bit.
3intcNó tương tự như số nguyên C (c int) vì nó đại diện cho 32 hoặc 64-bit int.
4intpNó đại diện cho các số nguyên được sử dụng để lập chỉ mục.
5int8Nó là số nguyên 8 bit giống với một byte. Phạm vi của giá trị là -128 đến 127.
6int16Đây là số nguyên 2 byte (16-bit). Phạm vi là -32768 đến 32767.
7int32Đây là số nguyên 4 byte (32-bit). Phạm vi là -2147483648 đến 2147483647.
8int64Đây là số nguyên 8 byte (64-bit). Phạm vi là -9223372036854775808 đến 9223372036854775807.
9uint8Đây là số nguyên không dấu 1 byte (8 bit).
10uint16Đây là số nguyên không dấu 2 byte (16 bit).
11uint32Đây là số nguyên không dấu 4 byte (32-bit).
12uint64Đây là số nguyên không dấu 8 byte (64-bit).
13float_Nó giống hệt float64.
14float16Đây là float. 5 bit được dành riêng cho số mũ. 10 bit được dành cho phần định trị và 1 bit được dành cho dấu.
15float32Nó là một float. 8 bit được dành cho số mũ, 23 bit được dành cho phần định trị và 1 bit được dành cho dấu.
16float64Đây là float kép. 11 bit được dành cho số mũ, 52 bit được dành cho phần định trị, 1 bit được sử dụng cho dấu hiệu.
17complex_Nó giống hệt với complex128.
18complex64Nó được sử dụng để biểu diễn số phức trong đó phần thực và phần ảo chia sẻ mỗi phần 32 bit.
19complex128Nó được sử dụng để biểu diễn số phức trong đó phần thực và phần ảo chia sẻ mỗi phần 64 bit.

NumPy dtype

Tất cả các mục của một mảng numpy là các đối tượng kiểu dữ liệu còn được gọi là kiểu numpy. Một đối tượng kiểu dữ liệu thực hiện kích thước cố định của bộ nhớ tương ứng với một mảng.

Các bài viết liên quan:

Chúng ta có thể tạo một đối tượng dtype bằng cách sử dụng cú pháp sau.

numpy.dtype(object, align, copy) 

Hàm tạo chấp nhận đối tượng sau.

object: Nó đại diện cho đối tượng sẽ được chuyển đổi thành kiểu dữ liệu.

align: Nó có thể được đặt thành bất kỳ giá trị boolean nào. Nếu đúng, thì nó sẽ thêm phần đệm bổ sung để làm cho nó tương đương với cấu trúc C.

copy: Nó tạo ra một bản sao khác của đối tượng dtype.

ví dụ 1

import numpy as np 
d = np.dtype(np.int32) 
print(d) 

Ví dụ 2

import numpy as np  
d = np.int32(i4) 
print(d) 

Tạo kiểu dữ liệu có cấu trúc

Chúng ta có thể tạo kiểu dữ liệu giống như bản đồ (từ điển) chứa ánh xạ giữa các giá trị. Ví dụ: nó có thể chứa ánh xạ giữa nhân viên và tiền lương hoặc sinh viên và độ tuổi, v.v.

Hãy xem xét ví dụ sau.

ví dụ 1

import numpy as np 
d = np.dtype([('salary',np.float)]) 
print(d) 

Ví dụ 2

import numpy as np 
d=np.dtype([('salary',np.float)]) 
arr = np.array([(10000.12,),(20000.50,)],dtype=d) 
print(arr['salary']) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now