Rate this post

Các đối tượng toàn cục của Node.js có bản chất toàn cầu và có sẵn trong tất cả các mô-đun. Bạn không cần đưa những đối tượng này vào ứng dụng của mình; thay vì chúng có thể được sử dụng trực tiếp. Các đối tượng này là mô-đun, hàm, chuỗi và đối tượng, v.v. Một số đối tượng này không thực sự nằm trong phạm vi toàn cục mà trong phạm vi mô-đun.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về Node.js Globals

Trong Node.js, có một số đối tượng toàn cục được gọi là Node.js Globals. Đây là các biến toàn cục có sẵn mà bạn có thể truy cập từ bất kỳ đâu trong mã Node.js của mình. Các Node.js Globals cung cấp các chức năng và thông tin hữu ích cho việc phát triển ứng dụng Node.js.

Dưới đây là một số Node.js Globals quan trọng:

 1. __dirname: Đối tượng này chứa đường dẫn tuyệt đối của thư mục hiện tại mà tệp đang thực thi.
 2. __filename: Đối tượng này chứa đường dẫn tuyệt đối của tệp đang thực thi.
 3. module: Đối tượng này đại diện cho mô-đun hiện tại. Nó chứa thông tin về mô-đun đang thực thi và các thuộc tính để xuất, nhận và chia sẻ dữ liệu với các mô-đun khác.
 4. exports: Đối tượng này được sử dụng để xuất các biến, hàm hoặc đối tượng từ một mô-đun để có thể sử dụng trong các mô-đun khác.

Các Node.js Globals này cho phép bạn truy cập thông tin về thư mục và tệp hiện tại, quản lý mô-đun và xuất dữ liệu giữa các mô-đun khác nhau.

Việc sử dụng Node.js Globals giúp bạn tận dụng các tính năng toàn cục trong quá trình phát triển ứng dụng Node.js. Tuy nhiên, hãy sử dụng chúng một cách cẩn thận và hợp lý để tránh xung đột và làm rối rắm mã của bạn.

Dưới đây là danh sách các đối tượng toàn cục của Node.js:

 • __dirname
 • __filename
 • Console
 • Process
 • Buffer
 • setImmediate(callback[, arg][, …])
 • setInterval(callback, delay[, arg][, …])
 • setTimeout(callback, delay[, arg][, …])
 • clearImmediate(immediateObject)
 • clearInterval(intervalObject)
 • clearTimeout(timeoutObject)

Xem Thêm Console Node.js: Hướng dẫn sử dụng và các tính năng cơ bản

Các đối tượng toàn cục Node.js quan trọng

Trong Node.js, có một số đối tượng toàn cục quan trọng mà bạn có thể sử dụng trong quá trình phát triển ứng dụng. Dưới đây là một số đối tượng toàn cục quan trọng trong Node.js:

 1. process: Đối tượng process cung cấp thông tin và tiếp cận đến quá trình Node.js hiện tại. Nó chứa các thuộc tính và phương thức cho phép bạn tương tác với môi trường thực thi, tham số dòng lệnh, quản lý sự kiện, và nhiều hơn nữa.
 2. global: Đối tượng global là một đối tượng toàn cục trong Node.js. Nó cung cấp một không gian tên toàn cục để chia sẻ dữ liệu và các biến giữa các mô-đun. Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi sử dụng đối tượng global, vì việc lạm dụng nó có thể gây rối trong quá trình phát triển.
 3. Buffer: Đối tượng Buffer cho phép bạn làm việc với dữ liệu nhị phân trong Node.js. Nó cho phép bạn tạo, đọc, ghi và biến đổi dữ liệu nhị phân.
 4. console: Đối tượng console cung cấp các phương thức để ghi thông tin và gỡ lỗi trong quá trình phát triển. Bạn có thể sử dụng console.log() để ghi thông tin ra console, console.error() để ghi thông báo lỗi, và nhiều phương thức khác.
 5. require: Đối tượng require là một hàm toàn cục trong Node.js dùng để nạp các mô-đun. Bằng cách sử dụng require, bạn có thể tải các mô-đun khác đã được xây dựng hoặc tạo ra để sử dụng trong mã của bạn.

Các đối tượng toàn cục này cung cấp các chức năng quan trọng và thông tin hữu ích trong quá trình phát triển ứng dụng Node.js. Bạn có thể sử dụng chúng để tương tác với môi trường thực thi, quản lý dữ liệu, gỡ lỗi, và tải các mô-đun khác.

Xem thêm Template kế thừa trong Laravel

Sử dụng Node.js Globals

Để sử dụng các Node.js Globals trong ứng dụng Node.js của bạn, bạn chỉ cần truy cập trực tiếp vào các biến toàn cục đã được định nghĩa. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng các Node.js Globals phổ biến:

 1. Sử dụng process:
console.log(process.env.NODE_ENV); // Lấy giá trị biến môi trường NODE_ENV
console.log(process.argv); // Lấy danh sách các tham số dòng lệnh
 1. Sử dụng global:
global.myVariable = 'Hello, world!'; // Khai báo một biến toàn cục
console.log(myVariable); // In giá trị của biến toàn cục
 1. Sử dụng Buffer:
var buf = Buffer.from('Hello, world!', 'utf8'); // Tạo một Buffer từ chuỗi
console.log(buf.toString('utf8')); // Chuyển Buffer thành chuỗi
 1. Sử dụng console:
console.log('Hello, world!'); // Ghi thông tin ra console
console.error('An error occurred!'); // Ghi thông báo lỗi ra console
 1. Sử dụng require:
var fs = require('fs'); // Tải mô-đun fs (hệ thống tệp tin)
var http = require('http'); // Tải mô-đun http (giao thức HTTP)

Lưu ý rằng không cần phải import hay require các Node.js Globals, chúng đã sẵn có và có thể được truy cập trực tiếp trong ứng dụng Node.js của bạn.

Hãy nhớ kiểm tra tài liệu chính thức của Node.js để tìm hiểu thêm về các thuộc tính và phương thức của từng Node.js Global cụ thể mà bạn muốn sử dụng.

Xem thêm Layout/Bố cục (Layout) trong website là gì ?

Node.js __dirname

Nó là một chuỗi. Nó chỉ định tên của thư mục hiện đang chứa mã.

File: global-example1.js

console.log(__dirname);   

Mở dấu nhắc lệnh Node.js và chạy đoạn mã sau:

node global-example1.js   

Node.js __filename

Nó chỉ định tên tệp của mã đang được thực thi. Đây là đường dẫn tuyệt đối đã giải quyết của tệp mã này. Giá trị bên trong một mô-đun là đường dẫn đến tệp mô-đun đó.

File: global-example2.js

console.log(__filename);   

Mở dấu nhắc lệnh Node.js và chạy đoạn mã sau:

node global-example2.js  

Xem thêm Spiral Model- mô hình xoắn ốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now